Skip to content

MARINER S.R.L. Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-07-12 07:56:35
JSON

NIPT: 07839180630
Administrator: Marin Hili, Kevin Saliba
Objekti i Veprimtarisë: Qëllimi i ndërmarrjes është të kryejë aktivitetet e mëposhtme:
A) Aktiviteti i blerjes dhe administrimit të aksioneve në kompani të tjera, konsorciume, ndërmarrje të përbashkëta, shoqata, persona juridikë në përgjithësi dhe subjekte, si në Itali dhe jashtë saj, jo drejt publikut dhe jo për qëllim të kalimit ne palë të treta, por si një investim i qëndrueshëm;
B) Koordinimi teknik, strategjik, administrativ dhe financiar i subjekteve në të cilat merr pjesë, dhënia e kredive në çdo formë ekskluzivisht për palët e investuara dhe lëshimi i garancive, pengjeve dhe hipotekave, garancitë në përgjithësi, përfshirë garancitë reale, për të njëjtat qellime; Përjashtohet shprehimisht, në mënyrë rigoroze, çështja e garancive, qofte edhe në interes të kompanive të investuara, por në favor të palëve të treta, kur një veprimtari e tillë nuk sherben për të arritur objektin.
Për qëllimin e arritjes së objektit të korporatës, shoqëria mund te ndermarre operacione tregtare, financiare, te pasurive te luajtshme të paluajtshme dhe cdo aktivitet tjeter qe konsiderohet i nevojshem ose i dobishem, marrja e hipotekave dhe përdorni çdo lloj kredie tjetër dhe / ose operacioni financiar, dhenia e garancive reale dhe personale, pengjeve, privilegjeve të veçanta dhe marrëveshje me kusht, madje edhe falas si në interes te vet ashtu edhe në favor të palëve të treta, madje edhe jo ortake, për sa kohë që nuk është e ndaluar nga ligjet në fuqi dhe në çdo rast jo në lidhje me publikun.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/07/2003
Rrethi: Padova
Shteti ku vepron: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 268 666 947,00
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: M.E.H COMPANY B.V eshte nje shoqeri hollandeze, e regjistruar ne 1 prill 2004, me adrese ne Amsterdam, Herikerbergweg 88. M.E.H COMPANY B.V zoterohet nga nje shoqeri malteze: Mariner Capital Limited, me seli ne St. Julians, Malte (Te dhenat jane marre nga:
Regjistri tregtar i Hollandes , date 09.07.2021)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: DURRES CONTAINER TERMINAL, nje shoqeri aksionare koncesionare, e themeluar me date 21.09.2011 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi L12126504E, me adrese ne Durres, Lagjja 4, Rruga Egnatia, Zona Kadastrale 8514, Nr.Pasurie 4/210-N1, me administrator Ada Kallçaku. MARINER zoteron 0.09% te kapitalit te kesaj shoqerie.

TERMINAL INTERMODALE VENEZIA S.P.A, nje shoqeri aksionare italiane, me kod fiskal 03280930276. MARINER S.R.L. zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te regjistrit tregtar, date 09.07.2021)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte 10.358.156 euro dhe eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten 09.07.2021 (1 euro=122.48 All)

Zerat e te ardhurave dhe fitimit jane ne euro (fitimi eshte ne vlere neto)

Te dhenat jane marre nga regjistri tregtar italian: https://www.registroimprese.it/
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Padova (PD) Via Ugo Foscolo 8 Cap 35131

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt i regjistrit tregtar italian per shoqerine Mariner s.r.l, date 09.07.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 005 674,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 17 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 044 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:45 257,00
Punuar Nga : A.Lala