Skip to content

ANEL & CO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-08-23 12:22:29
JSON

Tax Registration Number: L82505601P
Administrators: Arben Çela
Scope: Projektim ne fushen e urbanistikes dhe arkitektures. Tregti, import-eksport , prodhim, perpunim e sherbime ne fushen e materialeve te ndertimit, te industrise, etj. Vleresues i pasurive te paluajtshme dhe ekspert per pasurite e paluajtshme. Vleresim te linjave te prodhimit, industriale, makineri dhe paisje. Aktivitet zhvillimor turistik, shitblerje pasurish te paluajtshme, guide turistike. Projekte inxhinierike per linjat e perpunimit industrial, kerkime dhe studime te ndryshme ne fushen e fizibilitetit per zbatimin e projekteve te ndryshme dhe asaj te marketingut. Ndertim ne fushen civile, projektim, mirembajtje pastrim si dhe cdo aktivitet tjeter tregtar qe lidhet me fushen e ndertimit" Punime hidroizolim, termoizolim te te gjitha llojeve, tregtim i materialeve te tyre. Punime dheu, sistemime, taracime terrenesh, punime hekuri, karpantjerie, ndertime civile dhe ekonomike, kulturore, tregtare, ndertime rruge, veshje me asfaltobeton te rrugeve, sistemim, asfaltim sheshe, ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore, ndertime ujesjelles e kanalizime, ndertim vepra kullimi, ujitje toke e impjante vaditese, rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash. Ndertim pallate, qendra biznesi, qendra sportive. Projektim ne fushen e ndertimit. Shitje te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, ndermjetsim per dhenie me qira te pasurive te luajtshme e te paluajtshme. Tregtim me shumice e pakice te gjitha artikujve industrial, ushqimore, konfeksione, elektroshtepiake, hidrosanitare, materiale ndertimi, materiale druri. Tregtim pije alkolike dhe jo alkolike. Veprimtari ne fushen e turizimit, hotelerise, barrestorant. Import-eksport i ketyre artikujve. Transport mallrash te gjitha llqjeve.Veprimtari ne fushen e pastrimit kimik.Trajnime. Financimi, ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike. Tregtimi i naftes dhe i benzines me shumice e pakice. Tregti gazi te lengshem per djegie (GLN), i hidrokarbureve te cdo lloji dhe vajra lubrifikante. Tregti bombolash gazi te lengshem per djegie Standarti EU dhe i aksesoreve te ndryshem te tyre, riparimi dhe kolaudimi i bombolave te gazit te lengshem per djegie Standarti EU. Tregtimi me pakice e shumice si dhe shperndarja e naftes, benzines, gazit dhe nenprodukteve e derivateve te tyre. Ndertimi , marrja me qera e fabrikave, instalimeve, rafmerive, magazinave, depozitave, karburanteve, vajgurit, benzines, naftes etj. Marrja dhe dhenia me qira apo nenqira te pikave te ndryshme te tregtimit te gazit te lengshme apo karburanteve si dhe dyqaneve per shitjen e bombolave te gazit. Per rafinerimin, prodhimin, perpunimin, depozitimin e naftes, benzines, gazit dhe nenprodukteve e derivateve te tyre. Transportin e naftes, benzines, gazit dhe nenprodukteve e derivateve te tyre me te gjithe mjetet e transportit detar, tokesor te gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e makinerive, pajisjeve dhe njohurive ne kete fushe, etjer. Agjenci detare dhe spedicionere, agjenci e transportit detar dhe tokesore, kombetar dhe nderkombetar, gjithashtu dhe agjenci doganore. Import-eksport dhe perpujnim aktiv i lendeve te para dhe gjysem produkteve. Veprime e operacione te tjera financiare, juridike, tregtare e civile qe i sherbejne objektit te shenuar me lart dhe ne funksion te zhvillimit e rritjes se shoqerise. Prodhimi, shitja, importimi, eksportimi, tregtimi me rruge dhe transaksione te ndryshme te energjise elektrike. Prodhim te energjise elektrike duke shfrytezuar burimet e energjise te cilat gjenden ne natyre dhe jane te rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e eres etj. Import - eksport, tregti me shumice dhe pakice te pllakave te llojeve te ndryshme, hidrosanitare, elektroshtepiake, artikuj te tjere si , koll, stuko, gipse, bojra per lyerje, verniqe, artikuj te ndryshem ushqimore dhe industrial,makineri te ndryshme. Tregti bojra dhe artikuj te ndryshem industriale. Punime te ndryshme per lyerje dhe izolime. Ushtrimit te cdo veprimtarie te ligjshme, te lejueshme per forme e shoqerise, e cila nuk ndalohet me ligj (sipas nenit 7 te Ligjit tregtar Nr.9901, dt.14.04.08). Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie tjeter si brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise, qe eshte ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe qe siguron fitime dhe te ardhura te ligjshme brenda kufijve te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi, si dhe mund te kryeje cdo operacion prodhimi, tregtar dhe financiar, qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e veprimtarise se saj. Shoqeria, me vendim te Administratorit, mund te lidhe marreveshje tregtare apo bashkepunimi me shoqeri apo sipermarrje te tjera, si dhe te kryeje cdo veprim tregtar qe konsiderohet i nevojshem me qellim arritjen e objektit te veprimtarise se saj.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03/01/2018
District: Gjirokaster
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 800 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1. Gjirokaster, Bot gazi, Mercedes me targe AA 983 OJ

2. Gjirokaster, Bot tip SCANIA me targe AA 189 TA

3. Gjirokaster, Autobot ATV IVECO FIAT me targe AA 191 TA

4. Gjirokaster, Bot gazi tip IVECO me targa AA 290 PI

5. Gjirokaster, Autobot ATV IVECO FIAT me targe AA 190 TA

Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Changes
Address:

Seat:
Gjirokaster, Rruga 18 Shtatori, lagjja 18 Shtatori, godine 4-kateshe, kati i 2-te, nr. pasurie 15/4, ZK 8541

Address:
1. Gjirokaster, Rruga nacionale Gjirokaster-Kakavije, lagjja Puntore, Blloku i Furrave, ZK 8541, me nr. pasurie nr. 11/68

2. Sarande, Ksamil, Lagjja 26 Marsi, rruga nacionale Sarande – Butrint, objekti nr. 6/574

3. Tirane, Kryqezimi i rrugeve Niko Avrami dhe Njazi Meka, objekti nr. 2/115, ZK 8120

4. Tirane, Rruga "Budi", banese private numer 200

5. Tirane, Njesia bashkiake nr.6. rruga 3 Deshmoret, objekti nr. 1876225

6. Sarande, Pasuri e paluajtshme, truall me siperfaqe 100m2 dhe nga kjo ndertese me siperfaqe 70m2, rregjistruar ne ASHK Sarande me nr. pasurie 4/17, volume 25, faqe 4 ZK 8641, rruga Peshkatari, lagjja Koder

7. Kelcyre, Rruga nacionale "Gjirokaster-Kelcyre", ndertesa nr.7/20-ND

8. Gjirokaster, DROPULL I POSHTEM, Dervician Rruga nacionale Gjirokaster-Kakavije, prane fshatit Dervician, pasuria me nr. 59/132

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 3 742 091,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 7 065 414,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 5 757 436,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -1 096 403,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:540 994 760,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:399 086 098,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:296 606 675,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:111 320 540,00
Worked By : A.Baja