Skip to content

FINSEC DEVELOPMENT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-11-02 15:17:24
JSON

Tax Registration Number: M02219014S
Administrators: Argento Avdi
Scope: Fusha e veprimtarise se Kompanise në Shqiperi dhe jashtë saj eshte ndërtimi, operimi, menaxhimi i resorteve te turizmit, hoteleve; blerja, administrimi, dhënia me qira dhe shitja e pasurive të paluajtshme; sigurimi i shërbimeve të turizmit dhe / ose argetimit (te tilla si, por pa u kufizuar në klube golfi, klube jahtesh, etj.); blerja, shitja dhe menaxhimi i interesave dhe I ose pjesemarrjeve në kompani te tjera (ekzistuese dhe / ose të mëvonshme) që ndjekin dhe ushtrojnë veprimtari ligjore në këtë fushë (ketu e tutje, "Biznesi"). Kompania mund te kryeje te gjitha veprimtarite tregtare, industriale, financiare, veprimtari me pasuri te luajtshme dhe të paluajtshme që konsiderohen te nevojshme ose të dobishme per t'u kryer dhe të permbushe qellimin e veprimtarisë së saj, duke specifikuar që aktiviteti financiar do te kryhet posacerisht në perputhje me këto fusha te aktivitetit. Ne pergjithesi, Kompania mund te kryeje çdo aktivitet te nevojshëm dhe të dobishëm, të lejuar nga legjislacioni në fuqi me qellim permbushjen dhe ushtrimit e objektit të veprimtarise së saj. Kompania mund të ofrojë shërbime te tjera dhe të kryeje veprimtari te tjera me vendim te Asamblesë së Pergjithshme të Aksionarëve, ne perputhje me legjislacionin në fuqi. Kompania mund te ndryshoje fushen e veprimtarise se saj, në çdo kohe, në perputhje me dispozitat e Ligjit per Shoqerite Tregtare dhe ketyre akteve nenligjore.
Other Trade Names: FINSEC DEVELOPMENT
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09/10/2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi, Zvicer
Initial Capital: 1 238 500,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: Finsec Ltd, shoqeri e se drejtes zviceriane, me numer identifikimi CHE-114.323.183, me seli qendrore ne Bahnofstrasse 3, 8808 Pfaffikon SZ, Zvicer perfaqesuar nga Presidenti i Bordit Drejtues dhe perfaqesues i autorizuar Beat Britsch. (Sipas Statutit te Shoqerise)
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Investitor strategjik

Sipas Vendimit NR. NR. 10/14, DATË 05 / 04 / 2022 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” për projektin e investimit “Marina Hills”, status ky i kushëzuar nga dorëzimi i projektit të plotë, i përshtatur sipas sipërfaqes së re të propozuar, vetëm në zonën pranë Kalasë së Turrës, mbi pasuritë që kanë kaluar në përgjegjësi administrimi të ministrisë përgjegjëse për turizmin, referuar VKM nr. 707, datë 21.11.2018, i ndryshuar, sipas Aneks 3 bashkëlidhur. Projekti “Marina Hills” do të realizohet nga shoqëria "Finsec Development" sh.p.k, me NUIS M02219014S.

a) Subjekti investues, shoqëria "Finsec Development" sh.p.k, me NUIS M02219014S, në fillim aplikoi për status strategjik me një projekt të integruar në sektorin turizëm, për një gjurmë zhvillimi prej 412.3 ha (pronë shtet dhe pronë privat).

b) Vlera e investimit të projektit të propozuar të investimit “Marina Hills” i plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 450,000,000 € (katërqind e pesëdhjetë milion) Euro.

c) Projekti i plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike, duke parashikuar të punësojë 200 (dyqind) persona.

d) Statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” i jepet projektit të investimit “Marina Hills”, për një periudhë 4 (katër) vjeçare, përveç afatit të lejimit të përdorimit të pasurive të paluajtshme shtetërore, të cilat vendosen me Vendim të Këshillit të Ministrave, sipas legjislacionit të investimeve strategjike dhe legjislacionit të turizmit.

Changes
Additions: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne euro, por eshte konvertuar ne leke sipas kursit ditor te kembimit date 03.11.2020 .
Address:

Seat:
Tirane Rruga Ismail Qemali, pallati nr. 27, hyrja 1, kati VI, apartamenti 24, Njesia bashkiake nr. 5.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 15.08.2022
Statuti I Shoqerise
V E N D I M NR. 10/14, DATË 05 / 04 / 2022 MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “MARINA HILLS”, ME SUBJEKT INVESTUES SHOQËRIA "FINSEC DEVELOPMENT" SH.P.K
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.11.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat Financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -17 715 363,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -6 092 765,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -75 747,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:4 226 946,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:508 808,00
Worked By : L.Kanani/ A.Baja / P. Nikolli