Skip to content

DELVINA GAS COMPANY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-17 14:39:19
JSON

Tax Registration Number: L61416039U
Administrators: Juglerd Ibrahimi
Scope: Kryerjen e operacioneve hidrokarbure dhe gazit natyror në Shqipëri në përputhje me marrëveshjet hidrokarbure. Kërkimi, përpunimi, shitja, shkëmbimi, eksporti, nxjerrja dhe posedimi i naftës së papërpunuar dhe gazit të prodhuar në zonën e projektit në marrëveshjet hidrokarbure, etj. Ndërtimi dhe montimi i të gjitha mjeteve dhe pajisjeve të kërkuara në operacionet hidrokarbure dhe të gazit natyror. Çdo aktivitet tjetër të dobishem ose të nevojshëm për arritjen e objektit të saj ose që ka lidhje me të në kuptimin më të gjerë të fjalës.
Other Trade Names: DELVINA GAS COMPANY
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 16/02/2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Foreign Parent Company: Delvina Gas Company Ltd, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13 janar 2016 dhe që funksionon sipas ligjeve të British Virgin Islands, e regjistruar me numër regjistrimi 1903568, me seli në Jayla Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, me administrator Chad D. Burkhardt (Sipas statutit të shoqërisë së huaj, datë 13.01.2016, të dorëzuar në QKB)Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.11.2022, terhequr nga QKB date 04.03.2023, Pronar perfitues me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Sokol Meqemeja, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 90% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise ENERGY DEVELOPMENT GROUP (K82124007R) – e cila zoteron 100% te kapitalit te shoqerise EDG FUTURE GAS (M21808004U) – zoteruese e 90% te kapitalit DELVINA HOLDING LTD (2018872) – zoteruese e 100% te kapitalit te shoqerise DELVINA GAS COMPANY LTD (1903568). Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 01.11.2022.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 31.05.2018, me anë të urdhërit Nr. 1032 Regj, Nr.760 Prot., lëshuar nga Zyra Permbarimore “Blek-K” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e debitorit, shoqërisë DELVINA GAS COMPANY dhe moskryerja e asnjë veprimi i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

II. Më datë 04.03.2019, me anë të urdhërit Nr. 46-19 Regj, Nr. 5446 Prot., lëshuar nga Studio Përmbarimore “ASTREA ” sh.p.k, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë DELVINA GAS COMPANY, deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

III. Më datë 08.05.2019, me anë të shkresës Nr. 4627 Prot., lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë për “Vendosjen e Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, u kërkua të mos lejohet tjetërsimi mbi pasuritë dhe të drejtat pasurore që i përkasin tatimpaguesit “DELVINA GAS COMPANY”, deri në shlyerjen e plotë të detyrimeve tatimore.

IV. Më datë 07.06.2019, me anë të Urdhërit Nr. 1032 Regj, Nr. 874 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 8081 Prot., datë 12.06.2019, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Blek-K” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur mbi kuotat/aksionet e debitorit, shoqërisë “DELVINA GAS COMPANY” me Urdhër të Ministrisë së Drejtësisë.

V. Më datë 07.06.2016, me anë të urdhrit Nr. 1032 Regj, Nr. 874 Prot., lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Blek-K” sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e shoqërisë DELVINA GAS COMPANY, degë e shoqërisë së huaj me NUIS (NIPT)- L61416039U.

VI. Me date 31.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.769/7-0076-20 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.7894 Prot., datë 04.09.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service”shpk, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorint “Delvina Gas Company ” shpk, me NIPT L61416039U, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve duke ndaluar me tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi qe do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

VII. Me date 24.02.2021, me ane te urdhrit Nr.512 Prot., Nr.46-19 Regj, protokolluar nga QKB, me Nr. 1864 Prot., datë 24.02.2021, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor Astrea”, u urdherua heqja e sekuestros konservative në aktivet e debitorit Shoqeria “DELVINA GAS COMPANY”, me NUIS(NIPT)- L61416039U, e vendosur me Urdhërin Nr.5446 Prot, datë 04.03.2019.

VIII. Me date 20.09.2021, me ane te Urdhrit nr. 44/130076-20 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 13149 Prot., datë 23.09.2021, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “Delvina Gas Company ” SHPK, me NIPT L61416039U, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve.

IX. Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.

X. Bazuar në nenin 15, të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, subjekti raportues, " DELVINA GAS COMPANY" SH.P.K., ka kryer regjistrimin e pronarit përfitues.

XI.Me date 29.08.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 7885 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Drejtoria e Tatimpaguesve të Mëdhenj, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ DELVINA GAS COMPANY ” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L61416039U. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

XII.Me date 26.10.2023, eshte depozituar Kërkesa Nr. 9415 Prot, “Kërkesë për lirimin e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror , Tirane , ku eshte kerkuar: Lirimin e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “DELVINA GAS COMPANY” Dege e shoqërisë së huaj, pajisur me NUIS (NIPT) L61416039U, te vendosur me shkresen Nr. 7885 Prot., datë 29.08.2023, pasi subjekti ka paguar detyrimet tatimore.
Changes
Additions: *Kapitali i shoqërisë është 50000 USD dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 03.03.2023 sipas BSH (1 USD=108.30 All)
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Qendra e Biznesit "Twin Towers", Kulla Nr.1, Kati 7, Apartamenti A4, Zone Kadastrale Nr.8270, Nr.Pasurie 3/239+1-N31

Address:
Vlorë, Delvinë, Lagjja Sinan Ballaci, Rruga Ali Pashë Tepelena, Vendburimi i Gazit

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -2 621 897,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 42 610 867,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -237 037 469,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 30 834 643,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -208 551 381,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:135 868 923,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani