Skip to content

AUTO STAR ALBANIA (Ish ASA AUTO STAR ALBANIA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-26 10:14:28
JSON

NIPT: J62023007G
Administrator: Arben Breshani, Rozafat Palushi
Objekti i Veprimtarisë: Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha llojeve të mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha llojet e autoveturave, mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit (servisit) për të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij shërbimi për autoveturat, mjetet e transportit të 2 pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Riparimin dhe kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për motorët e mjeteve lundruese(anijeve). Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe për tregtimin në tregun e brendshëm të vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, reklamash, marketing, sponsorizimi, etj. Veprimtari në fushën e ofrimit te shërbimit të gjurmimit me GPS. Importin, tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve të sistemit GPS, si dhe monitorimin ne distance të automjeteve me anë te sistemit GPS. Ushtrimin e aktivitetit të Ofiçinës (Qendres Teknike) të Tahografit. Ushtrimin e veprimtarisë së trajtimit të praktikave të qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove (agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, pershpejtimit të procedurave dhe plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të kryejë veprimtari që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove. Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik të mjeteve me motor dhe rimorkiove te tyre, (Qender e Kontrollit Teknik), perfshi këtu edhe kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe paisjen me Certifikatën e Vlefshme të Kontrollit Teknik per mjetet me motor dhe rimorkiove të tyre në Republiken e Shqiperisë. Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te keshillimit, asistences, pershpejtimit te procedurave dhe plotesimit te dokumentacionit per llogari te cdo personi ose subjekti qe kerkon te kryeje veprimtari qe lidhen me procedurat doganore. Aktivitet ne fushen e shitblerjes se pasurive te paluajtshme. Veprimtari ne fushen e ofrimit te sherbimit te ruajtjes dhe ekspozimit per te gjitha llojet e automjeteve ne mjediset/ambjentet e saj, per palet e treta. Veprimtari ne fushen e transportit rrugor nderkombetar mallrash per te trete dhe me qira. Ushtrimi i veprimtarise se shitblerjes, te ndermjetesimit, te autoriparimit per mjetet rrugore me motor dhe rimorkiot e te gjitha llojeve, te autorizuara nga prodhuesi i tyre.Ushtrimi i veprimtarise ne fushen e arsimit te larte, kerkimit shkencor, veprimtarive krijuese dhe profesionale, duke krijuar per kete qellim institucione te arsimit te larte perfshire Universitete, Kolegje Universitare, Akademi dhe Kolegje Profesionale te Larta.
Emërtime të tjera Tregtare: AUTO STAR ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30/07/1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 140 000 000,00
Numri i pjesëve: 114 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “KASTRATI GROUP”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30/04/2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese aktuale ne Durres Lagja 14, Rruga "Tiranes", Ura e "Dajlanit”, dhe me administrator Gani Kastrati. Ortakët e shoqërisë janë Shefqet Kastrati 65%, Shefit Kastrati 20%, Selam Kastrati 5%, Haredin Kastrati 5% dhe Bilbil Kastrati 5%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 03.07.2021, terhequr datë 26.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “AUTO STAR ALBANIA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 100% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Kastrati Group” – shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të “AUTO STAR ALBANIA”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 28.10.2015.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “KOLEGJI PROFESIONAL GJERMAN I TEKNOLOGJISË”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 29/12/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02430014K, me adrese aktuale ne Tirane Lagjja Kashar, autostrada Tirane Durres, km 7, godine 2-kateshe, nr 10, dhe me administrator Agostin Çoku. “AUTO STAR ALBANIA” zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Anëtarë Bordi: Eda Spahiu, Sokol Kodra, Muharrem Bardhoci
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I. Tirane Mercedes Benz TR 3673 N
II. Tirane Mercedes Benz TR 7389 I
III. Tirane Mercedes-Benz Vito 110 CDI me targa AA 697 BT
IV. Tirane Automjet me targa AA 386 ZG
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.3.B.3 - Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Lagjja Kashar, autostrada Tiranë Durrës, km 7, godinë 2-katëshe, nr 10

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.02.2022
Akti I themelimit
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 10.12.2002
Vendimi i asamblese per zvogelimin e kapitalit 28.01.2014
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 28.04.2014
Vendimi per shnderrimin e formes ligjore te shoqerise 04.02.2015
Raporti I ekspertit per shnderrimin e "Auto Star Albania" ne shoqeri aksionere, date 05.02.2015
Vendimi per pranimin si ortak te Kastrati sh.a 23.09.2015
Vendimi per pranimin si ortak te Kastrati sh.a 23.09.2016
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 99 373 973,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 132 992 379,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -5 448 739,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 134 265 726,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 90 252 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 57 618 274,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 920 717,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -17 742 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -33 465 657,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -19 939 703,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -51 180 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 28 454 380,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 20 244 811,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 419 750 445,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 561 169 020,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 324 379 128,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 646 673 206,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 625 675 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 041 894 462,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 740 167 987,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:636 636 942,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 585 875 819,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 575 996 129,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 636 881 205,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 734 429 853,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 744 363 720,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli