Skip to content

ZEQIRI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-01 13:53:03
JSON

NIPT: J67902827A
Administrator: Pajtim Zeqiraj
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim i mjeteve te transportit dhe makinerive te tonazheve te ndryshme.Tregtim dhe montim pjese kembimi mekanike/elektrike, vajra, goma dhe vegla pune. Tregtim I pjeseve te kembimit per lokomotiva dhe vagona dhe riparimi I agregateve te tyre. Tegtimi i shinave, nderrueseve te shinave, traversave te drurit/betonit si dhe aksesoreve per mberthimin e tyre. Tregtim materiale ndertimi civile dhe hekurudhore. Sherbimi i Pastrimit te ambjenteve shteterore e private , kryerje e sherbimit 3 D per spitale , çerdhe e kopshte. Tregtimi, furnizimi dhe shperndarja e materialeve hidraulike, elektrike, mekanike, elektroshtepiake, elektropompa dhe montimin e tyre. Tregtim i pajisjeve elektronike, informatike, kancelarike dhe ofrimit I sherbimeve software dhe hardwer per teknologjine e informacionit. Tregtimi I materialeve dhe detergjenteve te pastrimit, materialeve dizinfektimi/pesticide, materialeve te buta industriale dhe ene kuzhine . Tregtimi dhe perpunimi i strukturave metalike si skeleri dhe kontiner per depozitimin e mbetjeve urbane. Tregtimi, montimi dhe implementimi i projekteve e materialeve per sinjalistike rrugore dhe detare. Tregtim i materialeve te drurit dhe plastike.
Emërtime të tjera Tregtare: ZEQIRI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.06.1996
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 000 000,00
Numri i pjesëve: 7 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 05.02.2018, me ane te Urdhërit Nr.633 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.1303 Prot, lëshuar nga Permbaruese Gjyqesore Private “Gentiana Abdyl Madani”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet qe zoteron debitori: Subjekti “ZEQIRI” sh.p.k., me NUIS (Nipt)- J67902827A, apo ndryshimin e te dhenave ne regjistrin tregtar, te ketyre aksioneve qe zoteron subjekti “ZEQIRI” sh.p.k, per ekzekutimin e Urdherit te Ekzekutimit Nr.152., date 22.05.2017 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Vlore.

Me date 20.02.2018, me ane te Urdhërit Nr.633 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.2224 Prot, datë 26.02.2018, lëshuar nga Përmbaruese Gjyqësore Private “Gentiana Abdyl Madani”, u urdherua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të kryejë veprimet përkatëse duke hequr masën e sekuestros konservative mbi aksionet që zotëron debitori , subjekti "ZEQIRI" SHPK me NUIS (Nipt)- J67902827A.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja Bishanak, Rruga Skenderbeu, Zona Kadastrale 5532, Banese private , Pasuria nr. 1/1088, Kati Ire

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.04.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 14.11.2001
Kontrate dhurimi e kuotave te kapitalit 20.11.2009
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 24.08.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 17 791 290,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 530 446,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 532 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 556 250,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 331 348,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 945 488,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 346 998,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 017 862,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:81 418 298,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:54 602 306,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:69 175 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:45 585 197,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:71 633 639,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 62 995 103,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 102 142 229,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 57 711 851,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala