Skip to content

ALIBABA - AGROBIZNES
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-17 14:28:30
JSON

Tax Registration Number: M14329201L
Administrators: Sami Bami
Scope: Import-eksport,tregeti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem te konsumit te gjere, bujqesor, industrial,ushqimore, materiale ndertimi dhe inerte, linja pajisje etj.Zhvillimin e agropylltarise dhe bujqesise, kultivimin, perpunimin dhe tregtimin e pemëve frutore,arrore,ullijve dhe kulturave te ndryshme bujqesore etj.Zhvillimin e blegtorise, mbashtrim te gjedhit, bagetive te imta etj, perpunimin dhe tregtimin e produkteve shtazore, si mish, qumesht etj.Tregeti me me shumice dhe pakice te produkteve bujqesore dhe blegtorale.Import-eksport, tregeti me shumice dhe pakice i mobiljeve te ndryshme te te gjitha llojve, per shtepi, dyer, dritare, mobilje zyrash si dhe ndertimi dhe montimi i tyre. Import -eksport tregeti me shumice dhe pakice i lendes se pare drusore, melamine dhe prodhimi i mobiljeve te ndryshme.Aktivitet per organizimin e turizmit, agroturizmit dhe agjensive te sherbimeve te ndryshme.Aktivitet per organizimin e sporteve te ndryshme dhe reakreacionit.Hapje restorantesh, hotelesh, motelesh, piceri,bar-bufe. Tregeti me shumice dhe pakice i pjeseve te kembimit per automjete, mjete bujqesore, makineri bujqesore dhe servisi i tyre, servis i pajisjeve elektrike dhe elektronike.Agjensi ushetimesh turistike, transport mallrash dhe udhetaresh.
Other Trade Names: ALIBABA - AGROBIZNES
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 27/07/2021
District: Durres
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: "BAMI" shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e se drejtes tregtare Shqiptare, e themeluar me date 31.08.1999, me seli ne Fushe-Kruje, Durres, e regjistruar ne QKB me numer NIPT:J94416206R, me ortak te vetem z.Besnik Bami. (sipas Ekstraktit te Thjeshte te Regjistrit Tregtar, date 17.02.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Fushe Kruje HALIL Bashkia Kruje, lagjja Halil, ZK. 1921, me numer pasurie 351/2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 17.02.2022
Ekstrakt i Thjeshte i Regjistrit Tregtar, (BAMI sh.p.k), date 17.02.2022
Akt themelimi, date 27.07.2021
Statuti i shoqerise, date 27.07.2021
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : I.Cara