Skip to content

EURO-ALBA-EA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-17 12:55:14
JSON

NIPT: J81503012D
Administrator: Gazmen Neza
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim i artikujve ushqimore, industriale, import-eksport te mallrave, transportim i mallrave dhe pasagjereve ne linja urbane dhe nderkombetare, veprimtari ne fushen e turizmit, te investimeve themelore duke marre pjese me mjetet e veta, veprimtari ne fushen e prodhimit dhe te tregtise se bukes dhe te prodhimeve te tjera ushqimore, sherbim pjekje ne furre si dhe prodhim, shfrytezim, tregtim dru zjarri e lende druri, materiale ndertimi, tregtim çimento e gelqere.Prodhim, perpunim, mobilim dhe tregtim te prodhimeve, mallrave e materialeve duralumini, plastike, druri e guri, te materialeve te ndertimit, prodhime te stampuara ne fushen e reklamave te te gjitha sektoreve, bar kafe, pub, ndertim, montim, sherbime ne sektorin e telekomunikacionit, prodhime e perpunim te artikujve te sektorit industial,import dhe eksport te prodhimeve e mallrave industriale, ushqimore, bujqesore e blegtorale.Tregtim me shumice dhe pakice, import - eksport te makinave te ndryshme,makina te ndihmes se shpejte, tregtim me pakice te karburanteve dhe vajrave lubrifikante, servis
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20.12.1993
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 84 525 247,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: 01.02.2013 është vendosur masa e sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron ne cdo subjekt tregtar debitori Gazmen Hazir Neza me dtl.11.07.1972, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota; 15.03.2013 është urdhëruar bllokimi kuotave dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave prane cdo subjekti tregtar te debitoreve shoqeria “EURO-ALBA-EA” shpk me perfaqesues Gazmen Neza Nr.NIPTI J814503012D, Gazmen Hazir Neza, dtl.11.07.1972, deri ne nje urdher te dyte nga permbaruesi gjyqesor; 25.03.2013 është urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet e shoqerise “EUROALBA-EA” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - J81503012D dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e Regjistrit Tregtar; 21.08.2014 është urdhëruar heqja e sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron ne çdo subjekt tregtar debitori Gazmen Neza kerkuar me shkrese Nr.1189 Prot., date 31.01.2013; 12.09.2014 është urdhëruar heqja e sekuestros konservative në të tjera kuota/ aksione, të cilët zotërohen nga pala debitore: Shoqëria “Euro – Alba – EA” sh.p.k., me NIPT – J81503012D; 02.10.2014 është urdhëruar heqja e sekuestros konservative nga kuotat e shoqerise "Euro-Alba-Ea" sh.p.k, Gazmen Neza te bllokuar me shkresen Nr. 1190 Prot. date 31.01.2013 te shoqerise "E.P.S.A" sh.p.k, pasi debitori e ka shlyer detyrimin per te cilin eshte kerkuar bllokimi i ketij dokumentacioni; 05.03.2015 është vendosur masa e sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë "EURO-ALBA-EA” si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose diponimin e tyre. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë; 14.04.2015 është urdhëruar heqja e sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë "EURO-ALBA-EA” sh.p.k si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave te urdheruar me shkresesn nr.161 prot., date 03.03.2015;
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Sheshi Hari Trumen, ndertesa 3, Hyrja 1, kodi postar 1016

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 70 469 538,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 33 343 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 19 389 916,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 757 930,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 962 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:270 259 983,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:199 988 839,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 142 885 247,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : P. Nikolli