Skip to content

ALB - KONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-16 12:22:56
JSON

NIPT: J76705049N
Administrator: Ejell Radohina
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile, industriale, punime restaurimi, prodhim dhe tregetim i materialeve te ndertimit,punime hidraulike. Studimin, projektimin,konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin nendertimet civile, industriale, ushtarake etj., duke perfshirepor pa u kufizuar ne ndertimin, rehabilitimin dhemirembajtjet ne infrastrukturen rrugore, hekurudha, porte,aeroporte, vepra arti, tunele, pallatesh banimi, komplekseindustriale, ujesjellesa, kanalizime, impiante teknologjike,centrale elektrike, linja te tensionit te larte dhe te mesem,linja te telefonise dhe te transmetimit te te dhenave,mirembajtjen e impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise, ndertimin dhe rehabilitimin e veprave ujitese,sinjalistikes rrugore,; Shfrytezim karrierash lumore dhe malore, prodhim inertesh, llaçi, betoni, parafabrikatesh,materialesh asfaltike, materialesh te tjera te nevojshme perkryerjen e punimeve te ndertimit ne pergjithesi si dhe tregtimin e tyre, ndertimin dhe shfrytezimin e minierave perte gjitha llojet e materialeve, shfrytezimin e burimevenatyrore, e ujrave mineral dhe termal, nxjerrja, prodhimi,perpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashte vendit emineraleve te paperfunduara dhe/apo teperpunuara;Sipermarrje zbatimi apo investimi, ne te gjithafushat e shperndarjes se energjise elektrike, transmetimit te te dhenave dhe energjise alternative,sherbime dhe tregtimin ete gjitha llojeve te materialeve, makinerive, paisjeve,kabllove, dhe impianteve te ndryshme te karakterit elektrik, elektronik, te telekomunikacionit, Punime inxhinierikeprojektimi, duke perfshire por pa u kufizuar ne vepra urbane,arkitekture, punime ndertimi, instalimi, pune hidraulike,punime rrugore dhe hekurudhore, ura dhe vepra arti,inxhinieri topografike dhe hidrologjike, inxhinieri, studime gjeologjike, pune inxhinierike te impianteve te prodhimit dhe transmetimit te energjise, telefonise, te dhenave, etj;Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin per realizimin e infrastruktures dhe/ose pjeseve perberese te saj, per shfrytezimin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues, dhe/ose kurues, teburimeve natyrore, kulturore, mjediseve kurative, per realizimin e hoteleri, fshatrave turistike, qendra turistike etj.,dhe krijimin e faciliteteve te nevojshem si bar, restorante,qendra estetike, palestra, njesi te shitjeve; Kryerjen e te gjitha veprimeve tregtare, industriale dhe financiare mbi pasuri te luajtshme dhe te paluajteshme, te quajtura nga administratoret te nevojshme per ushtrimin e aktivitetit te Shoqerise,etj. Pastrim larje sprucim ose veshje e mbetjeve te ambalazheve/paketimeve ose kontiniereve ne menyre qe te riperdoren. Magazinimi i mbetjeve.Grumbullim dhe transportim te mbetjeve urbane jo te rrezikshme.
Emërtime të tjera Tregtare: ALB - KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/05/1994
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 38 909 281,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Shkoder, Renault targa AA 641 KJ
Shkoder, POSTRIBE MES SH 8741 E, Kamion, ngjyre e bardhe
Shkoder, POSTRIBE MES SH 6607 E, Kamion, ngjyre e verdhe+gri
Shkoder, POSTRIBE MES SH 7342 D, RTV, ngjyre e verdhe
Shkoder POSTRIBE MES SH 3267 E, Kamion, ngjyre e kuqe
Shkoder, POSTRIBE MES AA 349 KR, Kamion, ngjyre e bardhe
Shkoder, POSTRIBE MES AA 713 FO, Autoveture Ford, ngjyre gri
Shkoder, POSTRIBE MES AA 621 SE, ATV SCANIA, ngjyre e kuqe
Shkoder, POSTRIBE MES AA 679 AC, APV JCB fadrome, ngjyre e verdhe
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: Me date 03.01.2009, me vendim te ortakeve te shoqerise, u miratua bashkimi i subjektit “Albkosntruksion” shpk me subjektin “INGEL” shpk, nepermjet perthithjes se shoqerise “INGEL” shpk nga shoqeria “Albkonstruksion” shpk. Si rezultat, kapitali i shoqerise do te shtohet me 100.000 (njeqind mije) leke duke u bere 28.200.000 (njezet e tete milion e dyqind mije) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Postribe, Mes, Rruga Nacionale Mes-Shkoder, godine 1-kateshe, nr pasurie 1/1, zona kadastrale 1545

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 16.06.2022
Akti i themelimit
Vendimi i ortakeve per bashkimin me perthithje 30.01.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -45 317,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 143 243,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 244 729,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 898 595,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 372 126,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 630 783,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 038 887,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 149 489,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 800 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 6 149 489,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 4 800 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:42 917 472,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:86 517 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:61 293 377,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:113 030 845,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:441 897 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:131 808 713,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 60 244 464,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 97 928 234,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 70 231 369,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja