Skip to content

INERTI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 08:58:31
JSON

NIPT: J66926804L
Administrator: Florjan Muha
Objekti i Veprimtarisë: Punime dheu, sistemime taracime terrenesh, prodhime materiale inerte, prodhime druri per dyer e dritare, prodhime detalike e plastike. Ndertime civile e ekonomike, ndertim rrugesh, ndertim te veprave te artit te vogla e te medha deri ne 6 m, ndertim ujesjellesa e kanalizimeve, rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash, te impianteve vaditese te kanaleve kullues, import- eksport etj. Grumbullim, transportim i mbetjeve mjedisore dhera zhavorr etj.
Emërtime të tjera Tregtare: INERTI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/08/1996
Rrethi: Gramsh
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 65 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
Çështje Ligjore: I. Me date 15.12.2014, me ane te urdherit Nr.2016 Prot., Nr.115 Dosje "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore"VAKO & PARTNERS BAILIFF SERVICE", drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga Debitori: Shoqeria "INERT" shpk, me Nipt J66926804L.

II. Me date 12.02.2015, me ane te Vendimit Nr.273 ProT, Nr.115 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service” sh.p.k., u urdherua zhbllokimi i aksioneve apo kredive te shoqerise “Inert” me Nipt: J66926804L, te bllokuara me ane te shkreses Nr.2016 Prot, me date 15.12.2014 te Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service”.

III. Me date 31.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.6058 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.9008 Prot, datë 07.10.2020, lëshuar nga Zyra Permbarimit Tirane, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat, aksionet apo kapitalet qe rezultojne ne emer te debitorit shoqeria “INERTI” SHPK, me NIPT J66926804L.

IV. Me datë 16.06.2023, me vendim Nr. 7221 Prot., lëshuar nga Drejtoria e të ardhurave vendore, Bashkia Vlorë, u vendos Barra Siguruese mbi Titujt e Pronësisë ndaj tatimpaguesit debitor, subjekti shoqëria “INERTI “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- J66926804L, me përfaqësues ligjor Florjan Muha, mbi gjithë pasurinë dhe të drejtat pasurore të tatimpaguesit, lidhur me shumën e detyrimeve tatimore të papaguara. Vendosja e kësaj barre synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshire edhe moslejimin e shit-blerjes së aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gramsh, L. Sporti

Adresa:
Tirane, Rruga "Dervish Luzha", Njesia Administrative Nr.8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 31.05.2016
Raport i ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit 24.05.2016
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 01.05.2011
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 62 529 914,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 10 773 678,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 18 752 841,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 26 444 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 28 987 911,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 27 054 553,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 27 054 553,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 12 411 972,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 29 651 132,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 14 334 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:622 570 847,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:281 977 993,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:357 958 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:270 659 003,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:259 604 617,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:204 470 906,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:204 470 906,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 99 309 235,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 179 772 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 95 169 076,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli