Skip to content

LOSHI BL Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-24 14:16:55
JSON

NIPT: J67902618M
Administrator: Barjam Loshi
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e ndertimit, tregetim te materialeve te ndertimit. Nxjerrja e mineraleve te te gjitha llojeve,tregetim import-eksport i tyre. Prodhim e tregetim te materialeve inerteve. Punime me lende plasese e shperthyese.Prodhim i energjise elektrike me venien ne perdorim te hidroçentraleve ekzistuese dhe me ndertimin e hidroçentraleve te rinj te kapaciteteve te mesem e te vegjel. Trasformim dhe shperndarje te energjise elektrike,ndertim impiante elektrike.Tregtim karburanti me pakice, gaz, lavazh, barkafe. Rikonstruksion, meremetime dhe mirembajtje te cdo lloji, projektim, ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve. Projektim, ndertim, montim, zbatim dhe rikonstruksion te godinave te te gjitha llojeve, rruge te çdo kategorie, etj. Investime ne ndertime civile, pallate e ne ndertime turistike. Transport mallrash dhe udhetaresh e hapje pika servisi per automjete. Mirembajtje dhe riparime vegla, mjete dhe paisje pune te te gjitha llojeve. Sherbimi Dezinfektim, Dezinsektim, Deratizim (DDD). Sherbim punetori dhe sherbim me makineri. Ne fushen e sherbimeve civile pastrim mbetjesh urbane, pastrim gjelbrimi, mbledhje grumbullim dhe tregtim skrapi. Impjante teknologjik, termik dhe te kondicionimit. Ne fushen e tregtise materiale ndertimi, mallra e materiale industriale, materiale te buta, lende te para, veshmbathje, xhama, konfeksione, paisje dhe materiale hidraulike, hidrosanitare dhe rakorderi te ndryshme, paisje dhe materiale elektrike, vegla pune te ndryshme, pjese kembimi per automjete te gjitha llojeve, paisje ofiçine, mobilje te paisje te ndryshme, materiale elektronike, materiale mekanike, soba, stufa per ngrohje, dru, bulloneri, materiale per ngrohje, paisje dhe materiale elektroshtepiake, kancelari, materiale pastrimi detergjente dhe dizenfektimi, materiale per aktivitete, materiale dhe paisje per arkive, aksesore, materiale perpunim druri, lende druri, bujqesore, mallra ushqimore te ndryshem, si dhe materiale konsumi nga me te ndyshmet, tregti artikuj materiale dhe paisje te ndryshme si dhe tregtia e mallrave te lidhura me sherbimet e ndryshme qe ofrohen.
Emërtime të tjera Tregtare: LOSHI BL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/07/1996
Rrethi: Prrenjas
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 23 050 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Bushtrica Energy 2009, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 02.11.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K98505601E, me adrese Elbasan, Librazhd, Lagjja 1, pallati 7, shkalla 1, me administrator Ilmi Loshi dhe Sofia Mano. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria LOSHI BL me 22.5% te kapitalit; shoqeria A. S. K. OIL me 39.5% te kapitalit dhe shoqeria LNK me 39% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Elbasan, Qukes, Mercedes Benz AA 770 BN.

Elbasan, Qukes, Mercedes Benz LB 2719 A.
Elbasan, Qukes, Mercedes Benz LB 2718 A.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
IV.1.B.1 - Leje kërkim-zbulimi
XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 30.12.2014, me ane te Urdhrit Nr.2913 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqesore Private "Tdr Group" sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria "Loshi Bl" sh.p.k., me NUIS (NIPT) J67902618M dhe z.Barjam Loshi ne cilesine e administratorit te shoqerise.

II. Me date 27.01.2015, me ane te vendimit per sigurimin e padise, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, u vendos pranimi i kerkeses se pales paditese dhe pezullimi i veprimeve permbarimore ne lidhje me titullin ekzekutiv vendim gjobe nr.100167 dt.14.11.2013 te drejtorise se Pergjithshme te Metrologjise te cilat po ekzekutohen nga Zyra e Permbarimit Privat “TDR Group” sh.p.k deri ne zgjidhjen e konfliktit me vendim te formes se prere.

III. Me date 04.02.2016, me ane te Urdhrit Nr.2434 Prot, lëshuar nga Enuar MERKO Permbarues Gjyqesor Privat i Shoqerise " E.G BAILIFF’S SERVICES” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori Shoqeria "LOSHI BL" sh.p.k me NiptJ67902618M me perfaqesues ligjor Z. Barjam Loshi per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Vendim Gjyqesor Nr. 2279 date 13.01.2013 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Elbasan.

IV. Me date 21.06.2016, me ane te vendimit te Gjykates se Apelit Nr. 1494 Vendimi, u vendos mospranimi i ankimit te paraqitur nga i padituri Zyra e Permbarimit Privat "TDR Group" sh.p.k, kunder vendimit Nr. 4155 Akti, date 27.01.2015, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

V. Me date 30.05.2017, me ane te Urdhrit Nr. 304/1 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore gjyqesore private E.G Bailiff's Services, u hoq masa e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori, shoqeria "LOSHI BL" Shpk, me NUIS (NIPT) J67902618M.

VI. Me date 30.05.2017, me ane te Urdhërit Nr.304/1Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 9887 Prot., date 15.06.2017 "Për Heqja e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"E.G BAILIFF'S SERVICES", drejtuar QKB, u urdherua heqja e masës sekuestro konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori Shoqeria "LOSHI BL" Shpk identifikuar me NIPT J67902618M me perfaqesues ligjor Z. Bajram Loshi.

VII. Me date 10.07.2017, me ane te Urdhrit Nr.0775-17 Regj. Nr.16826 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.10693 Prot., date 13.07.2017, leshuar nga Shoqeria "Sherbimi Permbarimor Star sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros konservative ne kuotat/ aktivet e pales debitore Bajram Loshi ne subjektin "LOSHI BL" sh.p.k me Nipt-J67902618M. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte".

VIII. Me date 13.11.2018, me ane te Urdhrit Nr. 354 Dosje Nr. 5955 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.13028 Prot., date 15.11.2018, leshuar nga Shoqeria “BAILIFF SERVICE E. HOXHA” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros konservative ne kuotat/ aksionet e pales debitore subjekti "LOSHI BL" sh.p.k me Nipt-J67902618M , si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/ kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si mos kryerjen e asnje veprimi tjeter, i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar si dhe duke ndaluar tjetersimin e administratorit Barjam Loshi. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

IX. Me date 05.12.2018, me ane te urdhërit Nr.354 Dosje, Nr.6819 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “BAILIFF’S SERVICE E.HOXHA” sh.p.k, u urdherua zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative menjehere kuotat/aksionet e pales debitore shoqëria “LOSHI BL” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - J67902618M, bllokuar me shkresen Nr.5955 Prot., date 13.11.2018.

X. Me date 21.01.2019, me ane te urdhrit Nr. 00939 Prot, Nr. 0775-17 Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 1159, datë 22.01.2019, lëshuar nga “SHËRBIMI PËRMBARIMOR FS” SHPK drejtuar QKB, ku ështe urdhëruar lirimi i kuotave/aktiveve te debitorit Barjam Loshi, në subjektin “LOSHI BL ”, shpk me NIPT J67902618M te bllokuara me shkresen Nr.16826 Prot., date 10.07.2017, te “SHËRBIMIT PËRMBARIMOR FS (STAR) ” SHPK, “Urdher per Vendosjen e Sekuestros Konservative”.

XI. Me date 19.06.2020, me ane te urdhrit Nr.675/10-0032-20 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.5358 Prot., date 19.06.2020 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service”, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit shoqeria “LOSHI BL” shpk me NIPT J67902618M si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave, duke ndaluar tjetersimin dhe/ ose disponimin e tyre, si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

XII. Me date 19.10.2020, me ane te Urdhrit Nr. 675/24 0032-20 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 9466 Prot., datë 20.10.2020, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron debitori “LOSHI BL” SHPK, me NUIS(NIPT) J67902618M.

XIII. Me date 22.02.2022, me ane te Urdhrit Nr.91/8 Nr.004-22 Dosje, protokolluar nga QKB, me nr.6282 prot., datë 02.03.2022 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “BESA” SHPK,u urdherua vendosja e masës sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “LOSHI BL” SHPK, me Nuis (Nipt) J67902618M, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave. Dokumentacioni do të qendrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë. Kreditor 1 : Shoqeria " BAHITI-G" SH.P.K. Kreditor 2 : Shoqeria Permbarimore “KODRA BAILIFF SERVICE” SHPK. Objekti : Ekzekutim Vendimi.

XIV. Me date 11.05.2022, me ane te Urdhrit Nr.91/19 Prot Nr.004-22 Dosje, protokolluar nga QKB, me nr.131199 prot., datë 13.05.2022 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “BESA” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “LOSHI BL” SHPK, me Nuis Nipt) J67902618M, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave.

XV.Me date 30.11.2022, eshte depozituar urdheri Nr.547519 Prot, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Fatos ALIMADHI, ku është urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aktivet e pales debitore Barjam Loshi prane subjektit LOSHI BL SHPK me NUIS (NIPT) J67902618M. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

XVI.Me date 19.12.2022, eshte depozituar Urdhëri Nr. 547919, protokolluar nga QKB me Nr. 739 Prot., datë 12.01.2023, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Fatos Alimadhi”, ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore Barjam Loshi pranë subjektit shoqëria “LOSHI BL” SH.P.K., me Nuis (Nipt)- J67902618M, deri në një urdhër të dytë.

XVII.Me date 21.02.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 6663, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ LOSHI BL” SH.P.K, pajisur me NUIS (Nipt)- J67902618M, me perfaqësues ligjor Barjam Loshi. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

XVIII.Me date 04.12.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 83157 Prot, për “Kërkese për Heqje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronësisë të tatimpaguesit shoqëria “LOSHI BL “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- J67902618M, masë kjo e vendosur me anë të shkresës Nr. 6663 Prot, datë 21.02.2023.

XIX.Me date 02.04.2024, eshte depozituar Urdhri Nr.547519 Prot, lëshuar nga DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORE PRIVATE lëshuar nga përmbarues gjyqësor Altin Vako , protokolluar nga QKB me Nr.3120 Prot. Datë 11.04.2024 ku është urdhëruar: Qendra Kombëtare e Regjistrimit të bëjë vendosjen e sekuestros Konservative në kuotat e debitorit Bajram Hajdar Loshi dtl.06.01.1962 e subjektit “Loshi BL” shpk me Nipt : J67902618M.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Qukes, Lagjja nr 1, Rruga Nacionale, banese private nr pasurie 509, zona kadastrale 3120.

Adresa:
I. Elbasan, Qukes, PISHKASH VERI Pishkash Veri, Ish miniera e gurit te Pishkashit, me zone kadastrale 2970.

II.Elbasan, Qukes, Qukes Zona minerale Bushtrice, me numer 24 A, 24 B, 23 A, 23 B, me zone kadastrale 3121.

III. Elbasan, Qukes, Zona 323, Bushtrice, Qukes, Librazhd

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.05.2022
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 24.09.2008
Urdher per Vendosjen e Sekuestros date 22.02.2022
Urdher per Heqjene Sekuestros date 11.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2024
Urdher per venien e sekuestros konservative date 30.11.2022
Urdher per venien e sekuestros konservative date 19.12.2022
Lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise date 04.12.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative date 02.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -6 087 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 715 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 636 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 611 829,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 263 386,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 719 100,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -10 395 905,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 525 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 970 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 272 192,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 275 426,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:64 446 876,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:56 539 724,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:89 820 422,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:56 249 420,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:88 012 114,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:79 516 353,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:76 331 933,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:94 218 040,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 118 619 738,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 86 951 619,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 92 155 627,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani