Skip to content

KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-04-29 08:56:50
JSON

Tax Registration Number: L97531201R
Administrators: Ridgers Mema
Scope: Shoqëria Konçesionare " KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT " SHPK, është subjekt i themeluar për qëllim të veçantë dhe ka objekt veprimtarie zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së konçesionit që do të lidhet midis Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (Autoriteti Kontraktues) dhe kësaj shoqërie konçesionare, me objekt: "Rikonstruksion, Operim dhe Transferim i Aeroportit të Kukësit, si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës së konçensionit". Shoqëria e zhvillon akivitetin në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me statutin e saj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Shoqëria mund të krijojë filiale brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në përputhje edhe me legjislacionin e vendit përkatës.
Other Trade Names: KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 31.01.2019
District: Kukës
Country: Shqipëri
Initial Capital: 10 000 000,00
Shares: 2
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 29.03.2021, u lidh marreveshja siguruese nr. 2359 Rep., nr. 716 Kol, me palë: Kredidhënës, RAIFFEISEN BANK dhe Kredimarrës Shoqëria koncensionare, KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT, Bashkëkredimarrës dhe Barrëdhënës, GLOBAL TECHNICAL MECHANICS dhe shoqëria BAMI, me objekt: Krijimin e barrës siguruese. Barrëdhënësit jane: Shoqëria GLOBAL TECHNICAL MECHANICS dhe shoqëria BAMI, mbi 100% të kuotave që zotërojnë në shoqërinë, KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT, me anë të së cilës garantojnë shlyerjen e të gjitha detyrimeve, sipas kontratës së kredisë nr. 2358 Rep., Nr. 715 Kol, dt. 29,03,2021.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Shtiqen, Njësia Administrative Shtiqen, Kukës, Aeroporti i Kukësit, 3,5 Km në Jug të qytetit të Kukësit

Website:
www.kukesi-aerport.com ; www.kuiport.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -16 404 859,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:437 839,00
Worked By : A.Lala