Skip to content

LEADD ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-16 09:21:21
JSON

Tax Registration Number: L77811202B
Administrators: Alfred Malushi
Scope: Transferimi i hidrocentralit "Mgulle" me vendndodhje në lumin e Leproit të rrethit Kukës, tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoritet kontraktor. Në objektin e veprimtarisë përfshihet operimi në fushën e energjisë elektrike, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
Other Trade Names: LEADD ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/03/2017
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 5 980 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: LEADD - SH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.05.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L57921201V, me adresë në Kukës, Malzi, SHEMRI, Lagjja Mgull, Rruga Petkaj, Zona Kadastrale Nr. 2683, Nr. Pasurie 73, me administrator dhe ortak te vetem Shkëlqim Dreni. Aktualisht shoqëria ka aktivitet të pezulluar (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.05.2022)

Subjekti Juridik LEADD ENERGY nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 30.03.2023, eshte depozituar shkresa Nr.269/5 Prot, Shkodër “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Verior , ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi subjektin: “LEADD ENERGY” SHPK pajisur me NUIS (Nipt)- L77811202B. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesi deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

II. Me date 23.05.2023, eshte depozituar kërkesa Nr. 269/9 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Verior, ku është kërkuar: Lirim për Masën e Sigurimit të detyrimit tatimor mbi tatimpaguesin “ LEADD ENERGY”, SHPK pajisur me NUIS (Nipt)- L77811202B.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Njësia Administrative Malzi, Fshati Mgullë pranë HEC-it.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 6 950 572,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 4 652 989,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 4 625 255,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 786 659,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 150 680,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -351 090,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:13 870 910,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:11 874 045,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:12 986 205,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:24 718 540,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:14 427 922,00
Worked By : A.Lala/L.Kanani