Skip to content

Alpet Energy Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-27 12:26:03
JSON

Tax Registration Number: L99210601A
Administrators: Vladimir Mulaj
Scope: Prodhimi energjise elektrike pra burimet e rinovueshme. Ndertimi i hidrocentraleve, termocentraleve apo impianteve te cilat bejne te mundur shfrytezimin e energjise qe gjenden ne natyre dhe qe jane te rinovueshme. Shitja e energjise elektrike klienteve dhe blerja e energjise elektrike nga operatore te ndryshem privat apo shteteror brenda dhe jashte vendit. Transmetimi i energjise elektrike ne sistemin e tensionit te larte, funksion i cili perfshin transmetimin ose interkonjeksionin nderkombetar. Perdorimin e sistemeve te linjave, strukturave mbeshtetese dhe pajisjesh, transformuese e kontrolluese per transmetimin e energjise elektrike. Operator i sistemit te transmetimit te energjise elektrike dhe te dispecerimit 2 (axhustim ose rregullimi i prodhimit te energjise elektrike ne nivel kombetar. Shperndarjen, transportin e energjise elektrike ne sistemet shperndarese te tensionit, te mesem dhe te ulet, duke patur parasysh shperndarjen deri tek konsumatori i fundit. Shoqeria mund te bashkepunoje dhe/ose te marre direkt ose indirekt interesa, ne shoqeri, firma, agjenci dhe ndermanje te tjera, te cilat mund te kene edhe qellime te tjera aktiviteti. Import makinerish industriale qe do te bejne te mundur kryerjen dhe realizimin e objektit te kompanise. Shoqeria ka per objekt kryerjen e cdo veprimtarie te lejuar nga ligji dhe lose pjesemanjen ne cdo veprimtari apo aktivitet te ligjshem qe mund te kryej nje shoqeri ne baze te legjislacionit shqiptar.
Other Trade Names: Alpet Energy
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05/06/2019
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Child Company: VILDRI, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, me numër identifikimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (NIPT) L23328402B, e themeluar më datë 26.09.2012, me seli në Fier, Lagjia "Kastriot", Pallati pranë Vefës, Kati i parë., me administrator nga Vladimir Mulaj. Ortak i vetem i shoqerise Alpet Energy (L99210601A).(Sipas te dhenave te QKB deri me date 27.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia bashkiake nr. 2, rruga Kadri Kerciku, pallat 10k, zyra 1, ZK 8190.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik I regjistrit tregtar 27.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash, 09.11.2021
Kontrate Shitje Kuotash, 14.01.2022
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani / A.Baja