Skip to content

ALB - BM
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-07 14:12:16
JSON

Tax Registration Number: M14228401P
Administrators: Endi Ylli
Scope: Financimi, Projektimi, Ndertimi, Venia ne Shfrytezim, Operimi, Administrimi, Mirembajtja e nje Impjanti per perpunimin e materialeve Bio Mase dhe prodhimin prej tyre produkte te gateshme per nevoja te prodhimit te energjise termike. Tregetimi i produkteve te prodhuara nga materialet Bio Mase per nevoja te tregut te energjise teroike, si edhc eksportimi i ketyre produkteve sipas nevojave te tregut.Importimi i materialeve Bio Mas dhe nenprodukteve te nevojshshme per zhvillimin e aktivitetit.Implementin dhe menaxhim I projekteve gjeneruese ( fotovoltaike,eolike,hidrike) te energjise elektrike,te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli era,uji, si dhe veprave te tyre ndihmese.Shitja me shumice dhe pakice e energjise elektrike te operatoret ,furnizuesit,tregtaret,konsumatoret e energjise elektrike (vendase apo te huaj), si dhe ne Bursen Shqiptare te Energjise Elektrike (ALPEX), apo Bursa te tjera te energjise jashte vendit.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18/06/2021
District: Lushnje
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: 1. "AFT" shoqeri aksionere, regjistruar si person juridik ne QKB me numer NIPT; L21627051I, me adrese ne Tirane, perfaqsuar nga Romina Ylli. (sipas Statutit te shoqerise, date 18.06.2021)
2."ALB-BUILDING" shoqeri me pergjegjesi te kufizuar regjistruar si person juridik ne QKB me numer NIPT; J69102508C, me adrese ne Tirane, perfaqsuar nga Odhise Bresha.(sipas Statutit te shoqerise, date 18.06.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Autostrada Rrogozhine Lushnje km 12

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 07.02.2022
Statuti i shoqerise, date 18.06.2021
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : I.Cara