Skip to content

ALCANI SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-21 08:21:15
JSON

NIPT: J91505006Q
Administrator: Shaqir Alcani
Objekti i Veprimtarisë: Shfrytezim pyjesh, perpunim i lendes drusore, eksport - import te prodhimeve te drurit, tregtim te mallrave te ndryshem industriale e ushqimore, tregtim te prodhimeve bujqesore e blegtorale.Permiresimin e pyjeve (ricungime e trajtim pyjesh me prerje kulrurore). Shfrytezim i qendrushem i pyjeve. Ndertimi e rrugeve pyjore Grumbullimi dhe vjelja e qendrueshme e prodhimeve pyjore dhe flores spontane mjekesore e tanifere. Ushtrimi i gjuetise sportive e turistike te faunes se eger etj.Transport i materialeve drusore me mjetet e vete shoqerise. Punime te ndryshme ndertimi, punime dheu, murature e betoni, ndertime civile, kanalizime, rruge, ujesjellesa, rikonstruksione, prodhime materialesh ndertimi etj.Bar kafe, restorant. Kerkime, zbulime dhe shfrytezime minerare.Hartimi dhe zbatimi i planeve te menaxhimit ne pyje. Mbledhje dhe perpunimi i farave, prodhimi i fidaneve, kultivimi dhe mbjellja e tyre. Punime ne 2 pyllzime, rehabilitime, sherbime kulturore, permiresime dhe riperteritje pyjesh, luftim insektesh dhe semundjesh. Ndertim pritash malore, lera (betoni e plasmasi), garbione, ndertim gjerdhesh, punime ne kullota e livadhe.Punime kujdesimi ne pyje me statusin e Zones se Mbrojtur. Krijimin e infrastruktures per pritjen e vizitoreve , ndertim belvedere, vendosja e tabelave, kulla vrojtimi dhe sinjalistika e nevojshme. Prodhim i produkteve te drurit per mobileri dhe per djegie ne fushen e perpunimit aktiv.Prodhim i mobilerive te ndryshme dhe tregtimin e tyre brenda dhe jashte vendit. Prodhim i produkteve te drurit per djegie si briket, pellet etj. dhe tregtimin e tyre brenda dhe jashte vendit.Grumbullim, riciklim, perpunim, transportim i mbetjeve te drurit. Perpunim i lendes drusore dhe prodhim pelleti nga mbetjet e saj.Konsulence teknike ne fushen e pergatitjes se strategjive, politikave, programeve dhe planeve kombetare te zhvillimit te sektorit te pyjeve,sherbime te ekspertizes dhe certifikimit ne fushen e pyjeve dhe mjedisit. Sherbime profesionale per studime dhe aplikime profesionale ne pyje dhe kullota, per hartimin e projekteve te zhvillimit te baseneve, per hartimin e planeve te manaxhimit te pyjeve, kullotave dhe zonave te mbrojtura, per hartimin e projekteve tekniko-organizative te shfrytezimit ne pyje dhe ne hartimin e projekteve te permiresimit te pyjeve, projektime ne fushen e prodhimit te fidaneve dhe administrimit te fidanishteve, zbatim punimesh ne fushat e pyllezimit dhe permiresimit te pyjeve, vleresim te ndikimeve ne mjedis.Studim, projektim dhe zbatim punimesh/sherbimesh dhe mirembajtje ne agrikulture, hortikulture,florikulture, mjedis, pyje, kullota, mbareshtim faune, bime medicinale, fidanishte, siperfaqe te gjelberta parqe, pyje, pastrim e dekor, mbrojtje bimesh. Prodhimi dhe tregtimi i materialit mbjelles dhe shumezues bimor, farna, fidane pyjore, arror, frutor, agrume, medicinale, tanifere, eterovajore, bime dekorative (lule, shkurre dhe drure), import- eksport i tyre. Prodhim, tregtim dhe mbjellje i luleve, pemeve dhe shkurreve dekorative.Punime te inxhinierise se mjedisit (ambjentale), arkitekture, peisazheve, kopshtarise (gjelberim-pyllezime) hidrombjellje, mbrojtje skrapatash, hidrodrenazhime, drenazhe punime hidrologjike, mjedisore. Rregullim, 3 sistemim ambientesh te gjelberta, shkulje pemesh me makineri te posacme.Import - eksport dhe tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industrial, produkte bujqesore, produkteve ushqimore,materiale ndertimi,pesticide, paisje elektrike, konfeksione etj.Import - eksport dhe tregtim me shumice e pakice te produkteve me origjine shtazore per njerezit. Import - eksport dhe tregtim me shumice e pakice te materialeve te pastrimit, dezinfektimit dhe detergjenteve te ndryshem.Import - eksport dhe tregtim me shumice e pakice te materjaleve dhe paisjeve elektrike, elektroshtepiake (soba te llojeve te ndryshme si soba elektrike, soba per ngrohje me dru, soba per ngrohje me pellet, soba per ngrohje me briket, frigorifere, lavatriçe, lavastovilje, dhe çdo pajisje tjeter elektroshtepiake etj).Import - eksport dhe tregtim me pakice dhe shumice te artikujve e mallrave te ndryshem dhe tregtimi i tyre.Transport te mallrave te ndryshem per vete dhe per te trete. Cdo aktivitet tjeter qe nuk bie ndesh me legjislacionin ne fuqi. Eksport i mbetjeve te lendes drusore dhe eksport pelleti.Tregtim. Montim, riparim, dhenie me qera te kaldajave te te gjitha llojeve.Tregtim te materiaieve kancelarie e kompjuterike. Shoqeria do te zhvilloje aktivitete ndertimi objektesh dhe rrugesh, shitblerjeje, menaxhimi dhe dhenie me qera te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te naftes, gazit, nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante dhe cdo lloji hidrokarburi. Punime dhe kanalizime per rrjetet e jashtme dhe te brendshme te ujesjellesve e te cdo rrjeti tjeter te sistemit hidrik. Konsulence juridike e financiare ne fushen tregtare e civile. Veprimtari ne fushen e Agro Turizmit dhe investime ne funksion te veprimtarise se Agro Turizmit.
Emërtime të tjera Tregtare: ALCANI SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.05.1995
Rrethi: Kamëz
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 31 000 000,00
Numri i pjesëve: 310 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kamëz, Blloku "Frutikulture", rruga e Laknasit, 100 m prane ures.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.10.2021
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 21.06.2010
Vendim i asamblese se ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 24.03.2009
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 10 241 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 715 922,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 10 295 481,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 11 491 264,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 21 724 998,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 197 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 571 827,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 954 778,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 647 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:116 929 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:133 921 843,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:196 714 075,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:131 841 845,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:123 082 312,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:81 223 252,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 82 068 849,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 52 647 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 58 045 299,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala