Skip to content

XHENGO SHPK (Ish XHENGO) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-12 09:43:42
JSON

NIPT: J64103171M
Administrator: Ali Xhengo
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimeve civile e industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash, veshje fasadash, punime germimi. Rruge autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nentokesore ura e vepra arti. Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertim N/Stacione Elektrike e kabina e linja TN, punime te inxhinierise ne Mjedis, impiante hidrosanitare, impiante ngrites transportues, punime prishje, rifiniture te materialeve te drurit, metalike, plastike, xhami, e rifinitura te natyres se ndertimit. Impiante te sinjalistikes rrugore bariera etj. Parafabrikate betoni, druri, metalike. Impiante teknologjike, termike, kondiciomini, linja telefonike e telekominikacioni, impiante te brendshme elektrike, telefonie, radiotelefoni, TV. Pastrim te ujrave detare, liqenore, lumore, impiante te ujit te pijshem dhe pastrimi i tij. Impiante te grumbullimit, trajtimit te mbetjeve urbane, punime topogjeodezike. Sisteme kunder zhurmes per infrastrukture. Shitje biletash udhetimi e turistike. Grumbullim, perpunim, tregtim te skrapit te hekurit dhe te metaleve me ngjyra. Punime siperfaqesore dhe nentokesore dhe perdorim te lendeve plasese per punime civile. Shfrytezim pyjesh. Furnizim vajra lubrifikante.
Emërtime të tjera Tregtare: XHENGO SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/08/1994
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 205 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: XHENGO ENERGJI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 20.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L34616003G, me adrese ne Korce, Gore, SELCE, Lagjja Periferike, Rruga Lozhan - Selce, Km 6, Zona Kadastrale3279, Nr. Pasurie 724/5, me administrator Shyqyri Xhengo. XHENGO SHPK zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 07.06.2016, me ane te urdhrit Nr.2792 Prot, lëshuar nga Studio Përmbarimore Gjyqesore “KREON”, protokolluar nga QKB me Nr. 2684 Prot., datë 10.06.2016, u urdherua vendosja e sekuestros konservative në aksionet e palës debitore: “XHENGO” sh.p.k, me NUIS (NIPT ) J64103171M, me administrator, Z. Ali Xhengo dhe moskryerja e asnjë veprimi, i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit të debitorit “XHENGO” shpk.

II. Me date 21.06.2016, me ane te urdhrit Nr. 897/2 Regj, Nr. 2931 Prot protokolluar nga QKB, me Nr. 3439 Prot, date: 27.06.2016, leshuar nga shoqeria permbarimore “KREON”, u urdherua heqja e mases se sekuestros mbi aksionet e pales debitore “ Xhengo”shpk, me NUIS J64103171M.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Don. Gjon Buzuku, L.5

Adresa:
1. Korçe, Magazine parkim e firmes Xhengo, Lagjja 15, Unaza e Qytetit

2. Korçe, Drenove, Ndërtim i tregut të gjësë së gjallë Korçë, Rruga ''Korçë-Turan'', Njësia Administrative Drenovë, Kodi Postar 7023, ZK 8564, Nr Pasurie 132/14, 132/15, 132/16, 132/17, 132/17/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.05.2022
Urdher per venien e sekuestros konservative 07.06.2016
Vendimi i ortakeve per rritjen e kapitalit 26.02.2010
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 15 435 095,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 767 998,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 656 713,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 688 972,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 75 548 349,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 86 590 502,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 59 180 188,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 39 450 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 38 867 808,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 602 427,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 165 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:264 278 345,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:168 536 868,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:99 829 148,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:105 040 651,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:256 756 732,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:410 602 162,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:313 080 839,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:438 507 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 154 886 133,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 136 568 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 146 178 933,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani