Skip to content

R & T
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-08 14:48:43
JSON

NIPT: J61901094G
Administrator: Renis Tërshana
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim i artikujve të ndryshëm industrial, ushqimor, import eksport etj. Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj edhe në fushën e programimit te software dhe platformave software. Shoqëria ofron shërbime, riparime dhe mirëmbajtje të software dhe platformave software. Prodhim e tregtim me shumicë dhe pakicë e bojrave hidromate dhe detergjentëve. Kryerja e servisit të aparaturave dhe pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe kompletimin e tyre, të hapë degë të shoqërisë të quajtur "Data servis". Prodhim i materialeve të ndërtmit, ndërtime civile të ndryshme, vepra arti, punime karpentiere, impiante të ndryshme, punime topogjeodezike, punime në sipërfaqe të gjelbra. Tregtim e instalim dhe shërbime të makinerive dhe pajisjeve elektronike, kompjuterike dhe informatike. Studime dhe konsulencë në fushën shëndetësore. Të kryejë çdo aktivitet tregtar, financiar dhënie marrje me qera, të vendos pengje dhe barrë hipotekore, aktivitete këto të konsideruara si të dobishme, apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalon në masë aktivitetet kryesore të cituara më sipër. Të kryejë aktivitete publikimi dhe reklamimi. Shoqëria kryen çdo lloj aktiviteti që bën pjesë në aktivitetin e saj, që lidhet me të dhe që e mbështet atë. Tregtim i shërbimeve dhe të gjitha produkteve të telefonisë mobile të kompanisë Vodafon. Shërbime të mirëmbajtjes dhe riparimit të aseteve të infrastrukturës energjitike industriale të mesëm dhe të ulët. Shoqëria R&T sh.p.k zotëron, riparon, mirëmban, transferon, merr, përdor, fabrikon ose instalon pajisje rrezatuese, të cilat transmetojnë rrezatime jonizuese dhe përmbajnë komponentë, që veprojnë me një diferencë potenciale më shumë se 5 kV për industrinë; Shoqëria R&T sh.p.k, kryen ekspertiza radiologjike, shitje, import-eksport të gjeneratorëve të cilët emetojnë rrezatim jonizues. Shoqëria R&T sh.p.k, kontrollon, nga ana teknike dhe funksionale, aparaturat, të cilat emetojnë rrezatimit jonizues”. Mbledh informacion dhe kryen matjet e analizat e nevojshme për kontrollin e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese dhe jojonizuese në aeroporte, ported he në pikat doganore Brenda dhe jashtë vendit. Shoqëria R&T sh.p.k, ofron shërbimet e saja dhe bashkërendon punën me institucionet e specializuara brenda dhe jashtë vendit, për kalibrimin e pajisjeve të rrezatimit jonizues, monitorimin e komponeteve mjedisore, dhe analizë të impaktit në mjedise të burimeve jonizuese dhe jojonizuese, trajnimin e personelit me ekspertë të pavarur për veprimtari me rrezatime jonizuese, si dhe me institucione të tjera brenda dhe jashtë vendit, sipas nevojave, në bazë të marrëveshjeve të mirëkuptimit në fushën e mbrojtjes nga rrezatimi. Shoqëria R&T sh.p.k, ushtron veprimtari me burime të rrezatimit jojonizues si dhe instalon pajisje të cilat transmetojnë rrezatime jojonizuese. Shoqëria R&T sh.p.k ofron shërbimet e saja dhe bashkërendon punën me institucionet e specializuara brenda dhe jashtë vendit, për kontrollin, matjen, dhe reduktimin në nivelet e lejuara të përqendrimit të radonit në vendet e punës në ndërtesa të reja ose të vjetra dhe ujë, nivelet udhëzuese të radiobërthamave në materialet e ndërtimit, si dhe nivelet e lejuara të radiobërthamave në ushqime dhe produkte kozmetike të prodhuara në vend, të importuara apo që eksportohen. Shoqëria R&T sh.p.k, ofron shërbimet e saj në matjen e fushës elektromagnetike (FEM), e cila përfshin fushat statike, me frekuenca shumë të ulëta (FEFU) fushat dhe radiofrequencat (RF) duke përfshirë mikrovalet, që shtrihen në diapazonin e frekuencave të 0 Hz deri 300 GHz. Shoqëria R&T sh.p.k ofron shërbimet e saj në llogaritjen e ekspozimit EMF, në lidhje me tetë madhesite fizike me të përdorura si më poshtë janë...1-Rrymës së kontaktit (Ic) midis një personi dhe një objekti është shprehur në Amper (A). 2-Densitetit të rrymës (J), që është rrjedhja e rrymës në njësinë e seksionit të marrë pingul me drejtimin e lëvizjes së saj në një vëllim të përçueshëm të tillë si trupi i njeriut, ose pjesë e tij, shprehur në Amper për metër katror (A/m2). 3-Intensitetit të Fushës elektrike që është një madhësi vektoriale (E) e barabartë me forcën ushtruar mbi një grimcë të ngarkuar, pavarësisht nga lëvizja e saj në hapësirë. 4-Intensiteti i fushës magnetike që është një madhesi vektoriale (H), e cila, së bashku me densitetin e fluksit magnetik, specifikon një fushë magnetike në çdo pikë të hapësirës 5-Densitetin e fluksit magnetik që është një madhesi vektoriale (B), në formën e një force që vepron mbi grimcat e ngarkuara në lëvizje, dhe është shprehur në tesla (T). 6-Densitetin e Fuqisë (S) që është një madhësi e përshtatshme e cila përdoret për frekuenca shumë të larta, ku thellësia e depërtimit në trup është e ulët.Ndertim, projektim ne konservim dhe restaurim i ndertimeve inxhinierike.Ndertim, projektim ne konservim dhe restaurim i arkitektures se tradites (vemakulare); Ndertim, projektim ne konservim dhe restaurim i arkitektures se projektuar; Ndertim, projektim ne konservim, restaurim dhe rikualifikim hapesirave (rruge, sheshe) brenda qendrave historike dhe ansambleve historike urbane;Ndertim, projektim ne konservim dhe restaurim i mozaikeve, Ndertim ne konservim dhe restaurim i pikturave murale dhe shkembore.ne konservim dhe restaurim i veprave te artit ne dru; ne konservim dhe restaurim i veprave te artit ne allci, gur , qeramike,Ndertim,restaurim i veprave te artit ne metal,qelq.Ndertim ne i objekteve tekstil, lekure, pergamene,telajo,leter dhe te tjera.Objekti sipas vendimit 20/10/21. Objekti sipas V.21.10.2021
Emërtime të tjera Tregtare: R & T
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20/10/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 230 000 000,00
Numri i pjesëve: 2 300
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Natura Resort, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 31/12/2022 me NUIS M31324028R me seli qendrore ne Tirane, Rr. Luigj Gurakuqi, Pallati Nr.89, Shkalla.A, Kati 10, 1001 dhe me administrator Renis Tërshana. Ortaket e shoqerise jane shoqeria R & T me 54% te kapitalit dhe shoqeria TURBOO ALBANIA me 46% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.12.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Kamion Iveco Magirus me targa AA 461 GI

2. Tirane, Kamion Daimler Chrysler me targa AA 834 KN

3. Tirane, ATP - Mercedes Benz - Sprinter, me targe TR 1793 M

4. Tirane, Ford Tranzit AA 587 JM

5. Tirane, ATP - Mercedes Benz - Sprinter, me targe TR 0907 S

6. Tirane, Kamion Man me targe AA 351 FK

7. Tirane, ATP - Mercedes Benz, me targe TR 5492 U

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: I. Më datë 20.07.2017, me anë të Urdhrit Nr 2308 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 11297 Prot., datë 21.07.2017, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor Astrea" sh.p.k, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë "R&T".

II. Më datë 25.07.2017, me anë të Urdhrit Nr. 2343 Prot., protokolluar nga QKB me Nr.11437 Prot., datë 25.07.2017, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor Astrea" sh.p.k, u urdhërua "Heqja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë "R&T" të vendosur me anë të shkresës Nr. 2308 Prot., datë 20.07.2017.

III. Më datë 06.05.2019, me anë të Urdhrit Nr. 664 Regj, Nr. 1697 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “REAL BAILIFF SERVICE ” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e paleve debitore “ R & T ” shpk, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

IV. Më datë 09.05.2019, me anë të Urdhrit Nr. 664 Regj, Nr. 1697/1 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “REAL BAILIFF SERVICE ” shpk, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi shoqërinë “ R & T ” shpk, vendosur me anë të Urdhrit Nr. 664 Regj, Nr. 1697 Prot, datë 06.05.2019.

V. Me date 25.05.2022, sipas Urdhrit Nr.6895 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqesore Private E.G Bailiff Services SHPK., u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat apo aksionet e debitorit “R&T” SHPK me NIPT J61901094G

VI. Me date 31.05.2022, sipas Urdhrit Nr.7349 Prot, date 31.05.2022 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqesore Private E.G Bailiff Services SHPK., u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e “R&T” SHPK me NIPT J61901094G
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati 89, Shk. A, Kati 10

Adresa:
1. Pogradec, Lagjja Nr.5, Rruga Kajo Karafili, Prane Poliklinikes se Vjeter

2. Durres, Lagjja Nr.11, Bulevardi Kryesor Dyrrah, kati perdhe i ish hotel Durresit, ngjitur me pastiçerine turke Sulltan Bakllava.

3. Gjirokaster, Rruga Nacionale Tepelene Gjirokaster te Ura e Lumit prane Karburant Elda

4. Golem, Njesia administrative Golem, Kavaje , Bulevardi i Palmave , Shkolla Profesionale Charles Telford (Rikonstruksion i godines se shkolles).

5. Tirane, KOMUNA PARISIT-NEW YORK UNIVER

6. Shkoder, Bulevardi Skenderbeu, Lagjja 3 Herojnte, Pallati Nr. 001, Kryqezimi rruges Marin Becikemi me Bulevardin Skenderbeu

7. Elbasan, Kryqezim i Cerrikut, Pallati 100, prane shkolles Jeronim De Rada

8. Durres, Rruga Anastas Durrsaku, Kulla (Tora) Veneciane.

9. Berat ,Kucove, Lagjja Lukan Prifti, ne krah te Albtelekom.

10. Gjirokaster, Sheshi Cerciz Topulli, kati 1, godina Hotel Çajupi

11. Tirane, Rruga George W Bush, Kulla 2 perballe Parlamentit, Kati III

12. Gjirokaster, Permet, Rr.Odhise Paskali, ZK Nr.2917,ndertesa Nr.2 , Sh/K 255, Godine 3 kateshe

13. Tirane, LLAZI MIHO PLL 7 KOMBINAT

14. Pogradec, Lagjja Nr. 2, Rr. Reshit Çollaku, prane Hotel Enkelana, Zk. 8582, Nr. 4/11

15. Fier, Lagjja Konferenca e Pezes, Bulevardi Jakov Xoxa, Pall.85, K 1,(pallati i Sharres tek rrethrrotullimi).

16. Kruje Bulevardi Kryesor, ne krah te Albtelecomit

17. Gjirokaster, Permet, Rr.Odhise Paskali, ZK Nr.2917,ndertesa Nr.2 , Sh/K 255, Godine 3 kateshe

18. Cerrik, Lagjja Nr.2, Sheshi Kryesor prane Farmaci Jeta.

19.. Tirane, Farke, Mjull Bathore, Komuna Farke

20. Kavaje Lagjja Nr.6, Rruga "Mehmet Babamusta", Sheshi Amerika

21. Kavaje, Lagjja Nr.2, Sallbeg Bulevardi Josif Budo

22. Elbasan, LAGJIA LUIGJ GURAKUQI

23. Tirane, RR KAVAJES ISH M MAME FAB LETRES

24. Tirane, Rruga Bardhyl, Pallati 382, Shk 2, Ap 22.

25. Berat, SHESHI AGJENSI E AUTOBUZAVE

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Statuti i shoqerise
Dokumenta te ndryshme (akti I themelimit, vendimet e asamblese)
Kontrate shitje 20.12.1996
Kontrate shitje kuotash kapitali 24.11.2000
Kontrate dhurimi kuotash 19.03.2002
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 14.09.2010
Urdher vendosje sekuestro konservative 20.07.2017
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative 25.07.2017
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 51 819 280,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 49 999 516,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 39 413 546,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 56 326 582,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 65 108 250,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 62 053 110,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 50 545 633,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 39 583 367,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 23 960 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 23 577 187,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 20 405 470,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 32 325 855,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 29 943 693,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 890 342 762,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 983 508 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 489 845 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 613 007 521,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 977 828 222,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 782 081 559,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 050 783 459,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 575 699 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 395 401 855,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 3 758 003 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 681 098 948,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 3 704 767 384,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 3 524 383 563,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli