Skip to content

FERAR Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-03 08:59:45
JSON

NIPT: J71904009W
Administrator: Arjan Çukaj
Objekti i Veprimtarisë: Projektim dhe zbatim i veprave civile industriale, turistike etj. Punime restaurimi, murature, betoni, b/armeje të zakonshme, punime shembjeje, punime dheu. Prodhim akullore, pastiçeri dhe prodhim mjalti. Ofrim shërbimi telekomunikacioni, ndërtim linjash telefonike, instalim centralesh telefonik, internet, shërbim sateliti etj.
Emërtime të tjera Tregtare: FERAR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/08/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: FERAR ENERGY, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14/07/2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K91915001Q, me adresë në Tiranë, Rruga Isa Boletini , Pallati i Shoqërisë Ferar, Kati i parë me nr. Pasurie 5/740/ND-N8. vol.35, faqe 56, Zona Kadastrale 8360, me administrator Ferid Sukaj. FERAR zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.04.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 19.05.2015, me ane te kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr.34892/1 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë përfshi edhe shitblerje aksionesh në emër të subjektit “FERAR” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - J71904009W, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitore.

II. Me date 03.12.2015, me ane te Shkreses Nr. 88513/2, protokolluar nga QKR, me Nr. 17332 Prot, date: 09.12.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, u vendos lirimi nga barra siguruese mbi titujt e pronesise per tatimpaguesin shoqeria “ FERAR”, me NUIS/NIPT J719040009W.

III. Me date 20.03.2017, me ane te urdhrit, Nr. 348-521 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr.4072 Prot, date: 21.03.2017, lëshuar nga Shoqeria permbarimore “ALIMADHI”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ndaj kuotave qe ka ne pronesi debitori shoqeria “ FERAR”shpk, me NUIS J71904009W, me administrator z. Arjan Cukaj.

IV. Me date 28.03.2017, me ane te Urdherit Nr.378-521 Prot, lëshuar nga Zyra permbarimore "ALIMADHI" shpk, protokolluar nga QKB me Nr.4761 Prot., datë 03.04.2017, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat ne pronesi te shoqerise “FERAR”shpk me NIPT-J71904009W.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Isa Boletini , Pallati i Shoqërisë Ferar, Kati i parë me nr. Pasurie 5/740/ND-N8.

Adresa:
Tirane, Ndertimi i nje objekti dy katesh (Kopesht Dimeror), Parku i madh i Tiranes, Farishte, Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 21.04.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 494 747,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 110 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -6 881 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 508 638,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 960 823,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 947 616,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 468 152,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 135 545,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 321 797,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 539 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:106 902 277,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:99 358 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:108 155 180,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:57 447 669,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:91 961 696,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 96 679 953,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 36 795 819,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 91 305 953,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani