Skip to content

SWS Consulting Engineering-Structures, Water & Survey
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-25 08:45:31
JSON

Tax Registration Number: L92423018P
Administrators: GIANCARLO CIGARINI
Scope: Rilevime topografike si në tokë ashtu edhe nëpërmjet fotografimeve nga ajri, rilevime batimetrike, kërkime, aktivitete përgatitore dhe shërbime në fushën e inxhinierisë, të arktitekturës dhe ekonomike dhe shërbime të tjera të lidhura me to, në Itali dhe jashtë saj, si edhe në mënyrë më të detajuar, punime në tokë së bashku me punime në mure, ndërtesa civile, industriale, monumentale së bashku me impiantet dhe punimet përkatëse dhe ato plotësuese; punime restaurimi, punime speciale prej betonarmeje; impiante teknologjike dhe speciale; impiante dhe punime për ndërtimin të ndara nga vepra kryesore; ndërtime dhe shtrime rrugore; pista aereoportuale dhe hekurudhore, shtrime me materiale speciale; punime hekurudhore: punime hidraulike, ujësjellës, rrjete kanalizimesh, impiante vaditjeje dhe sistemimi hidraulik, gazsjellësa dhe vajsjellësa, punime sistemimi agrar: impiante për pastrimin dhe kthimin e ujit të pijshëm, punime detare, diga, tunele, impiante për prodhimin dhe shpërndarjen e energjisë, si elektrike ashtu edhe burime alternative, karpenteri metalike, impiante telekomunikaciani, konsolidim i terreneve, eksplorim i nëntokës me mjete speciale, themele speciale, tampim i terreneve, shpime dhe puse si edhe kryerje e këtyre punimeve për llogari teë saj dhe të të tretëve; blerje dhe shitje, edhe në mënyre të ndarë, duke ndarë pronësite sipas fondeve, në fshatra apo qytete. blerje, ndertim edhe me kontraktim të ndërtesave të" cfarëdolloji; menaxhim, shitje edhe me pjese, dhënie me qira dhe menaxhim i tyre. Shoqëria, në rastet kur e kërkon ligji, do të marrë shërbimin e profesionistëve të regjistruar në regjistrat profesionale të cilët do të veprojnë në emër të saj dhe nën përgjegjësinë profesionale të tyre. Shoqëria do të mundë, gjithashtu, të themelojë dhe të jetë ortake në sipërmarrje dhe shoqëri të tjera apo në ente me objekt të njejtë, të ngjashëm apo plotësues të saj, por gjithsesi jo si veprimtari kryesore e aktivitetit të saj. Do të mundë, gjithashtu, të kryejë cdo aktivitet në fushën e pasurive të luajtshme, të paluajtshme, tregtar, financiar, në fushën e qiradhënies, hipotekor të nevojshëm dhe/ose të duhur për arritjen e objektit të shoqërisë, por vetëm në masë jo kryesore krahasuar me veprimtaritë e zakonshme dhe, gjithsesi, me qëllim arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Ndalohet gjithsesi ushtrimi i veprimtarive financiare ndaj publikut.
Other Trade Names: SWS Consulting Engineering-Structures, Water & Survey
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 23.12.2019
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Foreign Parent Company: SWS Consulting Engineering-Structures, Water & Survey Srl, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar, themeluar më 11.01.1999 , me seli në Romë, Sheshi Pasteur, nr.78 dhe me përfaqësues ligjor GIANCARLO CIGARINI. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë)
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Hodo Beg", Nr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 31.01.2020
Financial Documents: Akti I Themelimit te Shoqerise
Financial Information
Worked By : L.Kanani