Skip to content

KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-05 09:43:20
JSON

Tax Registration Number: L97531201R
Administrators: Ridgers Mema
Scope: Shoqeria Koncesionare "KUKES INTERNATIONAL AIRPORT'''''''''''''''' shpk, eshte subjekt i themeluar per qellim te vecante dhe ka objekt veprimtarie zbatimin dhe permbushjen e kushteve te Kontrates se Koncesionit qe do te lidhet midis Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise (Autoriteti Kontraktues) dhe kesaj shoqerie koncesionare, me objekt: "Rikonstruksion, Operim dhe Transferim i Aeroportit te Kukesit, si dhe kryerjen e cdo aktiviteti tjeter te nevojshem, ndihmues apo plotesues ne funksion te zbatimit dhe permbushjes se kushteve te kontrates se koncensionit". Shoqeria c zhvillon aktivitetin ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe me statutin e saj, ne territorin e Rcpublikes se Shqiperise dhe jashte saj. Shoqeria mund te krijoje filiale brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise, ne perputhje edhe me legjislacionin e vendit perkates. Ushtrimin e aktivitetit privat nefushen e biznesit "DUTY FREE SHOP" nepermjet importit dhe tregtiimit te mallrave qe tregtohen ne kete rrafsh si: tregtim duhani dhe nenprodukteve te tij si cigare.,cigare elekironike, etj., parfume. Kozmetike, aksesore te ndryshem. bizhuteri. paisje elektronike. produkte ushqimore dhe industriale si: pije alkoolike dhe joalkoolike, cokollata, kafe. Fruta te thata. veshje tekstile dhe lekure dhe aksesore lekure, lodra per femije, dhurata etj. Hapje dyqanesh ne territorin e Shqiperise perfshire Aeroportet, Portet, dhe njesite ne zonat kufitare tokesore e detare. etj. Dyqan shitje, produkte ushqimore, embelsira, kafe, sherbim delivery, sherbim take-away, aktivitet ne fushen e import-eksportit. perpunimit dhe tregtimit me pakice te kafese dhe nenprodukteve tii saj, barkafe. pije te te gjitha llojeve etj si dhe cdo gje qe perfshihet e lidhet me bar-kafe. Shoqëria do të ofrojë shërbimet e konsulencës në fushën e logjistikës duke përfshirë menaxhimin e duhur, kompetent të informacionit, përpunimin e metodologjisë si dhe kerkimin dhe analizimin e rrjetit të furnizimit me mallra sipas kërkesave të klientit duke u bazuar në rrjetin e tij por dhe më gjerë me qellim minimizimin e kostove dhe optimizim e kohës së dorëzimit të mallrave. Shërbime të agjentit të përfaqësimit dhe ndërmjetësimit, duke vepruar si ndërmjetës i palëve të interesuara për të bashkepunuar dhe ndërvepruar. Konsulencë në fushën e marketingut për të ndihmuar te zhvillohet strategji efikase për të rritur ndikimin dhe tërhequr audiencë të synuar, konsulencë në menaxhimin e shitjeve, proceset e shitjes, strategjitë e shitjes, drejtimin e kanaleve të shitjes dhe përmirësimin e performancës së shitjeve, udhëzim dhe këshilla për rritjen e shitjeve, shërbime konsulence në fusha të ndryshme të biznesit, konsulencë të përgjithshme dhe ndihmë në menaxhimin e projekteve, zhvillimin e strategjive të biznesit dhe identifikimin e mundësive për rritje, shërbime konsulence për optimizimin e operacioneve të tyre dhe menaxhimin.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 31/01/2019
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: GLOBAL TECHNICAL MECHANICS shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.03.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L71529026M, me seli në Kukes Shtiqen SHTIQEN Në Kukës, Shtiqen, Njësia Administrative Shtiqen, (Aeroporti i Kukesit), me administrator Marsida Pallko dhe ortak te vetem Ridgers Mema (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 01.04.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.10.2022, terhequr nga QKB ne daten 01.04.2023, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Ridgers Mema, shtetas shqiptar, i datelindjes 1992, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te GLOBAL TECHNICAL MECHANICS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.01.2019.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 29.03.2021, u lidh marreveshja siguruese nr. 2359 Rep., nr. 716 Kol, me palë: Kredidhënës, RAIFFEISEN BANK dhe Kredimarrës Shoqëria koncensionare, KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT, Bashkëkredimarrës dhe Barrëdhënës, GLOBAL TECHNICAL MECHANICS dhe shoqëria BAMI, me objekt: Krijimin e barrës siguruese. Barrëdhënësit jane: Shoqëria GLOBAL TECHNICAL MECHANICS dhe shoqëria BAMI, mbi 100% të kuotave që zotërojnë në shoqërinë, KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT, me anë të së cilës garantojnë shlyerjen e të gjitha detyrimeve, sipas kontratës së kredisë nr. 2358 Rep., Nr. 715 Kol, dt. 29,03,2021.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Shtiqen, Njësia Administrative Shtiqen, Kukës, Aeroporti i Kukësit, 3,5 Km në Jug të qytetit të Kukësit

Website:
www.kukesi-aerport.com ; www.kuiport.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -159 874 647,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -65 818 895,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -35 258 745,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -16 404 859,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:120 268 704,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:49 580 242,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:437 839,00
Worked By : A.Lala/ P. Nikolli/L.Kanani