Skip to content

HEC DRITA ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-08 10:31:49
JSON

Tax Registration Number: L99524601K
Administrators: Klodian Durmishi (Administrator i Agjencise se Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara)
Scope: Ndertimin, Shfrytezimin dhe Administrimi i Hidrocentralit DRITA, ku perfshihet Financimi, projektimin, ndertimi, venien ne pune, prodhimi, furnizimi,transmetimi,shperndarja,eksportimi dhe shitja e energjise elektrike sipas Kontrates per Ndertimin, Shfrytezimin dhe Administrimin e Hidrocentralit DRITA, me Kapacitet Prodhues 1.980 MW, ne lumin e Gashit, dege e lumit Valbone, Bashkia Tropoje, Qarku Kukes. Shitja e elektricitetit te prodhur ne Shqiperi dhe jashte saj, blerje dhe shitje te paisjeve per ndertim HEC-i (tubacione celiku, turbina, shtylla betoni aksesore te tjera etj, brenda dhe jashte vendit).
Other Trade Names: HEC DRITA ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 23/09/2019
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: BREÇANI - R.O.S.P, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.04.2005 dhe që funksionon sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K52116005E, me adresë në Tiranë, Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati perdhe, Zyra nr.01, me administrator dhe ortak te vetem Fatbardh Breçani. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 27.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 27.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Fatbardh Breçani, shtetas shqiptar, i datelindjes 1979, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise BREÇANI - R.O.S.P. Data e percaktimit si pronar perfitues: 23.09.2019.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I.Me date 22.02.2022, eshte vendosur pezullimi i aktivitetit te shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar.

II. Me date 18.12.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 4281 Prot, leshuar nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara, për zbatim të urdhrit Nr.709 datë 13.12.2023, bashkelidhur vendimi Nr.465, date 24.11.2023, i Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ku është urdheruar: 1-Vendosja e mases se sigurimit paasuror “Sekuestro preventive”, mbi pasurite e meposhtme : Aseteve, kuotave te shoqerise "HEC DRITA ENERGY” shpk me Nuis (Nipt)- L99524601K regjistruar me daten 24.09.2019 me objekt veprimtarie ndertimin shfrytezimin,administrimin etj te hidrocentralit Drita , me administrator personin nen hetim shtetasi Eralbi Breçani dhe ortak shoqeria “BREÇANI - R.O.S.P.” 2-Emerimin e Klodian Dyrmishi , si administrator te pasurive te sekuestruara me vendimin Nr. 465, date 24.11.2023, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës se Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, me subjekt shtetasin Eralbi Breçani dhe ortak BREÇANI - R.O.S.P ne shoqerine “HEC DRITA ENERGY” shpk , me NUIS (NIPT) - L99524601K.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, Tropojë, Rruga Dragobi, lumi i Gashit, dega e lumit Valbonë

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -4 096,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -376 895,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -635 221,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -251 857,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:12 979 725,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:58 853 715,00
Worked By : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani