Skip to content

Aga Solar Park Holding's
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-01-12 10:15:58
JSON

Tax Registration Number: M31311044D
Administrators: Arkond Canaj
Scope: (Tregtim i energjise elektrike. Fumizim me energji elektrike te klienteve te kualifikuar. Keshillim biznesi dhe ndermjetesim ne Fushen e shit-blerjes se energjise elektrike per tregun. Shqiptar dhe ate rajonal te shoqerive vendase dhe te huaja. Keshillim, ndermjetesim dhe asistence biznesi ne Fushen juridike dhe ate Financiare. Negocim marrveshjesh, statistika tregu dhe studime mbi biznesin per brenda dhe jashte territorit te Shqiperise.Ndertimi, operimi dhe trasferimi i hidrocentraleve ku perfshihet financimi, projektim, ndertimi,venia ne pune, administrim, prodhim fumizimi, mirembajtja dhe trasferimi tek Autoriteti Kontraktues, shpemdarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike brenda territorit te Republikes se Shqiperise. Operator i prodhimit, prodhim i energjise elektrike me venien ne perdorim te Hidrocentraleve ekzistues dhe me ndertimin e hidrocentraleve te rinj, te kapaciteteve te vegjel dhe te mesem. Rehabilitim ne parametrat e projektuar, i teresise fizike te objekteve, operim optimal teknikoekonomik per prodhimin e energjise elektrike, transferim shtetit; te teresise fizike dhe aseteve te rehabilituar te objekteve ne gjendje pune. Projektim pejsazhi (sistemime, lulishte, vepra arti, dekori, etj.). Projektim interiere, mobilje, pajisje, dizajn industrial, punime dheu, sistemime, tarracime, prodhime elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe 2 kompletimi me instalimet e nevojshme per to, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, etj dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, ndertim rruge, kat. V, IV 2 ndertime rruge kat.III,II,I, ndertim fusha aviacioni, veshje me asfaltobeton te rrugeve (ndertim mbishtrese) si dhe sistemim e asfaltim sheshe, ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore, ndertime ujesjellesa e kanalizime, sillosa, kulla uji. Pre-betonarmeje e metalike, punime karpentjerie metalike, shpime pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike, veshje fasadash. Rilevime topografike,punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe, lulishte, instalimi i impianteve ngritese dhe transportuese (ashensoreetj).Instalimi i impianteve te ngrohjes e ftohjes, instalimi i impianteve higjenike, instalimi I impianteve nenpresion, restaurim i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepraarkeologjike, ndertime diga, galeri, tunele, punime mbrojtje te sistemit hidraulikcimentime, kanale e impiante vaditje, punime karpentiere druri dhe metali, kabinat e transformatoreve.Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash per nevojat e vete shoqerise. a) Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese (fotovoltaike, eohke, hidrike) te energjise elektrike te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji, si dhe i veprave te tyre ndihmese. b) Aplikimi dhe marrja nga qeveria shqiptare apo institucionet pergjegjese te shtetit shqiptar i te gjitha lejeve, licencave dhe autorizimeve paraprake/perfundimtare, te cilat mundesojne zhvillimin e ketyre aktiviteteve ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi ne Republiken e Shqiperise. c) Shitja me shumice dhe pakice e energjise elektrike tek operatoret, furnizuesit, tregtaret. konsumatoret e energjise elektrike (vendas apo te huaj), si dhe ne Bursen Shqiptare te Energjise Elektrike, apo Bursat e tjeta jashte vendit.).
Other Trade Names: AGA SOLAR PARK HOLDING'S
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/01/2023
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 4
Parent Company / Owner: I. Shoqeria " GENESIS PROJECTING ", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 06/08/2015 me NUIS L57017205G me seli qendrore ne Tirane Rruga Sheh Ahmet Pazari 3, Zona Kadastrale 8160, Nr. Pasurie 6/371-N6 me administrator dhe ortak te vetem Arkond Canaj. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.01.2023)

II. Shoqeria " ARDENO ", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 04/05/2001 me NUIS K11804001T me seli qendrore ne MEZEZ me administrator dhe ortak te vetem Tonin Alia. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.01.2023)

III. Shoqeria " "METEO".SH.p.k ", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 04/01/2012 me NUIS L26310801C me seli qendrore ne Elbasan Pishaj CEKIN Fshati "Cekin",Rruga Nacionale Gramsh-Elbasan,ndertese private,zona kadastrale Nr. 1362,nr .pasurie 6/76,prane uzines, me administrator Erind Bengu. Ortak i vetem i shoqerise eshte Eral Myftaraj. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.01.2023)

IV. Shoqeria " ALBIN-TROS 2011 ", eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 07/11/2011 me NUIS L13510201L me seli qendrore ne Elbasan Lagjja 5 Maj, zona kadastrale 8525, pasuria nr.A, indeksi EL. L-9. me administrator dhe ortak te vetem Ilmi Pupuleku. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.01.2023)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me date 12.01.2023
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane Komuna Kashar - Tiranë, Zona Kadastrale 2679, Numër pasurie 34/13/1, Godina ARDENO,km 2 MEZEZ

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 12.01.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, date 12.01.2023
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : P. Nikolli