Skip to content

KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-24 14:19:55
JSON

Tax Registration Number: L97531201R
Administrators: Ridgers Mema
Scope: Shoqëria Konçesionare " KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT " SHPK, është subjekt i themeluar për qëllim të veçantë dhe ka objekt veprimtarie zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së konçesionit që do të lidhet midis Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (Autoriteti Kontraktues) dhe kësaj shoqërie konçesionare, me objekt: "Rikonstruksion, Operim dhe Transferim i Aeroportit të Kukësit, si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës së konçensionit". Shoqëria e zhvillon akivitetin në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me statutin e saj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Shoqëria mund të krijojë filiale brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në përputhje edhe me legjislacionin e vendit përkatës.
Other Trade Names: KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 31/01/2019
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I. BAMI shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.08.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J94416206R, me seli në Durrës, Fushë Krujë, Kameras, me administratore Gezim Marku, Lorenc Bami (vetem per ceshtje mjedisore) dhe ortak te vetem Besnik Bami (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.05.2022)

II. GLOBAL TECHNICAL MECHANICS shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.03.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L71529026M, me seli në Tiranë, Rruga e Kavajes,Prane Njesise Bashkiake nr 6, ish Kombinati i Tekstileve, Sheshi Ali Kelmendi, Godina nr 6, me administrator Arbian Safa dhe ortak te vetem Ridgers Mema (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 07.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 24.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Ridgers Mema, shtetas shqiptar, i datelindjes 1992, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te GLOBAL TECHNICAL MECHANICS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.01.2019.

Besnik Bami, shtetas shqiptar, i datelindjes 1971, pronar perfitues per 70% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te BAMI. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.01.2019
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Me date 29.03.2021, u lidh marreveshja siguruese nr. 2359 Rep., nr. 716 Kol, me palë: Kredidhënës, RAIFFEISEN BANK dhe Kredimarrës Shoqëria koncensionare, KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT, Bashkëkredimarrës dhe Barrëdhënës, GLOBAL TECHNICAL MECHANICS dhe shoqëria BAMI, me objekt: Krijimin e barrës siguruese. Barrëdhënësit jane: Shoqëria GLOBAL TECHNICAL MECHANICS dhe shoqëria BAMI, mbi 100% të kuotave që zotërojnë në shoqërinë, KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT, me anë të së cilës garantojnë shlyerjen e të gjitha detyrimeve, sipas kontratës së kredisë nr. 2358 Rep., Nr. 715 Kol, dt. 29,03,2021.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Shtiqen, Njësia Administrative Shtiqen, Kukës, Aeroporti i Kukësit, 3,5 Km në Jug të qytetit të Kukësit

Website:
www.kukesi-aerport.com ; www.kuiport.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -35 258 745,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -16 404 859,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:437 839,00
Worked By : A.Lala