Skip to content

GRAMA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-09-13 08:07:35
JSON

NIPT: J77304712J
Administrator: Arjola Mazari
Objekti i Veprimtarisë: Projektim vepra inxhinierike.Plane kombetare sektoriale,detajuara,pdv,projektim arkitekturor vepra te ndryshme-interier-peisazh-siperfaqe gjelbra-konstruktorprojektim objekte te gjitha llojeve e cdo shkalle veshtiresievleresim kapacitetit mbajtes e perforcimi strukturave,mbajtese-instalator-projektimi instalimeve hidrotermosanitare-termoteknike-kondicionimi-impiante prodhimit energjise termike-linja e rrjete elektrike,per objekte civile industrial-sistemeve telekomunikacionitsistemeve furnizimit me gaz-sistemeve kundra zjarritsistemeve monitorimit dhe automatizimit ne industri dhe ndertesa-impianteve ngritese e transportuese-ndriçimi rrugor, sheshe, dekorativ,objekte sportive,porte,aeroporte-rrjete telefonie,citofoni,foni,internet,tv,cctv,sisteme alarmi, sisteme dedektimi zjarrit-objekte civile,industrial-veprahidraulike projektim:diga-furnizim me uje-kolektore,shkarkimiujesjelles-kanalizime-vepra ujitje-kullimi-impiante vaditjedamba-sifona-kaskada-kaperderdhes-rrymeshpejtues-prizabaraze-porta-tombino-vepra trajtim uji-vepra hidroteknikegaleri tunele-shkarkimi-shkarkues-vepra marrje-puse-vepra naftesjelles-gazsjelles-vajsjelles-kulla ekuilibri-porte-pontile 2 projektues rruge-hekurudha:rrugelokale-urbane-interurbaneautostrada-aeroporte-helioporte-hidroporte-hekurudha projektim ura dhe vepra arti te te gjitha llojeve e tuneleveprojektues gjeodet-rivelime inxhinierike,kadastrale,gis,bazamente gjeodezike, projektim fotogrametrik-hartografik-studime gjeologoinxhinierike,vleresimi kapaciteti mbajtes,raporte hidrogjeologjik-projektim impiante prodhimit/shperndarjes se energjise elektrike-centrale hidraulike-termike-impiante prodhimi energjise elektrike te rinovueshme,nenstacione elektrike-linja tensionit te larte/ulet/mesem-kabina elektrike rrjetit shperndares-projektues te sinjalizimit rrugorsinjalistike jondricuese e ndricuese ne rruge lokale-urbaneinterurbane-sheshe-autostrada-hekurudhe-aeroporte-heliporte studime/vleresime te sizmologjise inxhinierikestudime/projektime te ndertimit dhe mbylljes venddepozitimeve te mbetjeve ngurta-studhvie/projektime ndertimi impianteve trajtimit ujerave zeza zbatimi i punimeve te ndertimit:punime germimi-ndertime civileindustriale-rikonstruksion e mirembajtje godinash,veshje fasada-rruge autostrad-ura-mbikalime-hekurudha-linja tramvaji-metro-hekurudhe me kavo dhe pista,aeroportualepunime nentokesore,ura e vepra arti-diga te cdo lloj madhesie-tunele hidroteknike-ujesjelles-kanalizim-vepra kullimi vaditje-vepra naftesjelles-gazsjelles-vajsjellendertime detare dhe punime thellimi ne uje-punime mbrojtje lumore,sistemime hidraulike e bonifikime-ndertimi impianteve per prodhim energji elektrike-nenstacione,kabina te transformacionit-linja tensionit larte/mesem e shperndarje energji elektrike-punime te inxhinierise mjedisit-punime prishje ndertime-impiante hidro-termosanitare e mirembajtja e tyre-impiante ngrites e transportues-punime rifiniture te muratures te cdo lloj materiali-impiante te sinjalistikes ndriçuese trafikut-sinjalistika rrugore jodriçuese-barriera embrojtje rrugore-ndertime parafabrikat betonarme-struktura metalike-struktura druri-punime strukturore special-shtresa e mbistruktura speciale-punime ne shina e traversa-impiante teknologjike,termike e kondicionimit-linja telefoni e telekomunikacioni-impiante brendshme elektrike,telefonike,radiotelefonike-pastrimi i ujerave detare,liqenore e lumore-ndertimi impianteve ujit pijshem e pastrimit-ndertimi impianteve grumbullimit e trajtimit te mbetjeve urbane-punime topogjeodezike-sistemi mbrojtjes nga zhurmat -shpime gjeolog-inxhinierike,puse e shpime per uje-impiante trajtimit ujerave zeza-mirembajtje objekte ndertimore, mirembajtje rrugesh-punime pastrimi-gjelberimi, blerje materialesh dhe ofrim i produkteve te ndryshmeprintim dhe dizenjim-shtypshkrime dhe stampime-tregtim matesa uji,material hidraulike,elektrike,ndertimi, kancelarie,sinjalistike rrugore,mobilimi,duralumini-lyerje siperfaqe brendshme dhe jashtme-transport materialeshkonsulence:analiz dhe vleresim i biznesit,strukturave operatfinanc-keshillime mbi partnershipet e ndryshme,vleresime risku e keshillime permitigimine tyre, asistenc e marrja e lejeve,autorizimeve dhe licensime nga organe publikesherbime te inventarizimit dhe vleresimit te aseteve bujqesore-ndertimore dhe te tjera-ndjekjen e procedura\e te shpronesimit-sherbime dhe studime statistikore-vleresimi pasurive te paluajtshme;ndermjetesimi aktiviteteve te projektimit,ndertimit dhe supervizimit te objekteve me interes publik dhe privat:ushtrimin e veprimtarise ne fushen e arkeologjise dhe te trashegimise kulturore,projektimin e restaurimin e monumenteve te trashegimise se arkitektures, veprave te artit dhe objekteve muzeale;ekspertiz gis,konsulenc mjedisore-monitorim dhe auditim i mjedisit,laborator testues dhe hartimi raporteve vleresues per monitorimin e ujit,ajrit,tokes,zhurmave dhe vibrimeve energjise duke perdorur energjine e gjelber si uje,burimet termike menaxhimi partneriteteve publike privat projekte mbrojtjes kunder zjarrit,plane evakuimit,plane emergjencash,sherbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis dhe auditimin mjedisor,burimet mjedisore baze,shpue profesionist me ujeekspertize me pyje kullota,burimet minerare,hidrokarbure energjitike,vleresimin e nivelit te vibrimeve shkaktuar objekteve te ndryshme civile e infrastrukturore,nivelit te zhurmave-niveli ndricimit,studim trafikut,siguria rrugore,palester(sipas vendimit).
Emërtime të tjera Tregtare: GRAMA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/01/1998
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 500 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Peshkopi, Lagjja Aksioni, Rruga Safet Zhulali, Kati 2 me nr pasurie 14-315+2-4

Adresa:
Tirane, Rruga Don Bosko, Pallati Besa - R, Seksioni B, Shkalla 5, Apartamenti 50
Shkoder, Kamiocine DR 2724 F ne kantierin per rikonstruksionin e rruges Gjino Berri Shkoder

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 13.09.2021
Vendim I asamblese se pergjithshme (2010)
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate dhurimi kuotash date 18.03.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat finaniare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 269 924,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 400 138,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 755 227,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 021 157,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 864 406,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 845 686,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 449 160,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 194 756,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 304 453,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:18 918 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:44 540 261,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:50 434 997,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:32 112 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:18 664 408,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:7 081 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 736 272,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 604 063,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 122 060,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala