Skip to content

BULFARO S.P.A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-09 10:48:19
JSON

NIPT: 01178170765
Administrator: Antonio Bulfaro (Carmela Giura -perfaqesuese e autorizuar)
Objekti i Veprimtarisë: Te dhenat jane marre nga Registro Imprese: https://www.registroimprese.it/

1. Blerja, ndërtimi dhe menaxhimi i fabrikave të organizuara tekniksht për prodhimin e produkteve të cimentos, si dhe prodhimin e konglomerateve të bitumit dhe çimentos, terheqja, ndarja, shtypja dhe larja e inverteve dhe shitja e produkteve; kultivimi i guroreve; blerja, ndërtimi, menaxhimi, shitja dhe mirembajtja e impianteve teknologjike dhe te ndotjes mjedisore, publike dhe private; vleresimi i punimeve të rekuperimit dhe restaurimit arkitekturor; ekzekutimi sipas kontratës, direkte apo nënkotratë, me administratën publike ose private private, i të gjitha punëve të siguruara nga DPR 25 janar 2000, nr. 35 dhe amendamentet ne vazhdim. Aktiviteti i transportit ne emer te treteve. Grumbullimi i mbeturinave të ngurta, urbane dhe speciale.
Studimet e fizibilitetit, kërkimet, konsulence, projetkimi ose menaxhimi i punës, vlerësimet tekniko-ekonomike apo studimet e ndikimit mjedisor.
Sipas b), paragrafi 6 te art. 17 të l. 11 shkurt 1994 n. 109 dhe ndryshimet dhe plotësimet e mëposhtme, shërbimet reale për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe organet publike dhe, dhe vecanerisht shërbimet e:
* çertifikimi i sistemit të cilësisë për shoqerite e ndertimit, industriale, artizanale dhe agro-ushqimore;
* hartimi dhe përmbledhja e ligjeve, dekreteve dhe rregulloreve në fushën e inxhinierisë civile, industriale dhe zejtarise
* mbështetje tekniko-ekonomike për pjesëmarrje në tendera;
* organizimi, planifikimi dhe produktiviteti i kantierit;
* vlerësimi i ndikimit në mjedis;
* shërbimet lidhur me teknologjine e informacinit;
* shërbimet e kerkimit të tregut dhe të sondazhit të opinionit publik;
* shërbimet e menaxhimit dhe konslulences;
* shërbimet që lidhen me arkitekturë dhe inxhinieri, gjithashtu të integruara;
* shërbimet që lidhen me urbanistiken dhe peizazhin;
* shërbimet e konsulences shkencore dhe teknike ;
* shërbimet e eksperimentimit dhe analizës teknike
Me specifikimin që kompania nuk ka qëllim të kryerjes së detyrave të profesionalëve të kualifikuar, por, vetëm, të ofrojë ne dispozicion te ketyre të fundit nje aparat strukturash dhe mjetesh, ne menyre qe te permiresohet lidhja ndermjet profesionisteve dhe klientit. Marketing me shumicë dhe me pakicë, import-eksport, përpunim dhe ruajtje të produkteve bujqësore, agroindustrial, zoteknike, sivikulturore dhe hortikulturore në përgjithshëm, të perimeve te fresketa, te frutave te thata dhe ekzotike. Marketingu i vajit të ulirit dhe farave në përgjithsi, verës si dhe marketingu i bimëve për produktet e frutave dhe perimeve. Mbledhja e produkteve bujqësore dhe zooteknike, duke u kujdesur për ruajtjen e tyre, sigurimi i transformimit dhe shitjes së tyre direkt ose me pjesëmarrjen në organet e bashkëpunimit dhe shoqata te prodhuesve. Prodhimi dhe tregtimi i produkteve organike organike ose thjesht marketingu i produkteve të fresketa apo të përpunuara të përfituara nga prodhimi i fermave. Zhvillimi i shërbimeve bujqësore ushqimore përfshirë analizën sasiore dhe cilësore. Blerja ose dhenia me qira e tokes për nje kultivim te vetem apo gjithashtu kultivimi me ndarja por me njësi direktive. Rekrutimi i punëve të bonifikimit, punëve bujqësore te pyjeve të të gjitha llojeve, përfshirë pyllezimin produktiv. Blerja, me qira dhe / ose menaxhimi i makinerive bujqësore për proceset agrikulturore. Menaxhimi i mbareshtimit zooteknik, te shpezeve dhe cdo lloj tjeter mbareshtimi të nevojshem për përdorim më të mirë të produkteve dhe nën produkteve të kompanisë. Krijimi dhe menaxhimi i bimëve agroindustriale për përpunim, transformim, konservim të frutave dhe produkteve frutore, veçanerisht nëpërmjet përdorimit të proceseve të reja dhe teknologjive inovative.
Menaxhimi i:
Ushtrime për administrimin e ushqimeve dhe pijeve jo alkoholike, alkoolike dhe superalkolike, edhe nepermjet makinerive te shitjes;
Hotele, hostele, rezidenca, kame, fshatra turistike dhe të ngjashme, me qendra sportive, rikrijuese e kulturore;
Restorante, taverna, klube private, mensat kolektive, hapësira e biznesit dhe të ngjashme, vetëshërbim, snack bar, bar, birrari dhe të ngjashme;
Lokale per argëtim dhe koha te lire, dhoma kërcimi, disko, pub; kompanitë per përgatitjen, paketimin dhe shpërndarjen e ushqimeve, edhe të paragatuara, pasticeri, akullore, piceri, bar-kafe '(bagazhe);
Kompleks turistik - hotele edhe në pronesi të te treteve; objektet sportive dhe pishina;
Strukturat e paraqitura për kryerjen e të gjitha llojeve te spektakleve, edhe sportive; qendra termale;
Qendra mirëqenie për kujdesin e individeve, për shëndet, bukuri dhe sport.
Kocensione për palët e treta për menaxhimin e bimeve. Menaxhimi i aktiviteteve të mësipërme zoteruara nga të tretë. Përgatitja e stendave te ekspozitave dhe të ngjashme.
Organizimi dhe shërbimi për konferenca, kongrese, takime, kokteile, dreka, bufe dhe të ngjashme, të disponueshme edhe nga palët e treta.
Organizimi edhe me punësim, në emër dhe / ose per të tretë, të mësuesve dhe artistëve, të Spektakleve të çdo lloji, piano-bar, evente muzikore dhe sportive, aktivitete kulturore dhe argëtuese; kurse kërcimi. Menaxhimi i sistemeve rrugore për shpërndarjen e karburanteve dhe derivateve te tyre dhe produkteve të tjera te ngjashme dhe produkteve të tjera te lidhura, si dhe menaxhimi i aktiviteteve dytesore te lidhura me sistemin rrugor si:
* riparimi i mjeteve industriale, civile dhe bujqësor;
* aktiviteti i menaxhimit te oficinave mekanike dhe montimeve. Shoqeria mund te riparoje mjete bujqesore industriale dhe civile dhe ne vecanti keto aktivitetet te riparimit do te shpjegohen ne fushat e aktivitetit ne vijim:
A) mekanika dhe motorrët;
B) karroceri;
C) elektroauto;
D) gomisteri;
* aktivitete lavazhi, shitje gomash.
Marketingu me shumicë dhe me pakicë i produkteve ushqimore dhe jo ushqimore, pa perjashtim, duke përfshirë duhanin dhe produkte te lidhura; libra, revista, gazeta dhe botime të tjera, përfshirë ato audio-vizuale; suvenire; pajisjet elektronike, pajisjet shtepiake dhe komponentet elektronike për mjetet motorike; detergjentet dhe artikujt e tjera te pastrimit si dhe produkte shtepiake; lubrikante, aksesorë dhe pjesë këmbimi për mjete motorike, makina, motocikleta dhe motorra. Aktiviteti i import-eksportit të të gjitha produkteve të qëllimit të shoqërisë;
- shërbimet e energjisë, aktivitetet zhvillimore në sektorin e energjisë të riperteritshme, me fokus të veçantë ne energjinë e prodhur nga era, fotovoltaike dhe hidroelektrike;
- projektim, ndërtim, shitje, menaxhim dhe mirëmbajtje, vet dhe në emër të tretëve, të impianteve për prodhim të energjisë elektrike përmes burimeve të riperteritshme, duke përfshirë:
Fermat e eres, sistemet fotovoltaike, sistemet termale diellore, sistemet e kogjenerimit, sistemet e ngrohjes qendrore, kabinetet e transformimit primar dhe sekondar, centralet hidroelektrike, centralet e gazit dhe turbogazit, impiante industriale, transmetimi i tensionit te mesem dhe te larte, aktivitete te lidhura me elektromekaniken.
- prodhimi, shfrytëzimi dhe shitja e energjisë elektrike; menaxhimi i blerje-shitjes se energjise elektrike dhe kapaciteti te transmetimit;
- blerje dhe shitje e certifikatave te gjelbra;
- prodhimi i strukturave apo infrastrukturave për arritje të qëllimeve të përmendura;
Me specifikimin që kompania nuk ka qëllimin e kryerjes së detyrave të profesionisteve të kualifikuar, por vetëm të ofrimit te nje aparati strukturash dhe mjetesh per te permiresuar lidhjen ndermjet profesionisteve dhe klientit.
2. Shoqëria mund të punesoje dhe të kontraktoje agjensi, komisione, përfaqësi, me ose pa depozita, dhe blerje, përdorim dhe transferim i patentave dhe punë të tjera të njohurive njerezore, te kryeje kerkim tregu dhe perpunim te dhenash per te trete, dhënia dhe marrja e licencave të shfrytëzimit tregtar si dhe kryerja e të gjitha operacionive tregtare (edhe import-eksport), financiare, te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, të nevojshme apo të dobishme për arritjen e qellimeve.
3. Kompania mund të ndermarrë gjithashtu investime dhe pjesemarrje ne shoqëri ose ndërmarrje të tjera të çdo lloji që kane qellim te ngjashem apo të lidhur me të veten, leshimin e garancive ne pergjithesi, edhe ato reale.
4. Të gjitha aktivitetet e këto duhet te kryhen brenda kufijve dhe në perputhje me rregullat perkatese; në veçanti, aktivitetet e natyrës financiare duhet të kryhen në perputhje me dispozitat e ligjeve perkatesi, në veçanti:
Të ligjit 23 nëntor 1939 n. 1966, për rregullimin e shoqërive të auditimit; Të ligjit 7 qershor 1974 n. 216, për qarkullimin e pasurive te luajtshme dhe kërkesës në kursimet publike; Të ligjit 5 gusht 1981 n. 416, për shoqerite botuese; Të ligjit të 23 mars 1983 n. 77, për fondet e përbashkët të investimeve; Të ligjit 10 tetor 1990 n. 287, në fushën e mbrojtjes së konkurrencës dhe të tregut; Të ligjit 2 janar 1991 n. 1, në fushën e veprimit të ndermjetesimit të pasurive te luajtshme; E d.lgs. 1 shtator 1993 n. 385, lidhur me aktivitetet bankare dhe financiare; Të nenit 26 ligji 7 mars 1996 n. 108 për ndërmjetësim dhe konsulence në dhënien e financimit; E d.lgs. 58, datë 24 shkurt 1998 për ndërmjetësim financiar; E d.lgs. 374 të 25 shtatorit 1999 (dhe d.m. 13 dhjetor 2001 n. 485) në fushën e veprimtarive financiare, subjekt për përdorim për qëllime të pastrimit të parave dhe në fushen e agjencisë se aktiviteteve financiare; Si dhe në perputhje me ligjin për aktivitetet e rezervuara për anëtarët e kolegjeve, porosite apo regjistrat profesionale.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 05/01/1995
Rrethi: Potenza
Shteti ku vepron: Itali
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 180 765 000,00
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. IDRODIGHE S.R.L, nje shoqeri italiane me pergjegjesi te kufizuar, me numer identifikimi 02059620761. BULFARO S.P.A zoteron 53% te kapitalit te kesaj shoqerie.

II. CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L., nje shoqeri italiane me pergjegjesi te kufizuar, me numer identifikimi 04490580653. BULFARO S.P.A zoteron 23.33% te kapitalit te kesaj shoqerie.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: M/F
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: *Kapitali i shoqerise eshte 1.500.000 euro dhe eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten 26.04.2022 (1 euro=120.51 All)

Zerat e xhiros dhe fitimit para tatimit jane konvertuar sipas kursit te kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten 26.04.2022 (1 euro=120.51 All)


Tender – Landfill i Vlores

I. Me date 15.12.2016, u nenshkrua marreveshja per financimin e projektit te menaxhimit te mbetjeve te ngurta ne rajonin e Vlores, ndermjet Qeverise shqiptare te perfaqesuar nga Ministria e Financave dhe Bankes gjermane KFW. Projekti i integruar perfshin kredine ne vleren 12.5 milion euro dhe dy grante ne vlerat 7.5 dhe 1.3 milion euro. Sipas njoftimit te Ministrise se Financave te dates 15.12.2016, Landfilli do të ndërtohet në Sherrishtë të Vlorës me nje kapacitet prej rreth 350 mijë ton. Pjesë e investimit do të jetë ndërtimi i sistemit të mbledhjes së gazrave, impianti i trajtimit të ujërave të ndotura nga mbetjet, impianti i ndarjes së mbetjeve të riciklueshme me kapacitet 60,000 ton/vit, kapacitete kompostimi për mbetjet organike me kapacitet deri në 4,200 ton/vit (https://financa.gov.al/financimi-i-projektit-te-menaxhimit-te-mbetjeve-te-ngurta-ne-vlore-vemendje-e-posacme-per-mjedisin-dhe-turizmin-2/)

II. Me date 08.08.2019, sipas Agjensise Gjermane per Zhvillim, u mbyll tenderi per ndertimin e landfillit te Vlores, me vlere 9.8 milion euro. Tenderi do te financohet nga KfW Enteicklungsbank.

III. Me date 28.02.2020, me ane te vendimit nr. 02 te Keshillit Kombetar te Territorit, u miratua leja per ndertimin e landfillit rajonal per depozitimin e mbetjeve te ngurta ne rajonin e Vlores, Faza 1, me vendndodhje ne Bashkine Vlore.

IV. Me date 12.06.2020, u shpall fituesi i tenderit qe eshte bashkimi i kompanive JV Bulfaro dhe Integrated Technology Services. Vlera e kontrates eshte 9.801.624,04 (nente milion e teteqind e nje mije e gjashteqind e njezet e kater presje zero kater) euro. Kohezgjatja e kontrates eshte 1.5 vite.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
SENISE (PZ) . ZONA INDUSTRIALE CAP 85038

Adresa:
- CONTRADA ISCA CHIAROMONTE (PZ) CAP 85032
- CONTRADA SERRAPOTAMO S.N.C. CHIAROMONTE (PZ) CAP85032
- CONTRADA ISCA CHIAROMONTE (PZ) CAP 85032
- LOCALITA' CARPINETA MOLITERNO (PZ) CAP 85047
- CONTRADA GALDO AREA PIP SN LAURIA (PZ) CAP 85045
- S.S. 209 KM 67+200 (VALNERINA) SNC VISSO (MC) CAP 62039

Faqja Web:
https://www.bulfaro.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt i REGISTRO IMPRESE per shoqerine Bulfaro s.p.a, date 27.04.2022
Njoftim i fituesit date 12.06.2020
Vendimi i KKT per miratimin e lejes se ndertimit te landfillit te Vlores, date 28.02.2020
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 28 010 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 29 806 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 456 123 656,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 776 990 448,00
Punuar Nga : A.Lala