Skip to content

LABORATORY NETWORKS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-26 15:00:51
JSON

Tax Registration Number: L91923002T
Administrators: Sokol Ramizi
Scope: Aktiviteti Ekonomik i Shoqërisë lidhet dhe është në funksion të implementimit dhe zbatimit të PPP/Marrëveshjes së Konçesionit që do të lidhet ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë në Republikën e Shqipërisë ("Autoriteti Kontraktues" apo "MESH") dhe Shoqërisë për Ofrimin e Shërbimeve Diagnostikuese nga Laboratorët Mjekësore në Spitalet Universitare, Rajonale dhe të Bashkive të Sarandës dhe Lushnjës ("Marrëveshja e Konçesionit") përfshirë ofrimin dhe prokurimin e çdo dhe të gjithë shërbimeve dhe mallrave të lidhura si edhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër për këtë qëllim ("Projekti"). Në përputhje me Legjislacionin Shqiptar për përmbushjen e objektit të sipërmendur, Shoqëria mund (i) të kryejë çdo aktivitet me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme si edhe aktivitete tregtare, financiare, qira apo hipotekore të cilat mund të konsiderohen të dobishme apo të nevojshme për përmbushjen e objektit të Shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore, të cituara më sipër; (ii) të blejë, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, interesa në shoqëri të tjera që kanë objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë saj; dhe (iii) të kryejë aktivitete publikimi e reklamimi; (iv) të kryejë aktivitete import-eksporti; (v) të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm për përmbushjen e objektit të Shoqërisë.
-------------
Kategoria: Sektori i Shëndetësisë
-------------
Other Trade Names: LABORATORY NETWORKS
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 19/06/2019
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi, France, Holande
Initial Capital: 10 000 000,00
Shares: 3
Parent Company / Owner: I. “LABOPHARMA SHPK”, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.05.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K72202013A, me seli aktuale në Tiranë, Rruga Siri Kodra, tek Ish Frigoriferi, nr. 149, me administrator Kristo Andoni. Ortaket e shoqerise jane: Janis Karathano 50% dhe “T-MEDSS” 50%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

II. “AB Laboratory Solutions B.V”, një shoqëri e krijuar dhe e organizuar sipas ligjeve të Hollandës, me adresë në Laan Van Meerdervoort 1224, 2555 CD Hague, Hollandë. (Sipas aktit të themelimit të Laboratory Networks sh.p.k, datë 19.06.2019)

III. “EXALAB”, një shoqëri franceze, e regjistruar rregullisht pranë Regjistrit Tregtar të Gjykatës Tregtare të Bordeaux, Francë, me adresë në 208 Avenue Pasteur 33600 Pessac, Francë, dhe nr. regjistrimi 323 191 106 R.C.S Bordeaux. (Sipas aktit të themelimit të Laboratory Networks sh.p.k, datë 19.06.2019)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 30.06.2021, terhequr ne daten 26.03.2024, Pronar perfitues i shoqerise “LABORATORY NETWORKS” eshte:

Janis Karathano, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 53.85% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te LABOPHARMA (K72202013A) dhe zoteron indirekt edhe shoqerine AB Laboratory Solutions BV-shoqerite meme te LABORATORY NETWORKS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.07.2019.

Jean Brochet, shtetesi franceze, i datelindjes 1956, mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit EXALAB (323191106)-shoqeria meme e LABORATORY NETWORKS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.07.2019.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: Me date 20.03.2020, u lidh marrëveshja siguruese Nr. 154 Rep., Nr. 31 Kol, shoqëria “LABORATORY NETWORKS” shpk (barrëdhënës) dhe “Banka OTP Albania”sha (barrëmarrës) ku si objekt i kontratës është krijimi i një barre siguruese mbi çdo të drejtë, titull dhe interes mbi të gjitha kuotat/aksionet që përfaqësojnë 100% të kapitalit të nënshkruar nga barrëdhënësi si garanci për shlyerjen e plotë dhe të pakushtëzuar të detyrimeve. Barra siguruese do te sherbeje si garanci per shlyerjen e kontrates per kredi bankare afatmesme Nr. 150 Rep dhe Nr. Kol 27, date 20.03.2020, sipas se ciles Banka i ka dhene kredi kredimarresit ne shumen 2.300.000 (dy milion e treqind mije) euro dhe nje kontrate per dhenie lehtesie kredituese leter garanci me Nr. 680 rep dhe Nr. 160/1 kol, date 27.08.2019 dhe shtojces se kontrates per dhenie lehtesie kredituese leter garanci me Nr. 152 Rep dhe Nr. 29 Kol date 20.03.2020, sipas se ciles Banka i ka dhene kredi kredimarresit ne shumen 700.000 *shtateqind mije) euro, ne total nje shume prej 3.000.000 (tre milion) euro.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Kongresi i Manastirit, Pallati i firmes F.A.G, Ap.Nr.2

Address:
Tirane, Laboratori Klinik Biokimik, Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Glozheni", Tirane.
Tirane, Laboratori Klinik Biokimik, Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi", Tirane.
Berat, Laboratori Klinik Biokimik, prane Spitalit Rajonal Berat.
Tirane, Laboratori Klinik Biokimik, Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbreteresha Geraldine", Tirane.
Tirane, Laboratori Anatomise Patologjike, Spitali Djegie-Plastikes, prane Qendres Spitalore Universitare "Nene Tereza"
Fier, Laboratori Klinik Biokimik, prane Spitalit Rajonal Fier.
Shkoder, Laboratori Klinik Biokimik, prane Spitalit Rajonal Shkoder.
Tirane, Laboratori Qendror Klinik Biokimik, Spitali i Ri, prane Qendres Spitalore Universitare "Nene Tereza"
Durres, Laboratori Klinik Biokimik, prand Spitalit Rajonal Durres
Tirane, Laboratori Klinik Biokimik, Spitali Universitar i Traumes, Tirane
Tirane, Laboratori Mikrobiologjik, Spitali i Ri, prane Qendres Spitalore Universitare "Nene Tereza''
Elbasan, Laboratori Klinik Biokimik, prand Spitalit Rajonal Elbasan.
Lezhe, Laboratori Klinik Biokimik, prane Spitalit Rajonal Lezhe.
Fier, Lushnje, Laboratori Klinik Biokimik, prane Spitalit Bashkiak Lushnje
Korce, Korçe, Laboratori Klinik Biokimik, prane Spitalit Rajonal Korçe
Vlore, Vlore, Laboratori Klinik Biokimik, Spitali Rajonal Vlore
Vlore, Sarande, Laboratori Klinik Biokimik, Spitali Bashkiak Sarande
Gjirokaster, Laboratori Klinik-Biokimik, brenda Spitalit Rajonal Gjirokastër, Lagjja 18 Shtatori;
DIBER, Peshkopi, Laboratori Klinik-Biokimik, në Spitalin Rajonal Dibër;
Kukes, Laboratori Klinik-Biokimik, në Spitalin Rajonal Kukës

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 136 590 091,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 232 870 859,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -65 678 188,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -748 232,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 549 833 656,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 264 265 867,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:30 670 190,00
Worked By : A.Lala / P. Nikolli