Skip to content

ALBANIA BAY MARINA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-09 07:21:06
JSON

Tax Registration Number: L61307081M
Administrators:
Scope: Zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së konçesionit nr. 3930/8 Prot. , datë 30. 09. 2015 dhe Amendim nr. 3930/9 Prot, dt. 07. 12. 2015, si dhe të çdo aktiviteti tjetër ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës, dhe konkretisht ndërtimi, shfrytëzimi, të një porti jahtesh në qytetin e Durrësit në përputhje me kushtet e kontratës së konçesionit si dhe ofrimin e të gjitha llojeve të shërbimeve të akomodimit dhe shërbime të tjera në funksion të portit turistik, dhe transferimin e portit në përfundim të kontratës nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kontratës së konçesionit. Në përputhje me legjislacionin shqiptar, në mënyrë që të arrihet qëllimi i sipërpërmendur, shoqëria mund: Të kryejë çdo lloj aktiviteti në raport me objektin dhe për të favorizuar atë; b) Të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar financiar dhënie, marrje-marrje me qira, të vendosë pengje dhe barrë hipotekare që mund të konsiderohen si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore të cituara më sipër; c) 2 Të kryejë çdo aktivitet në lidhje me shërbimet të akomodimit dhe shërbime të tjera në funksion të portit turistik, publikimin apo marketingun e tij. Shoqëria ka të drejtë të ndryshojë objektin e aktivitetit të saj, vetëm në përfundim të afatit të konçesionit ose të kontratës së konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: Albania Bay Marina
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 24/12/2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi, Republika e Seychelles, Bullgari
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I. YLDON eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 13/02/2003 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K31618007S, me adrese ne Tirane, QEMAL STAFA 382, me administrator Farudin Arapi dhe Armelin Shahinas dhe ortak te vetem Ylli Ndroqi.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.03.2023)

II. I.S.D.C-Dega ne Shqiperi eshte nje dege e shoqerise se huaj I.S.D.C. LTD (Republika e Seychelles), e regjistruar ne Shqiperi ne 09.04.2009, me numer identifikimi biznesi NIPT K91609008K, me adrese ne Tirane, Rruga Dritan Hoxha, Godine me volum 7 dhe 9 kat banim dhe sherbime dhe volum 7 dhe 10 kat zyra, me 2 kat parkim nentoke, me perfaqesues ligjor Avni Mekshi. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.03.2023)

III. Quentin ltd është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar lipas legjislacionit bullgar, e pajisur me NIPT 102082901, me seli në rrugën Bugras 8000, Bashkia Burgas Slaveyko Housing Estate 93 Hotel Mirage, Bullgari, me administratorë Dinko Dimitrov Dinev dhe Yordan Dimitrov Dinev, e përfaqësuar me autorizimin e datës 23.12.2015 nga Zj. Redina Fetollari.(Sipas aktit të themelimit dhe statutit të shoqërisë aksionare “Albania Bay Marina” sh.p.k, datë 24.12.2015, të dorëzuar në QKB)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 03.08.2020, me ane te shkresës Nr.4430/2k Prot, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.6871 Prot., datë 03.08.2020, me të cilën është përcjellë: - urdhri i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar “Për ekzekutimin e vendimit nr.16, datë 01.08.2020, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar dhe Vendimi nr.16, 01.08.2020.

II. Me date 01.08.2020, me urdher te Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, u urdherua ekzekutimi i vendimit penal nr.16, datë, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. Me date 01.08.2020, me vendimit penal nr.16, u vendos sekuestrimi i 50% të kuotave, të shoqërisë “ALBANIA BAY MARINA” SHPK, me NIPT- L61307081M, me aksioner shoqërinë “YLDON”, përfaqësuar nga shtetasi, Ylli Ndroqi.

III. Me date 22.07.2021, me ane te shkreses Nr.2177 Prot. nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara dhe i dokumentacionit bashkelidhur , u kerkua zevendesimi i emrit te administratoreve te meparshem me administratorin z. Skender Methasani, sipas percaktimeve ligjore. U largua nga detyra administratorja Redina Fetollari dhe u caktua ne detyren e administratorit Skender Methasani.

IV. Me date 05.10.2021, me ane te shkreses Nr.2177/1 Prot., nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, u kerkua ndryshimi i administratorit me administratorin e mëparshëm dhe vendosjen e kufizimeve sipas percaktimeve të vendimit Nr.16., datë 01.08.2020 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. U largua nga detyra administratori Skender Methasani dhe u emerua si administratore e re Redina Fetollari.

V. Me date 13.09.2022, bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

VI. Sipas shkresës, Nr.2374/6 Prot., datë 22.11.2022, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, protokolluar nga QKB, me Nr.32378 Prot., datë 23.11.2022, u percoll: Urdhri i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë “Për ekzekutimin e vendimit penal nr.17, datë 03.11.2022, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar. – Shkurtim -vendimi Nr. 17, datë 03.11.2022 , të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, në të cilën është vendosur :Konfiksimin e pasurive te subjektit/shtetasit Ylli Ndroqi dhe personit te lidhur me të, shtetases Mimoza Ndroqi, të cilat janë sekuestruar me vendimet Nr. 16, datë 01.08.2020 dhe Nr.15, datë 03.06.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e konkretisht : 50 % të kuotave të shoqërisë “ALBANIA BAY MARINA” SHPK, me NUIS (NIPT) - L61307081M, me ortak shoqërinë “YLDON” SHPK, përfaqësuar nga shtetasi Ylli Ndroqi. Kalimin në pronësi të shtetit të pasurive të konfiksuara me këtë vendim.

VII. Me date 03.05.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 1489 Prot protokolluar në QKB me Nr. 9747 Prot datë 05.05.2023, lëshuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara ku dërgohet për zbatim vendimi Nr. 55 datë 30.04.2023 i Gjykatës së Posaçme të Apelit dhe Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ku është lënë në fuqi vendimi Nr. 17 datë 03.11.2022 i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ku kërkohet kalimi dhe regjistrimi në pronësi të shtetit të kuotave dhe aksioneve të shoqërive si më poshtë: 50% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “ALBANIA BAY MARINA” SHPK me NIPT L61307081M, me aksioner Shoqërinë “YLDON” përfaqësuar nga shtetasi Ylli Ndroqi.

VIII.Me date 07.09.2023, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Aleksander Moisiu, Ish-Kinostudio Shqiperia e Re, Brenda ambjenteve te Ora News, Kati II

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (22.12.2018)
Te dhenat e subjektit ne Regjistrin e Pronareve Perfitues, date 01.03.2022
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani