Skip to content

SS TRADE AND INVESTMENT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-09-22 08:54:03
JSON

Tax Registration Number: M36904201C
Administrators: Albano Jaho
Scope: Ne fushen e Ndertimeve te Ndryshme. Ne fushen e tregetimit me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti te : veshmbathje, konfeksione, hidrosanitare, hidraulike, elektrike, detergjente, artikuj tualeti dhe kozmetike, kancelari per zyra dhe shkolla, orendi shtepiake, mobilje, pajisje elektrike, elektronike e elektroshtepiake, fruta perime, artikuj industrial ushqimor dhe blegtoral, bime medicinale e eterovajore, pije te ndryshme alkoolike e freskuese, automjete te te gjitha llojeve, transport per vete dhe per te tjeret, prodhim dhe tregetim te materialeve duralumini, plastike dhe druri, dyer e dritare shkollore etj, pjese kembimi per makina e automjete, goma e bateri, pike servisi. Shoqëria mund të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar, që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, akt–marreveshje me palë të treta brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqeria me qellim te arritjes se objektivave te saj mund te marre persiper si direkt ashtu edhe indirekt, pjesmarrje ne fitime e pjesmarrje ne shoqeri te tjera shqiptare ose te huaja qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me objektin e saj. Gjithashtu, shoqeria gjate aktivitetit te saj ka te drejte te perdore marken e vet tregtare, te beje marketingun e prodhimeve dhe sherbimeve te saj si ne vend ashtu edhe jashte tij. Ndertime civile, bujqesore, turistike. Rikonstruksione..Punime dhe ndertime hidraulike dhe hidroteknike. Ndertime ujsjellesi, kanalizime, impinte vaditje, kanale, puse etj. Ndertim vepra te vecanta kulla, sillose, struktura b/arme dhe metalike, punime nentoksore dhe themeli. Punime restaurimi, restaurimi i monumenteve te kultures dhe veprave te vecanta arkeologjike. Ndertim rruge te kategorive te ndryshme dhe shtresa ne rruge, Ndertime dhe punime hekurudhore; punime speciale te shinave dhe traversave; punime te sistemit elektrik dhe sinjalistik. Ndertime autostrada. Punime mirembajtje dhe sinjalizim ne rruge. Ndertim ura dhe vepra arti. Ndertime tunele rrugore dhe hekurudhore. Ndertime basene. Punime thellimi dhe drenimi. Punime sherbimi, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe pyll; pastrim i siperfaqeve urbane, mirembajtje dhe zhillim i siperfaqeve urbane dhe dekorit – ndricime e sinjalizime. Sherbime pastrimi te ndryshme te ambjenteve te brendshme dhe te jashteme. Tregetim i te gjitha llojeve te mallrave, materialeve, automjeteve te te gjitha llojeve me zinxhire dhe goma. Tregetim i paisjeve dhe impianteve te ndryshme te karakterit publik, industrial , kulturor, sportiv dhe bujqesor. Importim dhe eksportim te tyre. Tregetim vegla pune, vajra lubrifikante, paisje elektronike , kompjutera dhe aksesore. Tregetim te paisjeve dhe sistemeve te impianteve te ftohjes dhe ngrohjes, kondicionere, si dhe impiante te tjera te ndryshme te cdo lloji. Projektim instalim i paisjeve elektrike, industriale, elektro – shtepiake, sistemeve te ngrohje ftohjes, 3 kondicionere etj. Tregetim te paisjeve spitalore. Tregetim i tekstileve dhe veshjeve te punes, paisjeve laboratorike. Tregetim te paisjeve elektrike dhe elektronike te prodhimit, transmetimit, shperndarjes, kontrollit dhe matjes se energjise elektrike: transformatore, gjenerator, elektromotorr, matesa inteligjente, impiante te prodhimit dhe furnizimit me energji, sisteme automatike industriale dhe te ndricimit. Tregetim pjese kembimi, goma te llojeve te ndyshme, bateri etj. Tregtim skele, Dhenie me qera, montim, çmontim skele, import – eksport te skelave.
Other Trade Names: SS TRADE AND INVESTMENT
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 29/06/2023
District: Vlore
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Vlore, Lagjia Pavarësia, Rruga Hasan Kushta, Pasuria me nr.6/309,Zona Kadastrale 8603, Objekti B, Kati 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.09.2023
Akti i themelimit dhe Statuti i Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani