Skip to content

AUTOVISION AL Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-09 08:06:15
JSON

Tax Registration Number: L71710008R
Administrators: Mira Andoni
Scope: Të kryejë individualisht ose bashkërisht me të tjerë, në çdo vend të botës, biznesin e inspektimit teknik të automjeteve të të gjitha tipeve, duke përfshirë pa kufizim, automobila, automjete të rënda dhe motoçikleta dhe për lëshimin e çertifikatave. Të krijojë dhe operojë në çdo vend të botës, qendra për inspektimin teknik të mjeteve motorike të të gjitha llojeve dhe të blejë, shesë, importojë, eksportojë dhe reklamojë të gjitha llojet e mallrave, pajisjeve, makinerive dhe pjesëve të këmbimit që mund të përdoren ose janë të nevojshme për kryerjen e një biznesi të tillë. Të kryejë kërkim dhe punë eksperimentale dhe të projektojë, studiojë, zhvillojë, testojnë, parafabrikojë, instalojë, mbikëqyrë, komisionojë, reklamojë, promovojë, shpërndajë dhe shesë produkte të ndryshme për inspektimin teknik të mjetit motorik. Të blejë ose ndryshe të sigurojë dhe regjistrojë të drejta autori, dokumente patentash, liçenca, shpikje, të drejta dhe privilegje (ose ndonjë interes në to), në bazë; të tarifës së liçencës ose ndryshe dhe qoftë ekskluzive ose jo-ekskluzive, në çdo vend të botës; të shesë ose miratojë/japë të drejta autori, të drejta patentash, liçenca, shpikje, të drejta ose privilegje (ose ndonjë interes në to) që i përkasin Shoqërisë ose që Shoqëria mund t'i sigurojë. Të organizojë dhe ofrojë ndonjë shërbim dhe trajnim arsimor në çdo fushë dhe në veçanti për inspektimin teknik të mjeteve motorike dhe të krijojë, operojë, menaxhojë ose mbikëqyrë shkolla, programe, orë mësimore, konferenca, seminare ose shërbime të tjera të ngjashme. Të vazhdojë biznesin për çështje të lidhura me inspektimin teknik të mjeteve motorike, administrimin, organizimin dhe operimin e qendrave për inspektime të tilla dhe punësimin, trajnimin dhe shfrytëzimin e personelit. Të vazhdojë, mbi bazë ndërkombëtare, biznesin ose bizneset e tregtarëve të përgjithshëm, eksportuesve, importuesve, blerësve, shitësve, distributorëve dhe tregtarëve në të gjitha llojet e produkteve, materialeve bruto dhe mallrave. Të vazhdojë, në të gjithë botën, biznesin ose bizneset e pronarëve të depove/magaziniereve, agjentëve spedicionere, dërguesve të mallrave, transportuesve me çdo lloj mallrash, qoftë në llogari të vetë shoqërisë ose ndryshe; të marrë pjesë, ndërmarrë, kryejë dhe vazhdojë të gjitha llojet e operacioneve tregtare, komerciale dhe industriale dhe të promovojë, krijojë, blejë/sigurojë, marrë në dorëzim dhe operojë industri, njësi përpunuese, fabrika dhe impiante në çdo vend të botës; të vazhdojë kudo në botë biznesin e fabrikuesve, prodhuesve dhe përfaqësuesve dhe tregtarëve në të gjitha llojet e mallrave, aparaturave, pajisjeve, materialeve, kimikateve, substancave dhe produkteve të çdo natyre ose përdorimi, qoftë natyrale ose artificiale; të krijojë, themelojë dhe zoterojë një organizim për blerjen, shitjen, zhvillimin, kërkimin, marketingun, shpërndarjen, reklamimin ose prezantimin e produkteve, mallrave, artikujve, aparaturave, pajisjeve dhe produkteve të çdo përshkrimi. Të vazhdojë kudo në botë tregtinë ose biznesin e arkitekteve, inxhinierëve civile, ndërtuesve dhe kontraktuesve të përgjithshëm për punë ndërtimi të çdo lloji; të kryejë studime arkitekturore dhe inxhinierike, të ndërtojë, konstruktojë, përmireësojë, pajise, mirëmbajë, punojë, menaxhojë, kontrollojë dhe mbikëqyrë ndërtimet e çfarëdolloj natyre; të lidhë kontrata ose transaksione të tjera të çdo natyre në lidhje me sa më sipër. Të vazhdoje kudo në botë, biznesin ose bizneset e inxhinierëve elektrike, inxhinierëve mekanike, mekanikeve të makinave dhe inxhinierëve të përgjithshëm dhe të konsulentëve dhe këshilltarëve mbi çështje dhe probleme të lidhura me ndonjë ose disa projekte mekanike ose inxhinierike të çdo përshkrimi në çdo vend të botës. Të vazhdojë të gjitha ose ndonjë prej objekteve të Shoqërisë dhe të kryejë të gjitha ose ndonjë prej bizneseve të mësipërme në çdo vend të botës, qoftë si porositës ose si i porositur dhe qoftë vetëm ose bashkërisht me shoqëri ose persona të tjerë. Të vazhdojë përgjithësisht çdo biznes që mund të konsiderohet se promovon drejtpërdrejt ose tërthorazi biznesin e Shoqërisë. Të ofrojë shërbime konsulence për çështje teknike, pronësore, shkencore, tregtare dhe çështje të tjera në lidhje me biznesin e Shoqërisë, ose në lidhje me biznesin e ndonjë shoqërie tjetër. Të blejë, sigurojë, pranojë, zoterojë, tregtojë dhe shesë çdo lloj aksionesh, kapital aksioner, tituj ose letra të tjera me vlerë, obligacione, etj. Të investojë para të disponueshme të shoqërisë në ato investime që aksionerët e shoqërisë do të vendosin dhe në veçanti për atë qëllim, për të siguruar me anë të blerjes, etj, të financojë, të ndihmojë, të sigurojë, të garantojë, të hipotekojë, të sigurojë pronën e shoqërisë, etj, sipas statutit.
Other Trade Names: AUTOVISION AL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 13/03/2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Qipro
Initial Capital: 12 191 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: Nerima Enterprises Company Limited, një shoqëri që vepron sipas ligjeve të Republikës së Qipros, me numër regjistrimi HE 135171 dhe me seli qendrore në adresën Ndërtesa Akamas, Kati i tretë, Zyra nr. 10, 21 në Rrugën Ekzekias Papaioannou, 1075 Nicosia, Qipro, e përfaqësuar nga drejtorët e saj Z. Ioannis Ioanou dhe Z. Christakis Yiannakou (Sipas aktit të themelimit dhe statutit të shoqërisë “AUTOVISION AL” shpk, datë 13.03.2017)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.02.2022, terhequr nga QKB ne daten 09.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Ioannis Karras, shtetas qipriot, i datelindjes 1940, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te Nerima Enterprises Company (HE135171)-shoqeri meme e MUSO HC QYTEZË. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.05.2017
Child Company: MUSO HC QYTEZË, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.03.2008 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K86504601R, me adresë në Korçë, Bilisht, Devoll, Qytezë Devoll, Zona Kadastrale 3129, Nr Pasurie 413/8, me administratore Mira Andoni. AUTOVISION AL shpk zotëron 100% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.04.2022)
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: Kapitali i shoqërisë është 100000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Nr. 1, Kati i VI-të.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 09.04.2022
Akti i themelimit te shoqerise
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 09.04.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -7 540 774,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -8 373 916,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -11 054 435,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -5 187 126,00
Worked By : A.Lala