Skip to content

MARSI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-26 13:25:58
JSON

NIPT: J68028214P
Administrator: Ylber Elezi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimin, perpunimin e punimeve te drurit e tregetimin e mallrave me shumice e pakice, import eksport.Punime dheu, sistemime, terracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme, ne fushen e ndertimit, punime karpentjere prej druri, sistemim dhe asfaltim, etj.Ndertim dhe mirembajtje rrugesh.Ndertime per N/stacionet,kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise.
Emërtime të tjera Tregtare: MARSI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20.05.1995
Rrethi: Kukes
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 05.03.2012, me ane te urdhrit Nr.05641Prot, 471-12 Regj "Per Venien e Sekuestros Konservative", leshuar nga shoqeria “Sherbimi Permbarimor Zig” shpk drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore Shoqeria “Marsi”shpk, me NIPT J68028214P si dhe ne aktivet e z.Ylber Nebi Elezaj, me datelindje 28.02.1963, qe zoteron ne shoqerine “Marsi” shpk me NIPT J68028214P dhe ne aktivet qe ky debitor zoteron ne shoqerite e regjistruara prane regjistrit tregtar. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.

II. Me date 09.03.2012, me ane te Kerkeses Nr. 471-12 Regj. Nr. 06007 Prot, leshuar nga shoqeria "Sherbimi Permbarimor ZIG" sh.p.k, u hoq sekuestro konservative nga aktivet qe shoqeria "Marsi" sh.p.k, me NUIS (NIPT) - J68028214P dhe z. Ylber Nebi Elezaj zoterojne prane shoqerise "Marsi" sh.p.k me NUIS (NIPT) - J68028214P.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukes,Lagjja Nr.5, Rruga Dituria, Zona Kadastrale Nr.2315, Nr.Pasurie 25/44+1-4.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.10.2021
Akti i themelimit
Urdher per venien e sekuestros 05.03.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -12 152 590,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 517 493,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 459 926,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 39 366 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 27 204 509,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 416 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 12 822 022,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 024 671,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 196 971,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 826 917,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:22 216 699,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:50 616 497,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:181 704 087,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:133 694 332,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:44 876 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 80 390 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 89 092 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 77 200 098,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani