Skip to content

HEC VILIQ 1&2
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-18 11:38:21
JSON

Tax Registration Number: L67905202T
Administrators: Mimoza Hoxha
Scope: Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit "Viliq" dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues si dhe prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së konçesionit që do të lidhet me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: HEC VILIQ 1&2
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 28.04.2016
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: ERGI KONSTRUKSION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.04.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIIPT L09021601R, me adresë në Kukës, Tropojë, Berish, Tropojë, me administrator dhe ortak te vetëm Shkëlzen Hoxha, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022,

AFRIMI K ( ish "AFRIMI" )është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.02.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K07713216Q, me adresë në Kukës, Malzi, Shemri, Lagjja Dobrush, Rruga Nacionale Kukës- Shemri Km28, Zona Kadastrale Nr. 3335, Nr. Pasurie 593, me administrator dhe ortak te vetëm Astrit Dobrushi, me status aktiv. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.05.2022,

Sipas te dhënave te QKB deri me date 26.05.2022, Subjekti Juridik HEC VILIQ 1&2 SHPK nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Malzi, Shemri, Lagjja Dobrush, Rruga Nacionale Kukës-Shemri, Km. 18, Zona kadastrale Nr. 3335, Nr. Pasurie 593

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani