Skip to content

JODY-KOMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-15 12:26:37
JSON

NIPT: J94824803M
Administrator: Simon Çipa
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim, tregeti e pergjitheshme import eksport etj. Prodhim asfaltobetoni dhe Emulsioni bituminoz (prajmer).Importeksport, tregti te mallrave te ndryshem, transport mallrash e pasagjeresh etj. Germime dheu me punime eventuale murature e beton armeje, sistemime, taracime, prishje dhe punime ne toke te germuar, prodhim materiale ndertimi, ndertime civile dhe ekonomike, ndertim rruge, asfaltim e punime te te gjitha kategorive, punime hekurudhore, tunelesh, urash, vepra ujore, ndertime dhe mirembajtje te llojeve te ndryshme, banesa godina socialkulturore, objekte hidroteknike, ujesjelles, gazesjelles, rruge automobilistike dhe infrastrukture rrugore, ndertime dhe mirembajtje e veprave civile dhe industriale, stabilizimi i rreshqitjeve, punime inxhinjerike civile (ujesjellesa, kanalizime, diga, bonifikime dhe sisteme kullimi), ndertime dhe mirembajtje e veprave elektrike te tensionit te ulet, mesem dhe te larte, veprimtari tregtare, kulturore, sportive, te veprave te kultit, te objekteve sociale, hoteleve, fshatrave turistike, prodhim dhe shitje te materialeve te ndertimit dhe te parafabrikanteve te ndryshme, mirembajtje fasadash, punime restaurimi, restaurim i ndertesave monument kulture etj. punime karpentiere, druri, metalike, punime te mirembajtjes, sinjalizimit vijezimit ne rruge, makineri e pjese kembimi te te gjitha llojeve, paisje elektrike, hidraulike, hidrosanitare, lende te para, materiale ndertimi, inerte, produkte te gateshme e gjysem te gateshme, konfeksione, etj. Mirembajtje te ambjenteve te gjelbra (sistemim lulishte vepra arti dhe dekori). Shoqeria kryen cdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektit te saj duke perfshire edhe veprime per shitblerje sendesh te luajteshme dhe te paluajteshme, pjesemarrje me kuota dhe aksione ne shoqeri dhe ndermarrje te tjera. Bar-Restorant, Piceri, Hoteleri.
Emërtime të tjera Tregtare: JODY-KOMPANY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.10.1997
Rrethi: Sarandë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 80 069 567,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore Finiq, Vrion, Zona Industriale,prane Kontrollit te Automjeteve.

Adresa:
Vlore, Sarande, Lagjja Nr.1, Rruga Skenderbeu, Godina nr.3, Kati i 3, Hyrja Nr.4
Vlore, Lukove, PIQERAS Himare, Piqeras, Objekti me nr pasurie 1183, Zk.2963, prane muzeut historik.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.06.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate transferimi kapitali 08.01.1999
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 07.10.2012
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 01.03.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 264 333,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 11 362 217,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 142 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 14 837 696,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 861 882,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 940 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 790 808,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 665 946,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:77 494 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:106 208 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:100 768 126,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:101 981 989,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:111 767 507,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 94 717 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 72 055 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 70 773 041,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala