Skip to content

OSMANI Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-29 08:36:35
JSON

NIPT: J76314808M
Administrator: Mustafa Osmani
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimeve civile, industriale, turistike, bujqësore etj. Kompletimi dhe instalimet e nevojshme për to , rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash, ndërtim rrugësh, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale, vepra arti rrugore, punime hidroteknike, ujësjellës e kanalizime, gazsjellës, vepra kullimi e vaditje, punime restaurimi, punime për prishjen e ndërtimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre: punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore. Punime kapenterie, punime e shërbime të sistemit komunal, punime mirëmbajtje, prodhim elementesh parafabrikate e beton arme, mirëmbajtje dhe zhvillim dekori, punime gjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike në objekte inxhinierike, punime speciale gjeodezike, rilevime topografike etj. Import eksport. Me pakicë dhe shumicë të mallrave të ndryshme të lendeve të para të ndërtimit dhe 2 dhe ngritje pike servisi të automjeteve dhe lavazh automjetesh. Shërbime të konsulencës inxhinierike në fushën e: -Mbikëqyrjes së zbatimit të punimeve -Kolaudim të zbatimit të punimeve. Kryerjen e ndërtimeve në fushën e energjetikës, impianteve elektrike civile dhe industriale, kryerjen e punimeve në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike, private dhe publike. Veprimtari në fushën e ndërtimit të banesave, shkollave, kopshteve, rrugëve të komunikacionit e të tjera. Blerje dhe shitje të karburanteve me pike furnizimi dhe me mjete. Blerje, transport dhe shitje të materialeve të ndërtimit. Shfrytëzim të lendes drusore, blerjen, përpunimin dhe shitjen e sajë.
Emërtime të tjera Tregtare: OSMANI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/12/1996
Rrethi: Gramsh
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 178 432 630,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ENERGJIA VALAMARA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar koncesionare, e themeluar me date 13/10/2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L54615003D, me adrese ne Korce, Gore, LOZHAN I RI Njesia administrive Gore, fshati Lozhan i Ri, zk. 2494, me administrator Mustafa Osmani. OSMANI shpk zoteron 94.37% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.04.2022)

NOVO SAPAC ENERGIE, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar koncesionare, e themeluar me date 02/10/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32402010B, me adrese ne Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 12, prane CMAA, me administrator Besim Mulaj. OSMANI shpk zoteron 9% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.04.2022)

HEC- i BISHNICA 1,2, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar koncesionare, e themeluar me date 26/11/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K82403011S, me adrese ne Tirane, Blv. Bajram Curri, ETC (European Trade Center) Zyra Nr.5/2, Kati 4-te, me administrator Refat Mustafaraj. OSMANI shpk zoteron 5% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 08.04.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Ish adresa nder vite(Nipte sekondare te perfunduara):
1.Elbasan, Gramsh, L 18 GUSHT
2.Elbasan, Lagjja Sporti
3.Elbasan, Gramsh, Lagjja "Sporti", rruga "KODRIONASIT", objekt privat, zona kadastrale nr.1842, nr. pasurie 8/86
4.Elbasan, Gramsh, LAGJA HOLTA
5.Elbasan, Gramsh, Cekin, zona kadastrale nr.1362, numri i pasurise 52/6
6.Korce, Maliq, FSHAT MALIQ; Hec Energjia VALAMARA , Lozhan, Maliq, Korçe
7.Elbasan, Gramsh,Lagjja Sporti, rruga Kodrionasit, ndertese private zona kadastrale nr.1842 me nr. pasurie 8/86 per objektin "Godine banimi 5 kat +1 kat nentoke
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Gramsh, Cekin, zona kadastrale nr.1362, numri i pasurise 52/6.

Adresa:
1.Vlore, Himare, RIKONSTRUKSION VILE 1KT(+1KT BODRUM),NR JOPERFUNDIMTAR I PASURISE N/A,zona kadastrale nr 1739,GJILEKE,HIMARE. 9422

2.Elbasan, Gramsh Ndertim HEC SHENEPREMTE,Nr i pasurise 705,zona kadastrale nr 1180 fshati Bicaj,njesia Bashkiake LENIE,BASHKIA GRAMSH. 3301

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 29.03.2024
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 18.09.2010
Vendimi i ortakut te vetem per miratimin e zmadhimit te kapitalit date 25.07.2011
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 01.05.2009
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 10.12.2020
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 25.07.2016
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 16.02.2015
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 08.12.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 12 008 149,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 8 583 998,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 486 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 211 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 31 728 767,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 62 097 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 50 462 390,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 22 535 623,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 18 865 361,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 19 749 629,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 19 542 039,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:84 704 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:112 236 556,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:92 178 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:121 740 646,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:245 848 402,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:310 717 836,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:253 249 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:159 091 196,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 152 464 427,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 128 105 658,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 156 957 254,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani