Skip to content

GJOKA 87
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-04 07:37:32
JSON

Tax Registration Number: L81618040T
Administrators: Erind Gjoka
Scope: Zbatimin e kontratës konçensionare/ppp "Përmirësimi, ndërtimi, operimi, dhe mirëmbajtje e Rrugës së Arbrit", sipas kontrates së lidhur me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë Nr.553 rep, Nr.247 kol, datë 16.03.2018, në Tiranë Shqipëri dhe të miratuar me VKM Nr.180, datë 28.03.2018 dhe e botuar në Fletoren Zyrtare Nr.50, datë 11.04.2018, e cila do t'i kalohet shoqërisë Gjoka 87 sh.p.k në datën e themelimit të saj. Në këtë kuadër, shoqëria Gjoka 87 sh.p.k ka të drejtë të kryejë të gjitha dhe çdo aktivitet të nevojshëm për realizimin e objektit të saj.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: Gjoka 87
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 16/04/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 809 272 309,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: GJOKA KONSTRUKSION (Ish GJOKA) nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 01.04.1994 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J91815014U, me adrese ne Tirane, Njesia 5, Rruga: Dora D'Istria, Hyrja nr. 6, pasuria me numer Nr. 7/637+1-N2, Nr. 7/637+2- N1, Z.K 8270, me administrator Rrok Gjoka dhe aksioner te vetem Rrok Gjoka. (Sipas te dhenave te QKB deri me datë 17.05.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 23.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 18.02.2023, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Rrok Gjoka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te GJOKA KONSTRUKSION (J91815014U)-shoqeria meme e GJOKA KONSTRUKSION. Data e percaktimit si pronar perfitues: 16.04.2018.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Më datë 31.07.2018, me vendim të asamblesë së ortakëve, është depozituar marrëveshja siguruese mbi kuotat e shoqërisë Nr. 989 Rep. Nr. 505 Kol. datë 24.07.2018, ndërmjet barrëmarrësit, Bankës Kombëtare Tregtare sh.a dhe barrëdhënësit, Gjoka Konstruksion sh.a.

Palët kanë lidhur një kontratë kredie me nr. Rep. 986, kol 502, datë 24.07.2018, me qëllim financimin e projektit për ndërtimin e rrugës së Arbërit nga banka, sipas kushteve dhe afateve të dakortësuara nga palët. Sipas kontratës së kredisë, banka kombëtare tregtare do të lëvrojë një kredi në shumën 9.500.000.000 lekë, të cilat do të përdoren për investime për projektin sipas kontratës së konçesionit.

Sipas kontratës së kredisë, kredimarrësi e siguron kredinë me anë të garancive të mëposhtme:

a) Marrëveshje siguruese mbi kuotat e Gjoka 87 sh.p.k nr. rep 989, nr. Kol. 505, datë 24.07.2018
b) Marrëveshje siguruese mbi 100 % të aksioneve të Gjoka Konstruksion sh.a. nr. Rep. 990, nr. Kol. 506, datë 24.07.2018
c) Marrëveshje siguruese mbi te ardhurat e arkëtueshme nga pagesat e buxhetit të Gjoka 87 sh.p.k. nr. Rep. 991, nr. Kol. 507, datë 24.07.2018
d) Marrëveshje e drejtpërdrejtë (Direct Agreement) nr. Rep 993, nr. kol. 509, datë 24.07.2018
e) Kontrata e hipotekimit për pasuritë e paluajtshme në pronësi të Gjoka Konstruksion sh.a nr. Rep. 992, nr. Kol. 508, datë 24.07.2018,
f) Dorëzania e ofruar nga shoqëritë Gjoka Konstruksion sh.a., si dhe Z. Rrok Gjoka dhe Znj. Feride Gjoka, sipas kontratës së kredisë.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Dora D'Istria, Hyrja Nr.6, Nr.Pasurie 7/637+1-N5, Zona Kadastrale 8270

Akte. Tjetërsim Kapitali: Vertetim I pageses se kapitalit (16.04.2018)
Marreveshje siguruese mbi kuotat e shoqerise (24.07.2018)
Statut I shoqerise Gjoka 87 (16.04.2018)
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 600 977,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 311 257,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 107 654,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 424 364,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 784 181,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:2 659 405 502,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:4 669 336 360,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:5 845 990 606,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:5 617 734 172,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:5 785 005 878,00
Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani