Skip to content

PROTOCONS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-01-27 09:17:50
JSON

Tax Registration Number: L66706004U
Administrators: Feti Deromemaj
Scope: Zyre konsulencë juridike financiare, hartim e zbatim projektesh si të të gjitha kategoritë e urbanist, arkitekt, konstruktor, instilator, të të gjitha llojet e veprave hidraulike, rruge, hekurudha, ura dhe vepra arti, projektime gjeodetit, studime gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjik dhe projektim të impiateve të prodhimit dhe shpërndarjes se energjisë, projektues të sinjalizimit rrugor, studime te sizmologjise inxhinierike, studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së vend depozitimeve të mbetjeve te ngurta(urbane). Vlerësim pasurive të paluajtshme, mbikëqyrje dhe kolaudim i punimeve në ndërtim. Punime te përgjithshme ndërtimi, punime gërmimi, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile industriale dhe veshje fasadash. Rruge, autostrada, ura, mbikalime hekurudha, linja tramvaji, metro, hekurudha me kavo dhe pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura e vepra arti. Diga, tunele hidroteknike. ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje. Ndërtime detare e punime thellimi nen ujë. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndërtimi i impianteve te prodhimit të energjisë elektrike. Ndërtime për n/stacionet kabinat e transformatorëve e linjat e tensionit të mesëm, dhe shpërndarjen e energjisë. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Punime special ndërtimi. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidrosanitare kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkalle lëvizëse, transportues). Punime rifiniture të muraturës dhe te lidhura me to, rifiniture me material druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. Sinjalistike rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikat b/a, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbi struktura speciale. Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjike termike dhe të kondicionimit. Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni. Impiante te brendshme elektrike, telefoni, radiofoni, TV etj. Pastrim i ujërave detare, liqenore dhe lumore. Ndërtimi i impianteve te ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij. Ndërtimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike. Sistemet kundra zhurmës në infrastrukturë. Shpime gjeologe - inxhinierike, puse e shpime për ujë. Agjenci shitje blerje, transporti. Prodhim të duralumin, alukobond, xham struktural etj. Import eksport të materialeve te të gjitha llojeve. Agjenci udhëtimi e turistike, shërbim hotelerie, bar, restorant, fast-food. Transport mallrash dhe udhëtarësh dhe çdo lloj aktiviteti tjetër të lejuar me ligj. Tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve te ndryshëm, import -eksport të mallrave të ndryshëm ushqimor, industrial, elektroshtëpiak, prodhim konfeksionesh, produkte bujqësore, material ndërtimi, inerte, vegla auto. Punime te përgjithshme ndërtimi: Punime gërmimi, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash, civile industriale dhe veshje fasadash. Rruge, autostrada, ura mbikalime, hekurudha, linja tramvaj metro, hekurudha me kavo dhe pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura e vepra arti. Diga, tunele hidroteknike. ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje. Ndërtime detare e punime thellimi nen ujë. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndërtimi i impianteve te prodhimit të energjisë elektrike. Ndërtime për n/stacionet kabinat e transformatorëve linja të tensionit të mesëm, dhe shpërndarjen e energjisë. Punime të inxhinierisë së mjedisit dhe ndërtim dhe punime speciale ndërtimi. Punime te përgjithshme ndërtimi, punime gërmimi, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash, civile industriale dhe veshje fasadash. Rruge, autostrada, ura mbikalime hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudha me kavo dhe pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura e vepra arti. Diga, tunele hidroteknike. ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje. Ndërtime detare e punime thellimi nen ujë. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndërtimi i impianteve te prodhimit të energjisë elektrike. Ndërtime për n/stacionet kabinat e transformatorëve e linja e tensionit të mesëm, dhe shpërndarjen e energjisë. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Punime speciale ndërtimi. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidrosanitare kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkalle lëvizëse, transportues). Punime rifiniture të muraturës dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. Sinjalistike rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikat b/a, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbi struktura speciale. Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjike termike dhe të kondicionimit. Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni. Impiante te brendshme elektrike, telefoni, radiofoni, tretja. Pastrim i ujërave detare, liqenore dhe lumore. Ndërtimi i impianteve te ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij. Ndërtimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike. Sistemet kundra zhurmës në infrastrukturë. Shpime gjeologe –inxhinierike, puse e shpime për ujë.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03.05.2016
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Shkodër Lagjja Qemal Stafa, Bulevardi "Zogu i Pare", Lagjja Parruce, kati i peste ne zonen kadastrale Nr.8591, Numri i pasurise 2/102+5-7

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Worked By : A.Baja