Skip to content

PRIMA ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-01-27 09:34:23
JSON

Tax Registration Number: L62205052L
Administrators: Fation Hasani, Xhekiola Beqiri
Scope: Të zhvillojë aktivitet në fushën e studim projektim, supervision dhe ndërtim linjash për energjinë elektrike dhe telekomunikacionin, nënstacionet elektrike T. L/T. M/T. U, centrale dhe hidrocentrale. Të zhvillojë aktivitet në fushën e mirëmbajtjes, remontit profilaktik të mesëm e kapital të transformatorëve të llojeve të ndryshëm. Të zhvillojë aktivitet në fushën e prodhimit të materialeve elektrike. Të zhvillojë aktivitet në fushën e tregtimit të karburanteve me pakicë. Të zhvillojë aktivitet në fushën së ndërtimit. Për punime ndërtimi, shërbime mirëmbajtje e riparim të aseteve të infrastrukturës energjetike industriale të TL dhe TM, punime hidraulike, elektrike, punime hekuri dhe çdo punim tjetër që ka të bëjë me ndërtime e montime. Të zhvillojë aktivitet në fushën e import eksportit dhe tregtimit me shumicë e pakicë të makinerive e pajisjeve elektrike dhe elektronike për përdorim industrial, produkteve dhe materialeve të ndryshme të mobilierisë. Të zhvillojë aktivitet në fushën e tregtisë së automjeteve të të gjitha tipave me shumicë e pakicë, në fushën e shërbimit të transportit të mallrave dhe udhëtarëve si brenda dhe jashtë vendit, shërbimit ndaj mjeteve të transportit duke përfshirë gjithë sektorin e mekanikës, 2 servisit të autove etj. Të zhvillojë aktivitet në fushën e marketingut, si të shërbimeve marketing; realizim reklamash, fletëpalosje prezantimi, katalogë produktesh e ecurie të bizneseve e deri tek realizimi i studimeve marketing si; studime tregu, studime klientele, studime burimesh e deri tek realizimi i Plan bizneseve në fusha të ndryshme. Të zhvillojë aktivitet në fushën e tregtisë me shumicë dhe me pakicë, import eksport i të gjitha mallrave industriale, hidrosanitare, artikuj të konsumit të gjere, veshjeve konfeksioneve të ndryshme për të rritur e fëmijë, pajisje elektroshtëpiake, artikuj kozmetike, bimë medicinale, prodhime e punime të lëndëve të drurit, tregtim mobiliesh. Të zhvillojë aktivitet në fushën e tregtisë me shumicë dhe me pakicë, import eksport si dhe prodhimi në vend i të gjitha mallrave ushqimorë, bujqësore, blegtorale, artikuj të konsumit ushqimor, shërbimeve të kuzhinës, bar restoranteve, fast fondeve si dhe produkteve gjysmë të gatshëm ushqimor, etj. Hapja e pikave të servisit, lavazheve, parkime, bar restorante, hoteleri, agjenci shitblerje, agjenci turistike e komisionere, si dhe çdo aktivitet tjetër që ka lidhje të drejtpërdrejtë apo të tërthortë me aktivitetet e lartpërmendura dhe që shërbejnë për përmbushjen e objektit të veprimtarisë. Veprimtari import, eksport dhe tregtim te energjise elektrike.
Other Trade Names: PRIMA ENERGY
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 29.09.2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Nr. 5, Rruga Vaso Pasha Nr. 13, Kati 9, pranë Legal & Financial Consulting shpk

Address:
Lezhe, Milot, MAL BARDHE, Fshat Mal - Bardhë, me Nr. zone kadastrale 2580 dhe Nr. pasurie 49/2.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistri tregtar 21.08.2020
Statuti i shoqerise
Marreveshje per shitjen dhe blerjen e kapitalit 02.02.2016
Marreveshje per shitblerjen e kapitalit 05.07.2017
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 140 030 569,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 29 003 253,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -6 350 732,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 12 808 050,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:431 178 954,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:86 146 057,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:14 376 976,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:61 450 506,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala/A.Baja