Skip to content

SHANSI INVEST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 10:17:18
JSON

NIPT: J61924002T
Administrator: Shpëtim Cinga
Objekti i Veprimtarisë: Grumbullim, transportim dhe depozitimi i dherave dhe mbejtjeve te llojeve te ndryshme urbane. ImportEksport te materialeve dhe pajisjeve te ndryshme elektromekanike te çdo lloji ne funksion te (digave , hidrocentraleve,nenstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit, dhenien e asistences teknike per mirembajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe te çdo materiali 33 tjeter ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. Import-eksport, shitblerje energjie. Punime dhe instalime te ndryshme elektrike dhe mekanike. Projektimin, montimin dhe mirembajtjen e impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise. Sherbime te ndryshme dhe punime sherbimesh ne te gjitha fushat sipas shperndarjes se energjise. Tregtim me shumice dhe pakice te materialeve te ndryshme elektrike dhe pajisjeve te tyre etj. Aktivitet, ne fushen e ndertimit si: ndertime te reja, ujesjelleskanalizime, ndertimin e ndertesave publike dhe private , meremetime, mirembajtje , rikonstruksione etj. Aktivitet ne fushen e transportit, mjedisit, prodhimit, sherbimeve te ndryshme, artikuj industrial, tregtise dhe telekomunikacionit. Aktivitet ne hartimin e raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, auditim mjedisor, ekspertiza per probleme mjedisore, ekspertiza per te vleresuar rezultatet e nje auditimi mjedisor, sherbime profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, hartimin e projekteve te ndryshme ne fushen e mbrojtjes se mjedisit etj. Import-eksport i mallrave te ndryshme industriale dhe ushqimore, perdorim shtepiak, si detergjente, supermarket, tregetim i te gjitha materialeve, tregtim mallrash me shumice dhe pakice, tregetim te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve, paisje elektrike, elektronike, kompjuterike te te gjitha llojeve te kesaj fushe, prodhime te gjitha llojeve, konsulence ne te gjitha fushat, restorante bar bufe, reklamime, sponsorizime te ndryshme, shkembime valutore, botime periodike, koncesione te te gjitha fushave, aktivitete arsimore, ngritje profesionale, trajnime, jape dhe marre me qera ambjente te ndryshme, te shfrytezoje ambjente per qellime vetjake dhe per te tretet, studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nenkalimeve, autostradave etj. Studim, projektim, ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Kultivimin e tokave bujqesore, ne pronesi te shoqerise ose te poseduara nga shoqeria, pavaresisht titullit te posedimit, prodhimin e veres (vitikultura), mbjelljen dhe rritjen e pemeve (silvikultura), mbareshtimin e kafsheve dhe vecanerisht bagetive dhe shpendeve: si dhe kryerjen e cdo veprimtarie qe lidhet manipulimin, ruajtjen, transformimin dhe tregtimin e produkteve te shoqerise, qe kane si objekt produktet e perftuara kryesisht nga bujqesia, pemtaria ose blegtoria, si edhe çdo veprimtari qe lidhet me furnizimin e mallrave ose sherbimeve kryesisht nepermjet perdorimit te pajisjeve ose burimeve te shoqerise qe zakonisht perdoren per kryerjen e veprimtarive bujqesore apo blegtorale. Stabilizimin e rreshqitjeve te tokes. Hoteleri turizem.
Emërtime të tjera Tregtare: SHANSI INVEST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/07/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 223 585 272,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I. Më datë 17.04.2015, u lidh kontrata e pengut Nr. 1546 Rep. Nr. 756 ndërmjet pengmarrësit/kredidhënës Raiffeisen Bank sh.a dhe kredimarrësit, shoqërisë "Shansi Invest" sh.p.k, dhe pengdhënësve Shpëtim Cinga dhe Bardhyl Cinga dhe pranuesve të kontratës së pengut zj. Flora Cinga.

Sipas kushteve të Kontratës së Kredisë me Kufi nr. 1208 Rep., Nr. 408 Kol., datë 02.04.2014, e ndryshuar me Kontratë Kredie me kufi nr. 1543 Rep., Nr. 753 Kol., datë 17.04.2015, dhe Kontratë për Lëshimin e Garancive Bankare datë 17.04.2015, Banka Raiffeisen do t’i japë kësaj shoqërie kredi siç përcaktohet në kontratën e kredisë. Si kusht paraprak për dhënien e linjës së kredisë nga Raiffeisen Bank tek shoqëria “Shansi Invest” shpk, palët kanë rënë dakord të lidhin këtë kontratë pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes që pengdhënësit zotërojnë në shoqërinë “Shansi Invest” shpk.

II. Më datë 12.09.2017, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese Mbi Kuotat e Pjesëmarrjes në Shoqëri Nr. 4834 Rep., dhe Nr. 2884 Kol., lidhur ndërmjet barrëmarrësit/kredidhënësit Raiffeisen Bank sha, barrëdhënësit Shpëtim Cinga, Flora Cinga, Bardhyl Cinga, dhe kredimarrësit “SHANSI INVEST” shpk. Me anë të kësaj Marrëveshje Siguruese Barredhënësit këtu i japin Barrëmarrësit një barrë siguruese mbi kuotat në total, 100% të kuotave që Shpëtim Cinga, Bardhyl Cinga zotërojnë në shoqërinë “SHANSI INVEST” shpk , me të cilat sigurojnë shlyerjen dhe përmbushjen e detyrimeve që shoqëria “SHANSI INVEST” shpk ka ndaj Barrëmarrësit, ku përfshihet kontrata e kredisë me kufi datë 02.04.2014, e ndryshuar me kontratën e kredisë me kufi të datës 26.08.2017 dhe kontrata për lëshimin e garancive bankare datë 17.04.2015, e ndryshuar me kontratën për lëshimin e garancive bankare datë 26.08.2017.

III. Më datë 23.05.2018, u nënshkrua marraveshja siguruese Nr. 2348 Rep., Nr. 1050 Kol., midis Bardhyl Cinga dhe Shpëtim Cinga (barrëdhënësit) dhe shoqërisë “Raiffeisen Bank” sh.a, (barrëmarrësi/Kredidhënësi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi kuotat në total 100 % që zotërojnë tek shoqëria “SHANSI INVEST” sh.p.k. Me anë të kësaj marrëveshje siguruese barrëdhënësit i japin barrëmarrësit një barrë siguruese mbi 100% të kuotave që zotërojnë tek shoqëria “Shansi Invest” shpk, me të cilat sigurojnë pagesën, përmbushjen dhe shlyerjen e të gjitha detyrimeve të siguruara të shoqërisë kredimarrëse “Shansi Invest” shpk, ndaj barrëmarrësit sipas kontratës së kredisë me kufi të datës 23.05.2018.

IV. Më datë 14.06.2019, me anë të Deklaratës Noteriale Nr. 2679 Rep., Nr. 1147 Kol., banka “Raiffeisen Bank” sh.a shprehet dakort të heqë dorë nga pengu mbi kuotat në shoqërinë “SHANSI INVEST” sh.p.k (pasi ka mbyllur detyrimet e kredive) sipas kontratës së pengut Nr. 1546 Rep. Nr. 756, datë 17.04.2015 dhe marrëveshjeve siguruese Nr. 4834 Rep., dhe Nr. 2884 Kol., datë 12.09.2017 dhe Nr. 2348 Rep., Nr. 1050 Kol., datë 23.05.2018.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Reshit Çollaku, Pallati 4, Shkalla 8, Apartamenti 7

Adresa:
1. Tirane, Rr. “Budi”, Pll. “Rogerd”, kati perdhe, “Pasurine NJESI, me numër Nr. 3/999-N8, zona kadastrale 8160, indeksi i hartes kadastrale TR-Q-13, me sipërfaqe totale 87.5 (Tetëdhjetë e shtatë pike pesë ) m2

2 .Tirane, Petrele, Gurre e Madhe, Gurre, Nr. pasurie 103/2, zona kadastrale Nr. 1906, volumi 4 , faqe 89

3. Tirane, Dajt, Surrel, ''Elite Palace'' - Rruga Surrel, Tiranë, në Zonën Kadastrale Nr.3550

4. Mat, Burrel, Ambient zyre dhe Magazine me numer pasurie 474/1, vol. 8, fq. 140, zk. 1325, ne adresen: Mat, F.Burrel

5. Vlore, Delvine, Finiq, Ujësjellësi Rajonal i Finiqit Burimet e Merkos, Linja e Shpërndarjes për Fshatrat Livadhja dhe Vagalat

Faqja Web:
www.shansiinvest.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 03.05.2003
Kontrate dhurimi kuotash 23.12.2009
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 19.04.2010
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 07.07.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 23.06.2011
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 01.06.2012
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 25.12.2013
Procesverbal i mbledhjes se asamblese per zmadhimin e kapitalit 10.12.2014
Kontrate pengu 17.04.2015
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 30.06.2015
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 29.06.2017
Marreveshje siguruese mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri 12.09.2017
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 37 754 214,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 80 431 443,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 45 789 281,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 28 662 351,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 54 867 102,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 56 348 430,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 49 358 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 77 711 652,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 23 606 452,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 29 241 208,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 30 397 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 35 953 382,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 33 577 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 17 977 764,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:472 997 173,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 414 070 503,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:669 430 249,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:868 446 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:977 464 589,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 241 633 428,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 105 273 856,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 465 314 324,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 346 626 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 704 023 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 514 216 180,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 352 659 195,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 306 826 728,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 176 289 848,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli