Skip to content

Albanian Gas Service Company
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-13 14:18:49
JSON

Tax Registration Number: L82407006D
Administrators: Arbër Lleshi
Scope: Shoqeria eshte krijuar si nje shoqeri plotesisht operative e cila eshte pergjegjese per kryerjen e veprimtarise, mirembajtjes dhe sherbimeve teknike per Trans Adriatic Pipeline AG sipas Marreveshjes per Mirembajtjen qe do te lidhet midis Shoqerise dhe Trans Adriatic Pipeline AG si edhe per cdo veprimtari ndihmese qe mund te jete e nevojshme ose e dobishme per arritjen dhe ushtrimin e ketij qellimi.
Other Trade Names: Albanian Gas Service Company
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 21/11/2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi, Itali
Initial Capital: 3 500 000,00
Shares: 3 500
Parent Company / Owner: I. ALBGAZ, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 05.01.2017 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT L71306034U, me adrese ne Tirane, Njesia Administrative nr.5. Rruga e "Kosovareve", nr.pasurie 7/716, zona kadastrale 8270, me administrator Arber Avrami dhe aksioner Ministria e Infastrukturës dhe Energjisë (Sipas te dhenave te QKB deri me date 13.05.2023)

II. Snam s.p.a, nje shoqeri aksionare, e themeluar ligjerisht dhe qe funksionon sipas legjislacionit te Italise, me adrese zyrtare ne Piazza Santa Barbara nr. 7, 20097, San Donato Milanese, Itali, kod fiskal dhe numer NIPT 13271390158, regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive te Milanos me numer REA nr. MI-1633443 (Sipas aktit te themelimit dhe statutit te shoqerise aksionare “Albanian Gas Service Company” sh.a, date 21.11.2018)
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Elena Balucani, Renald Koka, Oltion Rrumbullaku, Enea Karakaçi, Roberto Zingoni (kryetar)
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Administrative Nr.5, Rruga e Kosovareve, Pallati NderPro, Z.Kadastrale 8270, Nr.Pasurie 7/716

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.05.2023
Statuti i shoqerise
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 13.05.2023
Vendimi i asamblese se aksionareve per ndryshimin e anetareve te Bordit date 31.03.2023
Vendimi i asamblese se aksionareve per ndryshimin e anetareve te Bordit date 26.01.2023
Vendimi i Bordit Mbikqyres per ndryshimin e administratorit date 21.07.2020
Vendimi i asamblese se aksionareve per ndryshimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres date 05.08.2021
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 173 707 526,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 202 565 689,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 198 237 103,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -484 812,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:698 055 784,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:498 865 695,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:518 550 931,00
Worked By : A.Lala