Skip to content

Hekurudha Shqiptare
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-03 09:40:41
JSON

NIPT: J61811547D
Administrator: Ergys Verdho
Objekti i Veprimtarisë: Transport mallrash, udhëtarësh, ngarkim, shkarkim.
Emërtime të tjera Tregtare: Sha Drejt.Pergj.e Hekurudhave
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17/11/2000
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 47 450 830 000,00
Numri i pjesëve: 47 450 830
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Brikena Nastini; Silvana Bajko; Kesjana Halili; Erjola Muka; Irena Malolli
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Ndarja e Shoqërisë “Hekurudha Shqiptare”

I. Me datë 21.01.2022, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u miratua ndarja e shoqërisë “Hekurudha Shqiptare” sha në katër shoqëri pritëse, “Administruesi i Infrastrukturës” sha, “Sipërmarrësi Hekurudhor i Transportit të Udhëtarëve” sha, “Sipërmarrësi Hekurudhor i Transportit të Mallit” sha dhe “Sipërmarrësi i Mirëmbajtjes së Mjeteve Hekurudhore” sha.

II. Me datë 31.08.2023, u miratua Projekt-Marrëveshja e ndarjes së “Hekurudha Shqiptare” sha (shoqëria që ndahet), në shoqëritë pritëse “Administruesi i Infrastrukturës” sha, “Sipërmarrësi Hekurudhor i Transportit të Udhëtarëve” sha, “Sipërmarrësi Hekurudhor i Transportit të Mallit” sha dhe “Sipërmarrësi i Mirëmbajtjes së Mjeteve Hekurudhore” sha. Shoqëritë pritëse do të jenë në zotërim 100% të Ministrisë së Financave.


Çështje Ligjore

I. Në bazë të Urdhrit Nr.15 Regj, datë 09.09.2013, të lëshuar nga studio përmbarimore “Neritan Çuko", është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros, mbi pasurinë e luajtshme të shoqërisë në vlerën prej 100% të aksioneve, të cilat janë aksionet e tashme të shoqërise duke përfshirë edhe aksionet në të cilat shoqëria mund të bëhet aksionere. Pasuria e sipërcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e plotë të detyrimit". Pala Kreditore: Namik Hoxha. Objekti: Pagimi i pagës si dëmshpërblim për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës. Kjo masë sekuestro është hequr në 08.01.2014 në bazë të Urdhrit Nr.15 Regj, datë 23.12.2013, të lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat Neritan Çuko.

II. Në bazë të Urdhrit Nr. 277/7 Regj., datë 24.01.2014, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “616/A” sh.p.k, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivitetin Drejtoria e Përgjithshme e Hekurudhave “Hekurudha Shqiptare” Sh.A, për shlyerjen e detyrimit në shumën 644.262 lekë, dhe aktivet do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë". Pala Kreditore: Guri Lena. Objekti: Pagim të pagës dhe shpenzime gjyqësore. Kjo masë sekuestro është hequr në datë 05.02.2014 në bazë të urdhrit Nr. 25 Regj, Nr.464 Prot, datë. 22.01.2014, të lëshuar nga studio përmbarimore “Endrit Hasa”.

III. Në bazë të Urdhrit Nr.177/7 Prot., datë 09.01.2014, të lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Gjyqësor “Eduard Allamani", është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative, duke bllokuar tjetërsimin e aksioneve, të palës debitore "Hekurudha Shqiptare" Sh.a, dhe Njësia e Biznesit Mallit, Njësia e Biznesit Udhëtareve, Njësia Shërbimit të mjeteve Lëvizëse, Njësia e Biznesit Menaxhimit të infrastrukturës Hekurudhave, deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor, për të bërë të mundur vjeljen e detyrimit". Pala Kreditore: Shoqëria "ALFAT" Sh.p.k. Objekti: Detyrim për pagim shume, nga kontratat e furnizimit. Kjo masë sekuestro është hequr në datë 09.01.2015 në bazë të Urdhrit Nr.177/9 Prot., datë 17.12.2014 të lëshuar nga shoqëria e Përmbarimit Gjyqësore "Eduard Allamani".

IV. Në bazë të Urdhrit Nr.15/11 Regj., Nr.15/87 Regj., datë 11.04.2014, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Neritan Çuko, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme të shoqërisë "Hekurudha Shqiptare" sh.a , në vlerën prej 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksionet e tashme dhe të ardhshme të shoqërisë, duke përfshirë edhe aksionet në të cilat shoqëria mund të bëhet aksionere. Pasuria e sipërcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e plotë të detyrimit". Pala Kreditore: Namik Hoxha. Objekt: Pagimin e pagës si dëmshpërblim për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës. Kjo masë është hequr në datë 30.12.2014 në bazë të Urdhrit Nr.87 Regj., datë 23.12.2014, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Neritan Çuko.

V. Në bazë të Urdhrit Nr. 801 Prot., datë 07.08.2014, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor privat “Endrit Hasa“ Person Fizik, është urdhëruar: "Heqja e masës së sekuestros konservative të vendosura mbi kapitalin e debitorit me Nipt-J61811547D, urdhëruar me shkresën Nr.464/Prot, datë 22.01.2014.".

VI. Në bazë të Urdhrit Nr.126617 0524-16 Prot , datë 03.06.2016 të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k. Është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e subjektit “Njësia e Biznesit te Menaxhimit te Infrastrukturës Hekurudhore”sh.a me Nipt J61811547D, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar." Pala Kreditore: International Security Albania Sh.p.k Objekti: Faturë tatimore shitje.

VII. Në bazë të Urdhrit Nr. 1266/29-524-16 Prot, datë 11.11.2016, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, është urdhëruar: "Qendra Kombëtare e Biznesit të lejojë palën debitore, të kryeje veprimet e kufizuara si më poshtë-Të regjistrojë dy anëtarët e rinj të Këshillit Mbikqyrës dhe të regjistrojë administratorin e shoqërisë." Pas kryerjes së këtyre vepimeve të mos kryen veprime të tjera pasi mbetet në fuqi urdhri për vendosjen e sekuestros konservative Nr. 1266/5-524-16 prot, datë: 03.06.2016. Heqja e masës së sekuestos është bërë në datë 06.12.2016, në bazë të Urdhrit Nr.2137/1-524-16, të lëshuar nga shoqëria përmbaruese "Kodra Bailiff Service" sh.p.k. Prot. Dt.17.11.2016.

VIII. Në bazë të Urdhrit Nr. 22/5 Prot, datë 17.10.2016, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Florian Allkaj”. Është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative, në aksionet/kuotat e palës debitore Hekurudha Shqiptare sh.a të cilat do të qëndroje të sekuestruara deri në një urdhër të dytë." Pala kreditore: Shoqëria "Top Oil" Sh.p.k. Objekt: Kthim Shume. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 31.05.2018, në bazë të Urdhrit Nr.88/5 datë 21.05.2018, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Florian Allkaj.

IX. Në bazë të Urdhrit Nr. 95-5 Prot. datë 17.02.2017, të lëshuar nga Përmbarusi Gjyqësor Privat Florian Allkja. Është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat e palës debitore. Aksionet/kuotat e debitorit do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një udhëresë të dytë". Pala Kreditore: Shoqëria "Top Oil" Sh.p.k. Objekti: Kthim shume.

X. Në bazë të Urdhrit Nr. 6548 Prot., Nr.133Dosje, datë 31.10.2017, të lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor shoqëria “E.P.S.A” shpk, është urdhëruar:"Bllokimi i aksionev/kuotave dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin: Shoqëria "Hekurudha Shqiptare" sh.a, me Nipt- J61811547D, me administrator Ilir Dashi." Pala kreditore: "Vodafone Albania" sh.a. Kjo masë është hequr në bazë të Urdhrit Nr.6904 Prot. datë 16.11.2017, të lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "E.S.P.A" sh.p.k.

XI. Në bazë të Urdhrit Nr.264 Regj, Nr. 1319 Prot, datë 08.08.2018, të lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Real Bailiff Service” sh.p.k, është urdhëruar: "Vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e palas debitore “Hekurudha Shqiptare” sh.a., me Nipt-J61811547D, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do te sillte ndryshime në regjistrin tregtar". Pala kreditore: Gramoz Gjikolli. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 28.08.2018, në bazë të Urdhrit Nr.264.Regj. Nr.1319/1 Prot., datë 23.08.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese "Real Bailiff Service"Sh.p.k.

XII. Në bazë të Urdhrit Nr.2273 Regj, datë 28.08.2018, të lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor “Aldo F.Gjevori”. Është urdhëruar ekzekutimi i detyrueshëm: "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Hekurudha Shqiptare” sh.a, me Nipt- J61811547D, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sjellë ndryshime në regjistrin tregtar. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana e jonë." Pala Kreditore: Ahmet Shkëmbi. Objekti: Pagim shume dhe shpenzime gjyqësore. Kjo masë është hequr në datë 14.02.2019, në bazë të Urdhrit Nr.227-3Regj., datë 11.02.2019, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Aldo Gjevori.

XIII. Në bazë të Urdhrit Nr.2734 Prot., Nr.485 Regj., datë 18.12.2018, të lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Private “Real Bailiff Service” sh.p.k., është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros mbi aktivet e palës debitore Hekurudha Shqiptare sh.a me Nipt- J61811547D me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”. Pala kreditore:Ardian Naqellari. Objekti:Vendimi Nr.372 datë 07.03.2018 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. Kjo masë e sekuestros është hequr në datë 08.01.2019, në bazë të Urdhrit Nr2733/1Prot. datë 03.01.2019, të lëshuar nga shoqëria Përmbarimore Private Real Bailiff Service Shpk.

XIV. Me date 03.01.2019, me ane te Urdhrit Nr. 2733/1 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore private Real Bailiff Service Shpk, u hoq masa e sekuestros konservative, te vendosur me shkresen Nr. 2734 Prot. date 18.12.2018, mbi aktivet e pales debitore Hekurudha Shqiptare Sha me NUIS (NIPT) J61811547D.

XV. Me date 11.02.2019, me ane te Urdhërit Nr. 227-3 Regj, lëshuar nga Zyra Përmbarimore ALDO GJEVORI, ku është vendosur: Heqja e masës sekuestro konservative te vendosur mbi aktivet e pales debitore Hekurudha Shqiptare sh.a Nipt J61811547D.

XVI. Me date 07.11.2019, me ane te Urdhërit Nr.661/10 i Aktit, protokolluar nga QKB me Nr.14225 Prot., datë 11.11.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Besnik Bajraktari”, ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet/kuotat e regjistruara të debitorit shoqëria “Hekurudha Shqiptare” sh.a., me Nuis (Nipt)- J61811547D.

XVII. Me date 25.11.2019, me ane te Urdhrit Nr.661/26 i Aktit "Për Heqjen e Sekuestros Konservative” lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Besnik Bajraktari, protokolluar nga QKB me nr. 14975Prot., datë 04.12.2019, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me Urdhërin Nr.661/10 i Aktit., datë 07.11.2019 mbi të gjitha aksionet/kuotat e regjistruara të debitorit shoqëria “Hekurudha Shqiptare” SHA, me NUIS (Nipt)- J61811547D.

XVIII. Me date 19.11.2020, me ane te Urdhërit Nr.196-04 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.10610 Prot, datë 23.11.2020, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Shefik Suparaku”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat e debitorit shoqëria “Hekurudha Shqiptare” sh.a, me Nuis (Nipt)- J61811547D, me administrator z. Ani Dyrmishi si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre. Aksionet/kuotat do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë

XIX. Me date 19.11.2020, me ane te Urdhërit Nr.196-04 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.10610Prot, datë 23.11.2020, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Shefik Suparaku”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat e debitorit shoqëria “Hekurudha Shqiptare” sh.a., me Nuis (Nipt)- J61811547D, me administrator z. Ani Dyrmishi si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre. Aksionet/kuotat do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

XX. Me date 06.01.2021, me ane te Urdhrit Nr. 34 Prot, lëshuar nga ZYRA PËRMBARIMORE PRIVATE REAL BAILIFF SERVICE, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "Hekurudha Shqiptare" sha, me NIPT- J61811547D me qellim mostjetersimin e tyre.

XXI. Me date 04.02.2021, me ane te Urdhërit Nr.1561 Regj., Nr.34/1 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.1289 Prot., datë 05.02.2021, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Real Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të shkresës Nr.34 Prot., datë 06.01.2021, mbi aktivet e palës debitore subjekti “Hekurudha Shqiptare” sh.a., me NUIS (Nipt)– J61811547D.

XXII. Me date 25.02.2021, me ane te Urdhërit Nr.196-09 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.1913Prot., datë 26.02.2021, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Shefik Suparaku”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga aksionet/kuotat e subjektit shoqëria “Hekurudha Shqiptare” sh.a., me Nuis (Nipt)- J61811547D, te urdheruar me shkresen tone nr.196-04 regj., date 19.11.2020.

XXIII. Me date 16.04.2021, me ane te Urdhrit Nr.344-11 Regj., "Per Heqjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Permbarues Gjyqesor “ALDO F.GJEVORI”, drejtuar QKB-se, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/ aktivet /aksionet e pales debitore shoqeria “Hekurudha Shqiptare” sha me NIPT J61811547D me administrator Z.Ani Dyrmishi.

XXIV. Me date 04.05.2021, me ane te Urdhrit 1282/2 Dosje, dhe urdhrit 1285/3 Dosje, lëshuar nga lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dionis Mekshaj, u urdherua sekuestrimi i aktiveve te “Hekurudha Shqiptare” SHA dhe Njësia e Biznesit dhe Menaxhimit të Infrastrukturës Hekurudhore Durrës me nipt J61811547D.

XXV. Me date 04.11.2021, me ane te Urdhrit Nr.22 Prot., nr.930 Regj., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor, Jonida UJKASHI, protokolluar nga QKB me Nr. 18325 Prot., datë 05.11.2021, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin qe zoteron debitori, shoqeria Hekurudha Shqiptare sha, me NUIS(NIPT) J61811547D.

XXVI. Me date 19.01.2022, me ane te Urdhrit Nr.108 Prot., protokolluar nga QKB me nr.2392 Prot., date 25.01.2022 "Per Heqjen e Sekuestros mbi pasurine e debitorit ”, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat “Neritan Çuko” drejtuar QKB-se, u urdherua heqja per te gjitha praktikat e titujve ekzekutiv, te mases se sekuestros , se vena nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Neritan Çuko, mbi pasurine e luajtshme te vleres prej 100% te aksioneve ne pronesi te Shoqeria “Hekurudha Shqiptare” me NIPT J61811547D.

XXVII. Me date 01.02.2022, me ane te Urdhrit Nr.277/8 Regj., protokolluar nga QKB me nr.3302 Prot., date 03.02.2022 "Per Heqjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Zyra Permbarimore Private 616/A, Permbarues Gjyqesor “Aurel Mato” drejtuar QKB-se, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet dhe kuotat e pales debitore : Shoqeria “Hekurudha Shqiptare” me NIPT J61811547D.

XXVIII. Me date 13.09.2022, me ane te Urdhrit Nr. 1285/3 Dosje, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Dionis Mekshaj, per zhbllokimin e aktiveve te Hekurudha Shqiptare SHA me NUIS J61811547D.

XXIX. Me date 13.09.2022, me ane te Urdhrit Nr.1799 Prot., nr.930 Regj., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor, Jonida UJKASHI, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin qe zoteron debitori, shoqeria “Hekurudha Shqiptare” SHA, me NUIS(NIPT)-J61811547D.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës; Lagjja Nr.3; Rruga "Egnatia".

Adresa:
1.Tiranë, KarlGega.
2.Durrës, Skernderbeg.
3.Fier, Rauf Nallbani L.Apollonia.
4.Durrës, Skenderbeg L.4
5.Vlorë, Brataj; Gjorm; Fshati Gjorm.
6.Durrës, Lagjja 4; Rruga "Dëshmorët"; Godina e Stacionit Hekurudhor të Udhëtarëve; Kati 2; Njësia e Biznesit të Udhetarëve.
7.Elbasan, L. SKENDERBEJ.
8.Durrës, Plazh L.13.
9.Shkodër, L. Skenderbeg.
10.Durrës, Lagjja 3; Rruga "Egnatia"; Godina e Drejtorisë së Përgjithshme të Hekurudhave; Kati 1; Njësia e Biznesit dhe Menaxhimit të Infrastrukturës Hekurudhore.
11.Fier, Ballsh; L. Sllavenica Ballsh
12.Durrës, Lagjja 13; Rruga "Pavarësia"; Sektori Apollonia; Plazh (ish Ofiçina e Mjeteve Hekurudhore); Njësia e Shërbimit të Mjeteve Lëvizëse.
13.Durrës, Plazh; P.SH.L. 14.Durrës Lagjja 3; Rruga "Egnatia"; Godina e Drejtorisë së Përgjithshme të Hekurudhave; Kati 2; Njësia e Biznesit të Mallit.

Faqja Web:
https://hsh.com.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar, date 10.04.2023
Zvogelim Kapitali date 24.12.2021
Vendimi i asamblese per lirimin nga detyra te anetares se Keshillit Mbikqyres date 01.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Vendim i Asamblesë së Aksionarëve, Ndarja e Shoqërisë datë 21.01.2022
Projekt-Marrëveshja e ndarjes së “Hekurudha Shqiptare” sha datë 31.08.2023
Raporti i ndarjes së “Hekurudha Shqiptare” sha datë 31.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -2 274 376,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -427 148 839,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 055 237 661,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -412 605 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -527 239 169,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -417 364 060,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -538 913 493,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -712 696 612,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -644 194 850,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -193 681 872,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -290 102 651,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -392 026 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -293 197 434,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -245 062 343,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:86 834 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:85 524 106,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:164 491 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:157 179 388,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:261 744 859,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:77 089 174,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:187 452 823,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 292 146 023,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 250 752 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 310 672 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 413 271 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 538 817 531,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 387 742 146,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.B/ A.Baja/ A. Lala / P. Nikolli