Skip to content

KOTE - KO SHPK Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-25 14:16:57
JSON

NIPT: J73721013S
Administrator: Rezear Kote
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim e tregtim i materialeve të ndërtimit të llojeve të ndryshme, ndërtim të objekteve gjithfarësh, rrugësh, ujësjellës, hidroteknike, tarracime terrenesh, ndërtime vepra arti, kanalizime, kulla, rikonstruksione të godinave, mirëmbajtje dhe zhvillim dekori, projektime në fushën e ndërtimit. Tregtim me shumicë e pakicë të mallrave industriale, lendeve të para e materiale të ndërtimit si dhe makineri ndërtimi e pjese këmbimi për to, duhan, cigare, mallra ushqimore, fruta-perime, konfeksione e tekstile të çdo lloji, mjete transporti e pjese këmbimi për to, shërbime spedicioni, shërbime të ndryshme, tregtim karburanti e nënproduktet e naftës, veprimtari import-eksport që lidhen me objektin e veprimtarisë së shoqërisë, tregtim të këpucëve, pajisje elektroshtëpiake, elektrike, elektronike si dhe pjese këmbimi për to, pajisje mobilim zyrash, pajisje kancelarie, pajisje hidrosanitare e termosanitare, materiale e makineri për industrinë e lehte dhe ushqimore, veprimtari import-eksport që lidhen me objektin e veprimtarisë së shoqërisë, transport të brendshëm dhe të jashtëm, të mallrave dhe njerëzve për vete dhe për të tretë në mënyrë tokësore. Hotel, bar-restorant.
Emërtime të tjera Tregtare: KOTE - KO SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/02/1997
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 31 353 501,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: E.T.H-H, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10/06/2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L14307001D, me adresë në Korçë, Mollas, Rruga Korçë-Ersekë, Km. i 31, Lagjja Periferike, nr. pasurie 269, zona kadastrale nr. 1948., me administrator Kostanca Kote. Ortaket e shoqerise jane: KOTE - KO SHPK - 82% dhe LA VITA TEX - 18% (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Sipas Urdhërit Nr.1023 Prot, Nr. Dosje 28, datë 01.08.2014, "Për vendosjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit”, lëshuar nga Subjekti Përmbarimor Privat "KLODIANA A. TABAJ", drejtuar QKR, u urdherua vendosja e sekuestros mbi kuotat që debitorët: - Shoqëria "F.P.U" SHPK, me ortak z. Thanas Kote, z. Petrit Skënderas dhe z. Nikollaq Kereku me NIPT: K14204011H, me seli në Rr."H.SHijaku", Korçë. - Shoqëria "KOTE - KO" shpk, me përfaqësues ligjor Thanas Thoma Kote, me NIPT J73721013S, me seli në Rruga Konferenca e Labinotit, Nr.32, Ish Kampi i Puntorëve, Korçë. - Thanas Thoma Kote, me NIPT K34212007F, me aktivitet Stacion televiziv privat "Kristal", me seli në Korçë, duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota

II. Sipas urdhrit Nr.6087 Prot., Dosje Nr.595, datë 18.05.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AA BAILIFF”, sh.p.k , u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron debitori Thanas Kote, mbi subjektin “KOTE - KO” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - J73721013S, duke ndaluar disponimin ose tjetërsimin e tyre, si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Kreditor: Tranzit shpk. Objekti: Kthim Kredie.

III. Sipas Urdhrit Nr. 5472 Prot. date 26.05.2017, leshuar nga subjekti permbarimor privat "Klodiana A. Tabaj" PF, u hoq sekuestro mbi kuotat qe zoteron debitori, shoqeria "KOTE - KO" Shpk, me NUIS (NIPT) J73721013S

IV. Me date 27.02.2019, sipas Urdhrit Nr.703-18Regj, protokolluar nga QKB me nr.3276., datë 28.02.2019, " Për Venien e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “TABAKU-2010 “sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative pranë QKB për subjektin debitor, shoqëria “KOTE - KO SHPK” me NIPT J73721013S.

V. Me date 10.04.2019, sipas Urdhrit Nr.102 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.5436 Prot., datë 11.04.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Spartak Ceta, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative për subjektin “Kote-Ko ” sh.p.k.,, me NIPT J73721013S, me përfaqësues Rezear Kote. Kreditor: Shoqeria “Andrea Salillari” shpk. Objekti: Kthim lekesh.

VI. Me date 11.11.2019, me ane te Urdhrit Nr.102 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.14273 Prot., datë 12.11.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Spartak Ceta, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative për subjektin “Kote-Ko ” sh.p.k.me NIPT J73721013S.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KORCE Rruga Konferenca e Labinotit, Nr.32, Ish Kampi i Puntoreve, Korce.

Adresa:
Korce Korçe KORCE Ish Kampi i Puntoreve, Rruga Konferenca e Labinotit, Nr.32, Korce. Vlore Sarande SARANDE ZONA TURIZMIT SARANDE, K.ÇUKES

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 11.05.2022
Statuti i shoqerise
Urdher per vendosjen e sekuestros date 18.05.2017
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra financiare 2017
Pasqyra financiare 2018
Pasqyra financiare 2019
Pasqyra financiare 2020
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra financiare 2015
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Vendimi per Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -4 378 691,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -1 281 910,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 644 068,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 520 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -2 158 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 688 030,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 549 829,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 254 178,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 517 662,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:6 720 646,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:11 029 229,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:8 738 160,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:4 274 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 245 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 874 291,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 310 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 839 284,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani