Skip to content

BEAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-02-26 15:26:30
JSON

NIPT: J72510445Q
Administrator: Gentian Kurti
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim të objekteve të të gjitha llojeve e për Ndërtim te objekteve te te gjitha llojeve e per te gjitha sferat (industrial, bujqesore, turistike, hidroteknike, banesa ndertim rruges, gurezhavor, cakull, gelqere, instalime elektrike, import-eksport, tregetim karburantesh te llojeve te ndryshem, transport mallrash e pasagjeresh. Pergatitje dhe shpendarje ushqim catering. Prodhim, rritje, ruajtje, tregtim me shumice e pakice luleve, fidaneve ,pemeve te ndryshme frutore, dekorative etj. Punim dhe mirembajtje te siperfaqeve te gjelbra, parqe dhe pyje, mirembajtje dhe zhvillim dekori ne mjedise urbane. Studimi dhe zbatimi i projekteve ne siperfaqe te gjelberta (parqe, kende lojrash lulishte, taraca te gjelberuara kopshte dhe pyje). Arredimi i ambjenteve te gjelberuara, mirembaitje dhe pastrim te tyre. Realizimin e sistemit te vaditjes.
Emërtime të tjera Tregtare: BEAN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.02.1998
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Fier, Kamion AA 592 MN Iveco Magirus
2) Fier, Eskavator me goma AMTM 98
3) Fier, Kamioncine AA 382 MS MITSUBISH
4) Fier, Kamioncine AA 859 LG
5) Fier, Kamion AA 511 LU Iveco Magirus
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Çështje Ligjore: I. Me date 09.11.2017, me ane te urdhrit Nr.1851/7 0725-17 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e shoqerise “BEAN” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - J72510445Q, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e Regjistrit Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

II. Me date 24.11.2017, me ane te urdherit Nr. 96.97 /CB Prot, lëshuar nga permbarues Çezar Beja, protokolluar nga QKB me Nr.17171 Prot., datë 12.12.2017, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit shoqerise “BEAN” shpk me NIPT-J72510445Q.

III. Me date 12.12.2017, me ane te urdherit Nr.1851/15 Regj, Nr.0725-17 Prot., lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Kodra Bailiff Service” Shpk protokolluar nga QKB me Nr.17251 Prot, date 13.12.2017, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e pales debitore “Bean” Shpk NIPT- J72510445Q.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Levan, Lagjja Qender, prane shkolles 8 vjeçare

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.02.2021
Akti i themelimit
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 09.04.2017
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 24.11.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 370 180,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 755 805,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 22 106 081,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 888 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 56 402 109,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 22 995 544,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 934 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:93 146 938,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:146 727 045,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:277 009 628,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:232 600 982,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:316 910 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 197 206 114,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 171 048 329,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala