Skip to content

ROSI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-07 13:47:15
JSON

NIPT: J69102223E
Administrator: Kostandin Gjata
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e tregetise se pergjitheshme te prodhimit, te ndertimit, tregetimit te mallrave te ndryshme. Ne fushen e ushqimit social, transport mallrash dhe udhetaresh, ne fushen e botimeve dhe te gazetarise.Aktivitet minerar,prodhim minerali grupi I,II,III,IV,import eksport dhe pune me lende plasese.Linje e prodhimit te betonit dhe fraksionimit te inerteve. Linje prodhimi asfalto-beton.Blerje dhe shitje automjetesh per transport udhetaresh, automjete per transport mallrash dhe makineri germimi.Tregti te mjeteve per perdorim te vecante APV.
Emërtime të tjera Tregtare: ROSI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.01.1995
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 15 800 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Gjirokaster, Permet, Automjeti tip kamion vetshkarkues, marka Mercedes-Benz me targa PR 0754 B
Gjirokaster, Permet, Automjet tip kamion-autobot, marka Mercedes-Benz, me targa TP 2398 B
Gjirokaster, Permet, Rimorkio trajleri me targa PR 0928 B
Gjirokaster, Permet, Automjet tip kamion vetshkarkues, marka Man me targa AA 732 NK
Gjirokaster, Permet, Automjeti tip kamionçn vetshkarkues, marka Mercedes-Benz me targa PR 1928 B
Gjirokaster, Permet, Automjet tip Autobot, marka Mercedes Benz me targa AA 128 SS
Gjirokaster, Permet, Automjeti tip kamion vetshkarkues, marka Mercedes-Benz me targa AA 483 AU
Gjirokaster, Permet, Automjet tip kamion vetshkarkues, marka Mercedes Benz me targa AA 215 SS
Gjirokaster, Permet, Automjeti tip trajler, marka Volvo me targa PR 0927 B
Gjirokaster, Permet, Automjeti tip kamion vetshkarkues, marka Mercedes-Benz me targa PR 1242 B
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
IV.1.B - Minerare
III.1 - Për ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 07.04.2014, me ane te shkresës nr.213 Prot, nga Dega e Daganës "Tre Urat - Përmet" dhe Urdhrit të ekzekutimit nr.30, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Permet, ndaj subjektit ROSI sh.p.k, me NUIS (NIPT) J6910223E, u pezullua aktiviteti i tij deri në shlyerjen e detyrimeve të papaguara ndaj administrates doganore.

II. Me date 29.05.2014, me ane te shkreses Nr.287 Prot, leshuar nga Dega e Doganes Tre Urat-Permet, u kerkua zhbllokimi i aktivitetit per subjektin "Rosi" sh.p.k, kerkuar me shkresen Nr.213 Prot, date 14.04.2014, pasi ky subjekt nuk ka me detyrime te papaguara prane Deges se Doganes Tre Urat.

III. Me date 05.12.2016, me ane te Urdhërit Nr.1746/3 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria ROSI sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - J69102223E.

IV. Me date 20.12.2016, me ane te Urdhërit Nr.1910/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11534, date 23.12.2016, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria ROSI sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - J69102223E.

V. Me date 26.07.2018, me ane te Urdhrit Nr. 1147/18 0188-18 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 8998 Prot date 01.08.2018, lëshuar nga shoqeria permbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e debitorit “Rosi” shpk Nipt J69102223E me administrator Kostandin Gjata si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjetari i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. U vendos masa e sekuestros ne te tjera aksione/kuotave te cilat zoterohen nga pala debitore “Rosi”shpk Nipt J69102223E me administrator Kostandin Gjata, ne te tjera shoqeri te tjera te regjistruara prane regjistrit tregtar.

VI. Me date 07.08.2018, me ane te urdhrit Nr.1147/14-0188-18 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.9272 Prot, date 08.08.2018 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Kodra Bailiff Service”, drejtuar QKB-se, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit shoqeria “Rosi” sh.p.k., me NIPT J69102223E dhe Kostandin Gjata, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/ aksioneve.

VII. Me date 05.03.2019, me ane te Urdhërit Nr.355 Prot, Nr. 88 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.3708 Prot, datë 07.03.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Tirana BAILIFF’S” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet që zotëron pala debitore shoqëria “ROSI” sh.p.k, me Nuis (Nipt)- J69102223E, me administrator Z. Kostandin Gjata.

VIII. Me date 19.03.2019, me ane te Urdhërit Nr.403 Prot, Nr. 88 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.4322 Prot, datë 20.03.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Tirana BAILIFF’S” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me anë të shkresës Nr.88 Regj, Nr. 355 Prot, datë 05.03.2019, mbi kuotat e shoqërisë “ROSI” sh.p.k, me Nuis (Nipt)- J69102223E, me administrator Z. Kostandin Gjata.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokastër, Përmet, KRYQEZIMI I KorçëS

Adresa:
Gjirokaster, Permet, Lagja Bajame, shesh dhe magazine materialesh mbrapa ish konviktit
Gjirokaster, Petran, LIPE Fshati Lipe, nyje asfalto-betoni tek ish qendra e brigades

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.04.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit 28.04.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 401 232,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 633 073,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 11 356 162,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 898 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -15 056 909,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 203 847,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 468 459,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 629 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:26 073 732,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:109 275 819,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:128 693 828,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:101 713 136,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:35 751 248,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 50 527 055,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 85 342 489,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 136 196 918,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala