Skip to content

Gealb Energy
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-27 08:21:54
JSON

Tax Registration Number: L76607401A
Administrators: Genc Mërkuri
Scope: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Guri i Bardhë 1, 2, 3 " dhe transferimi i tyre nga konçesionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës së Konçesionit.
Other Trade Names: Gealb Energy
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 03.04.2017
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: "ALBMERKURI" SHPK është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.12.2014, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L56307702P, me adresë në Dibër, Krastë, Rruga Murat Zhabolli, pallati 3, shkalla 4/2, pranë zyrave të komunës Martanesh, me administrator dhe ortak te vetëm Genc Mërkuri, me status aktiv. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2022)

SINA 98 është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.10.1998 sipas ligjeve të Republikës, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K01321001T, me adresë Tirane, Rruga “Ali Hafiz Ulqinaku”, Njësia Administrative nr.1, Shkoze, Zona Kadastrale nr.3976, Nr.Pasurise 231/85, Volumi 17, Faqe 171. me administrator Shaban Sina, me status aktiv.Ortake te shoqërisë janë Shaban Sina me 50% dhe Aqif Sina me 50% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2022)

BESLAND është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.02.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K86418402L, me adresë në Dibër, Bulqizë, Lagjia “Qyteti Krastë”, Rruga "Murat Zhaboli”, Pallati Nr. 17, Shkalla 1, Kati 3, me administrator dhe ortak te vetëm Roland Demiri, me status aktiv. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2022)

Sipas te dhënave te QKB deri me date 26.05.2022, Subjekti Juridik Gealb Energy SHPK nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 01.04.2021, eshte depozituar shkresa Nr.417/4 Prot.,e Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara, Rajoni Verior ku është vendosur masa e sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit Gealb Energy SHPK, me NIPT L76607401A, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Bulqizë, Rruga "Murat Zhaboli", Pallati Nr.17, Shkalla Nr.1, Kati 3

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -738 035,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -355 127,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani