Skip to content

C O L O M B O
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 12:58:29
JSON

NIPT: J82916489E
Administrator: Diana Laba
Objekti i Veprimtarisë: Punime germim ne toke, ndertime civile dhe industrial, rikonstruksione dhe mirembajtje godinash civile dhe industrial veshje fasada, rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramway, metro, psta aeroportuale, punime nentokesore, ura e vepra arti, diga e tunele hidroteknike, ujesjellesa, gazesjellsa, vajsjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare dhe punime thellimi ne uje, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per N/stacionet, kabinat e transformatoreve, linjat e TN e te mesem dhe shpendarjen e energjise.Punime speciale ndertimi Punime per prishjen e ndertimeve,impinte hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtje e tyre, impinte ngritese dhe transportuse (ashensore, shkalle levizese, transportues), punime rifiniture me material druri, plastike, metalike dhe xhami, rifiniture tev natyres teknike ndertuse, impinte te sinjalistikes ndricuse te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuse, barriera dhe mbrojtje rrugore ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri, punime strukturore special, shtresa dhe mbi struktura specal, punime mbi shina dhe tranversa, impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit, impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, impinte te brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Punime topogjeodezike, shqipme gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje.Grumbullimin, transportimin dhe menaxhimin e mbetjeve. Grumbullim, transport dhe menxhimdherash, mbetje inertesh dhe shtuf. Punime ndertimore, sinjalistike, etj per njerezit me aftesi te kufizuar, te verber, shikim te ulet etj. Studim dhe pergatitje te projekteve te MZSH-se mbi masat mbrojtese nga zjarri te dnertesave te cdo lloji, pergatitja e dokumentacionit per marrjen e akteve teknike dhe per shfrytezim. hartim te projekteve/raporteve te vleresimit te riskut ne pune dhe skeme evakuimi, ekspertize, trajnim dhe asistence. Hartim te akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Dhenia e asistences teknike dhe trajnimi i punonjesve per sigurine dhe shendetin ne pune. Dhenia e asistences teknike dhe trajnimi i punonjesve per masat e PMNNZSH, perjashtuar punonjesit e PMNZSH-se, ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shperim (MZSH) perjashtuar efektivet e MZSH-se. Hartim te raporteve mbi vleresim te nivelit aktual te konsumit te ernergjisë per objektet e auditimit energjitik. Hartim te raporteve mbi vleresimi eficencen e energjise ne sektoret ndertesa dhe procese, komplekse ndertimi dhe furnizim me energji. hartimin e projekteve/planeve dhe masave per eficencen e energjise etj. Prodhim dhe/ose tregim i farave dhe fidaneve.
Emërtime të tjera Tregtare: C O L O M B O
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/02/1995
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 03.03.2014, me ane te urdhrit Nr. 249 Prot, Nr. Dosje 58, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “ TRIS “ sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat që zotëron ne cdo subjekt tregtar debitori, Diana Nesim Labo, me Nuis ( Nipt) J 82916489E, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

II. Me date 25.06.2014, me ane te Urdhrit Nr. 866 Prot, Nr.Dosje 58 "Per Heqje Sekuestro Konservative”, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “TRIS” sh.p.k, drejtuar QKR, u urdherua heqja e masës së sekuestros nga kuotat e debitorit Diana Labo, te bllokuar me shkresen Nr.249 Prot., date 03.03.2014.

III. Me date 20.11.2020, me ane te urdhrit Nr.5579 Prot, Nr. 5124, leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat “STRATI” SHPK, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet qe zoteron pala debitore, shoqeria C O L O M B O SHPK, me NUIS (NIPT) - J82916489E per ekzekutimin e Urdherit te Ekzekutimit. Keto aktive te qendrojne te bllokuara deri ne nje urdher te dyte.

IV. Me date 14.12.2020, me ane te Urdhrit Nr. 6138 Prot, leshuar nga zyra e permbarimit privat STRATI SHPK, u hoq masa e sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore: shoqeria Colombo SHPK, me NUIS (NIPT) J82916489E, duke revokuar urdhrin tone te meparshem Nr. 5579 Prot., date 20.11.2020.

V. Me date 03.03.2022, me ane te Urdhrit Nr.640/4Dosje , protokolluar në QKB me Nr. 6419 Prot datë 03.03.2022, lëshuar nga Përmbarues gjyqësor privat Euglent Osmanaj, u urdherua sekuestrimi i aktiveve mbi personin juridik shoqëria C O L O M B O shpk me NIPT J82916489E me përfaqësues ligjor znj. Dina Laba, me qëllim mos ndryshimin apo tjetërsimin e këtij personi juridik të regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit gjyqësor.

VI. Me date 29.03.2022, me ane te Urdhrit Nr.640/7Dosje , protokolluar në QKB me Nr. 8503 Prot datë 30.03.2022, lëshuar nga Përmbarues gjyqësor privat Euglent Osmanaj, u urdherua heqja e sekuestros mbi aktivet e personit juridik Shoqeria “Colombo” sh.p.k me Nipt J82916489E, me Perf.Ligjor Znj. Diana Laba, pasi ekzekutimi eshte kryer teresisht .
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagjja Kryengritja e Fierit, rruga Vangjel Rrushku, godina nr.67

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate dhurimi kuotash 22.01.1998
Kontrate per shitje kuote 21.02.2000
Urdher per Venie Sekuestro, date 03.03.2022
Urdher per Heqje Sekuestro, date 29.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 28 212 928,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 52 403 865,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -12 001 070,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 994 712,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 110 592,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 15 165 078,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 11 394 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 140 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 849 400,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 135 657,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 769 682,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:207 477 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:399 687 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:50 439 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:85 174 509,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:91 986 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:240 302 335,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:87 202 223,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:90 157 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 78 669 728,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 9 519 151,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli