Skip to content

RADIKA Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-11 14:01:04
JSON

NIPT: J77304705D
Administrator: Bekim Torba, Kadri Muça
Objekti i Veprimtarisë: Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikalime, ujësjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime për n/stacione, kabinat e transformatorëve, linjat e TN të mesëm, punime për prishjen e ndërtimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe transportuese(ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues), punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik e xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese, impiante të sinnjalistikës ndriçuese të trafikut, sinjalistika rrugore jondriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndërtime parafabrikat beton/arme, struktura metalike dhe druri, impiante të brendëshme elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV,punime topogjeodezike, punime nëntokësore, ura e vepra arti,diga dhe tunele hidroteknike, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij, ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane.Importeksport, tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë e pakicë.Tregtim materiale ndërtimi dhe të llojeve të 2 tjera.Studime urbanistiketë të gjitha llojeve.Projektim të objektece civile dhe industrial, infrastrukturore, hidroteknike.Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda e jashtë vendit, transport materialesh ndërtimi e lënde të para brenda e jashtë vendit.Ngarkim kamionësh me material ndërtimi.Vlerësimin e pasurive të paluajtëshme. Rilevime inxhinierike.Rilevime inxhinierike kadastrale.
Emërtime të tjera Tregtare: RADIKA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/04/1997
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 28 400 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: LU & CO ECO ENERGY 2011, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.02.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L16411401I, me adrese Diber, Ostren, OSTREN I VOGEL Ostren i vogel, me administrator Saimir Muça. RADIKA shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 11.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Diber, Peshkopi, Kamionçië Benz me targë AA 099 FP
Diber, Peshkopi, Kamion Man me targë AA 097 FP
Diber, Peshkopi, Kamion Benz me targë AA 098 FP
Diber, Peshkopi, RTM Rimorkiator me targë ACR 163
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 02.11.2020, me ane te urdhërit Nr.9731 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “CORRECTOR” shpk , u urdherua vendosja e masës së sekuestros në aktivet/kuotat e subjektit “RADIKA “ sh.p.k, me Nuis (Nipt) J77304705D, duke ndaluar disponimin ose tjetersimin e tyre, si dhe te drejtat qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 16.12.2020, me ane te Urdhërit Nr.11090 Prot, Nr. 1465 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr. 11548 Prot., datë 21.12.2020, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “CORRECTOR” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi subjektin “RADIKA” sh.p.k., pajisur me NUIS (Nipt)-J77304705D.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Diber, Peshkopi, L GJOK DOCI

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.05.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi kuotash date 06.04.2016
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 03.07.2010
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 23.06.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 402 093,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 244 335,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 238 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 716 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 980 838,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 457 404,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 376 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 946 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:62 510 966,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:60 570 725,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:31 234 680,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:25 196 689,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:15 021 035,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:13 620 201,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 20 703 221,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 37 175 338,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala