Skip to content

NOA CONTROL (Ish Noa Plus) Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-08 07:35:16
JSON

Tax Registration Number: L51622005C
Administrators: Vilma Mara
Scope: Kryerja e aktiviteteve te vleresimit te konformitetit, perfshire çertifikimin e produkteve/pajisjeve/instalimeve, verifikimin e instrumenteve apo sistemeve mates ligjerisht te kontrolluara, testimin, inspektimin, ne fushat, por pa u kufizuar ne sa vijon, mbrojtjen e mjedisit, ene dhe pajisje nen presion, pajisje te transportueshme nen presion, ashensore, pajisje ngritese, makineri, mjete motorrike, çrregullime elektromagnetike, pajisje/instalime elektrike, instrumente mates ligjerisht te kontrolluar, çertifikim personeli. Ofrimi i sherbimeve te konsulences, projektimi i projekteve, ndertimi i sistemeve te menaxhimit, vleresim te konformitetit ose vertetim perputhshmerie te projekteve, veprimtari shitblerjeje, import-eksport, me perjashtim te atyre per te cilat kryejme vleresim konformiteti, si dhe kryerja e çdo aktiviteti ne lidhje me, si dhe qe eshte i nevojshem per kryerjen e aktiviteteve te permendura ne objektin e aktivitetit te shoqerise. Me qellim e realizimit te veprimtarise se saj, Shoqeria mund te kryeje veprime me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme si dhe te administroje, bleje, shese ose te marre me qira, te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera, konsorciume te themeluara ose ne themelim e siper, qe kane objekt te ngjashem te veprimtarise me objektin e Shoqerise ose objekti i tyre i sherben qellimit te realizimit te objektit te Shoqerise. Ofrimi i sherbimeve te zhvillimit, të mirembajtjes, te shitjes se zgjidhjeve software-ike per teknologjine e informacionit, per ofrimin e pajisjeve fiskale, sherbime telekomunikacioni dhe cdo sherbim tjeter lidhur me to.Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje te gjitha aktivitetet e dobishme ose te nevojshme te lejuara nga ligji, per realizimin e objektit te Shoqerise. Inspektimi fillestar para venies ne pune dhe inspektim periodik i kontinierve offshore dhe te thjeshte. Verifikimi, testimi i matesave elektromekanike dhe statik te energjise elektrike aktive dhe reaktive. Inspektime te matesave elektromanik dhe elektronik. Kryerja e aktiviteteve te vleresimit te konformitetit, perfshire çertifikimin e produkteve/pajisjeve/ instalimeve, verifikimin e instrumenteve apo sistemeve mates ligjerisht te kontrolluara, testimin, inspektimin, ne fushat, por pa u kufizuar ne sa vijon,mbrojtjen e mjedisit, ene dhe pajisje nen presion, pajisje te transportueshme nen presion, ashensore, pajisje ngritese, makineri, mjete motorrike, rrregullime elektromagnetike, pajisje/instalime elektrike, instrumente mates ligjerisht te kontrolluar, çertifikim personeli. Ofrimi i sherbimeve te konsulences, projektimi i projekteve, ndertimi i sistemeve te menaxhimit, vleresim te konformitetit ose vertetim perputhshmerie te projekteve, veprimtari shitblerjeje, import-eksport, me perjashtim te atyre per te cilat kryejme vleresim konformiteti, si dhe kryerja e cdo aktiviteti ne lidhje me, si dhe qe eshte i nevojshem per kryerjene aktiviteteve te permendura ne objektin e aktivitetit te shoqerise. Me qellim e realizimit te veprimtarise se saj, Shoqeriamund te kryeje veprime me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme si dhe te administroje, bleje, shese ose te marre me qira, te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri te tjera, konsorciume te themeluara ose ne themelim e siper, qe kane objekt te ngjashem te veprimtarise me objektin e Shoqerise ose objekti i tyre i sherben qellimit te realizimit te objektit te Shoqerise. Ofrimi i sherbimeve te zhvillimit,te mirembajtjes, te shitjes se zgjidhjeve softeare-ike per teknologjine e informacionit, per ofrimin e pajisjeve fiskale, sherbime telekomunikacioni dhe cdo sherbim tjeter lidhur me to.Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje te gjitha aktivitetet e dobishme ose te nevojshme te lejuara nga ligji, per realizimin e objektit te Shoqerise. Inspektimi fillestar para venies ne pune dhe inspektim periodik i kontinierve offshore dhe te thjeshte. Verifikimi, testimi i matesave elektromekanike dhe statik te energjise elektrike aktive dhe reaktive. lnspektime te matesave elektromekanik dhe elektronik. Trajnime per standartet ISO. Punime publike. Vleresim funksionaliteti te pajisjeve elektronike ne perdorim spitalor/ndertim/sherbim etj.
Other Trade Names: NOA CONTROL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 17/04/2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: NOA HOLDING, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë me date 01.03.2023, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M31509039J , me seli qendrore ne Tirane, “Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Tiranë dhe me ortak te vetëm Gentian Sula. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 08.04.2024) .

**Pas transferimit te kuotave te shoqërisë date 05.04.2023, Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues nuk eshte i përditësuar.
Child Company: SHOQERIA KONCESIONARE NOA INSPECT, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15.07.2019 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L91918012B, me adrese ne Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000, me administrator Hazbi Metaj. NOA CONTROL shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 24.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: I. Më datë 18.10.2018, u mbajt proçedura konkurruese për dhënien me konçesion të shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm, ku kanë qenë pjesëmarrës këta operatorë ekonomikë me ofertat përkatëse:

“NOA CONTROL” sh.p.k me vlerë investimi 70.000.000 (shtatëdhjetë milionë) lekë.

II. Më datë 15.07.2019, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka njoftuar shoqërinë “NOA CONTROL” sh.p.k se oferta e saj për dhënien me konçesion/PPP të shërbimit të kontrollit ligjor periodik të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm, është pranuar.
Address:

Seat:
Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kati 2, Kodi Postar 1000

Address:
1.Tirane, Njesia Bashkiake Nr.8, Pasuria e paluajtshme e regjistruar me numer 847/1
2.Tirane, Rruga "Tahir Sinani", Nr.17, Njesia Administrative Nr.8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 24.05.2022
Statuti i shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 08.04.2024
Vendimi i Ortakut te vetem date 05.04.2023
Financial Documents: Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 12 059 878,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 11 888 412,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 140 985 296,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 23 265 836,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 21 048 377,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 10 930 260,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -11 298 109,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:60 053 776,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:58 838 943,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:202 607 464,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:73 244 889,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:65 430 399,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:45 514 453,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:7 505 417,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani