Skip to content

AVDULI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-10 08:41:17
JSON

NIPT: J66703306O
Administrator: Brunilda Avduli; Arben Avduli
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim materiale ndertimit, aktivitet ne fushen e ndertimit, etj. Projektim, ndertim, montim, zbatim e rikonstruksion te godinave te te gjitha llojeve te objekteve te ndryshme si:ndertime civile dhe ekonomike,ndertime rrugore,ura e vepra arti,ndertime hidraulike,ndertime te veprave te vecanta dhe pune speciale,punime restaurimi dhe karpentierie,punime sherbimi,punime te sinjalizimit rrugor dhe topogjeodezike dhe shpime gjeologo-ixhinjerike, punime te inxhinjerise te mjedisit, instalim te impianteve te teknologjise se vecante dhe atyre te prodhimit te energjise elektrike,si dhe prodhim materiale ndertimi Impjante ngritese transportuese. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike e druri.Tregtim me shumice e pakice,importeksport,te artikujve te ndryshem, industrial, materiale te ndertimit,pajisje hidraulike dhe hidrosanitare,pajisjeve elektrike,pajisje elektroshtepiake dhe elektronikjende drusore.Ne fushen e projektimit te objekteve te ndryshme te ndertimit.Ne fushen e transportit,transport mallrash brenda dhe jashte vendit. Si dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj, qe lidhen me to.Grumbullim, transportim, depozitim, menaxhim te mbetjeve te ngurta urbane.Shtese anesore dhe rikonstruksion .Rehabilitimi i kanalit ujites. Grumbullim, transportim, depozitim dhe menaxhim te mbetjeve te ngurta urbane, dhera, inerte, shtufe etj. Ndertim e mirembajtje te impianteve te grumbullimit, trajtimit dhe riciklimit te mbetjeve urbane, stacion transferimi te mbetjeve. Pastrimi siperfaqeve urbane te ambjenteve te brendshme e te jashtme te qendrave te banuara te mbetjeve ne destinacionet e percaktuara. Punime sherbimi e mirembajtje te siperfaqeve te gjelberta te mjediseve urbane si dhe punime te inxhinierise mjedisore ne pergjithesi. Germim dheu etj.Auditim dhe studim energjitike ne ndertesa dhe instalime industrial. Transport mallash per vete dhe per te trete.Hartimi i raporteve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, auditime mjedisore, hartimi i ekspertizave per probleme mjedisore.
Emërtime të tjera Tregtare: AVDULI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/06/1995
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 41 489 459,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femer; Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Vlore, Mjeti Targa AA 734GT

2. Vlore, Mjeti Targa AA 691 HY

3. Vlore, Mjeti Targa AA 251OM

4. Vlore, Mjeti Targa AA 035 JY

5. Vlore, Mjeti Targa VL 2310 C

6. Vlore, Mjeti Targa VL 1026 C

7. Vlore, Mjeti Targa AA 782 VJ

8. Vlore, Mjeti Targa AB 736 CS

9. Vlore, Mjeti Targa VL 0835 D

10. Vlore, Mjeti Targa AA 376 DV

11. Vlore, Mjete me targe AA278VY

12. Vlore, Mjete me targe AA150MH

13. Vlore, Mjet me targe AA419GS

14. Vlore, Mjeti DAIMLER CHRYSLER me targe AA041SR
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Çështje Ligjore: I. Me date 16.03.2012, me ane te urdhrit Nr.602 Prot Nr.653 Regj, leshuar nga shoqeria permbarimore "Bailiff Services Albania", u vendos masa e sekuestros konservative ne kuotat e shoqerise "Avduli" shpk me NIPT J66703306O dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.

II. Me date 03.11.2014, me Vendim të Gjykatës së Lartë, Kolegji Civil, Nr.411 u vendos Pezullimi i Ekzekutimit të Vendimit Nr.523, datë 04.03.2011,të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, ndryshuar me Vendimin Nr.59, datë 26.01.2012, të Gjykatës së Apelit Vlorë.

III. Me date 11.09.2014, me ane te urdherit Nr.3058 Prot. Nr.653 Regj, lëshuar nga "Bailiff Services Albania", u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e shoqerise "Avduli" sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - J66703306O e urdheruar me shkresen Nr.602 Prot., date 16.03.2012.

IV. Me date 30.01.2015, me ane te Urdhërit Nr.321 Prot., Nr.653 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne kuotat e shoqerise “AVDULI ” sh.p.k, me NUIS ( NIPT ) – J66703306O dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.

V. Me date 04.09.2015, me ane te Urdhërit Nr.2960 Prot., Nr.653 Regj, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e debitorit shoqeria “AVDULI ” sh.p.k, me NUIS ( NIPT ) – J66703306O, te vendosur me shkresën nr.321 Prot, datë 30.01.2015 të shoqërisë Përmabrimore "Bailiff Services Albania”.

VI. Me date 20.06.2016, me ane te urdhrit Nr.322 Prot, Nr.142 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.3307 Prot., date 23.06.2016, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “Tirana Bailiff`S Service", drejtuar QKB, u urdherua vendosja e sekuestros konservative dhe bllokimi i kuotave/aksioneve dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave per debitorin shoqeria “Avduli” sh.p.k., me NIPT- J66703306O, deri ne nje urdher te dyte nga shoqeria permbarimore.

VII. Me date 05.09.2016, me ane te vendimit Nr.10490 Akti, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane “Per Sigurimin e Padise”, u vendos pranimi i kerkeses se pales paditese per marrjen e sigurimit te padise duke vendosur pezullimin e veprimeve permbarimore qe po kryhen nga pala e paditur shoqeria Permbarimore Private “Tirana Bailiff`S Service" sh.p.k, me permbarues gjyqesor Altin Semcu per ekzekutimin e titullit ekzekutiv Vendimi, nr.797 (397), date 20.04.2015 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Sarande, i ndryshuar me vendimin nr.20-2015-1136/686, date 24.11.2015 te Gjykates se Apelit Gjirokaster, deri ne perfundimm te ketij gjykimi.

VIII. Me date 06.12.2021, me anet te urdhrit Nr.289 Prot, Nr.142 Regj.,lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private Tirana, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative dhe zhbllokimin e kuotave/aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave për debitorin shoqeria “Avduli” sh.p.k., me NIPTJ66703306O, vendosur me urdhrit Nr.322 Prot, Nr.142 Regj., datë 20.06.2016 nga Shoqeria Permbarimore Private “Tirana Bailiff`S Service", sot Zyra Përmbarimore Private Tirana.

IX. Me date 06.12.2021 me ane te aktit “Vendim për Pushimin e Ekzekutimit” Nr.142/Regj, Nr. 288 Prot., lëshuar nga “Zyra Përmbarimore Private Tirana” SHPK, me përmbarues gjyqësor Altin Semeu, protokolluar nga QKB me Nr. 21659 Prot datë 09.12.2021, u urdherua “Pushimi i ekzekutimit të Titullit Ekzekutiv, Vendim Nr. 797(397) datë 20.04.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë, lënë në fuqi, duke saktësuar disponimin me vendimin Nr. 20-2015-1136/686 datë 24.11.2015 i Gjykatës së Apelit Gjirokastër, pasi kreditori ka hequr dorë me shkresë nga ekzekutimi i vendimit”.
Ndryshime
Shënime: Znj.Brunilda Avduli te veproj me te drejta te kufizuara, pervec ceshtjeve te vleresimit te ndikimit ne mjedis, auditimit mjedisor, auditimet e energjise ne ndertesa dhe instalime industriale.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Lagjja 10 Korriku, Rruga Perlat Rexhepi, Objekt 3-katesh nr.4, Kati 1

Adresa:
Tirane, Rr. 5 Maji Ish NISH Kimikja Godina Nr.81, Nr.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit 08.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Urdher per Heqje Sekuestro 06.12.2021
Vendim për Pushimin e Ekzekutimit”, datë 06.12.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 35 693 226,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 166 756,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 157 536,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 890 763,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 881 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 330 271,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 417 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 761 824,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 242 129,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:288 288 764,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:172 495 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:109 426 202,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:183 792 729,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:92 900 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:108 220 839,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:92 902 589,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 497 785,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 559 167,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja