Skip to content

SHAGA.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-27 08:44:12
JSON

NIPT: J96822229J
Administrator: Shemsi Zemani
Objekti i Veprimtarisë: Cdo lloj operacioni dhe transaksioni me lidhje me importin,eksportin,prodhimin shperndarje dhe tregtim te mallrave ushqimor,industrial,konfeksione,paisje mobiliare,dhe shtepiake ne pergjithesi,elektroshtepiake,kancelarike dhe te zyrave si me shumice dhe pakice,ne natyren e lendes se pare,produkteve gjysem te gateshme apo te gateshme,makinerive,paisjeve,pjeseve te ndertimit,teknologjive,perpunim dhe tregtim te lendes drusore.Prodhim,ambalazhim dhe tregtim ne cdo forme te ujit mineral,lengjeve te embla,pijeve freskuese dhe alkolike dhe prodhimeve te ngjashme me to,si dhe prodhim tregtim shperndarjen e ambalazheve ne cdo forme.Blerje,shitje,dhenie me qira te pasurive te paluajteshme.Dhenie konsulence teknike ne fusha te ndryshme qe kane lidhje me objektin e veprimtarise.Peshkim dhe turizem detar.Riparim dhe mirëbajtje te artikujve te drurit.Ndertim dhe projektim objektesh te permasave te ndryshme, shtepi, vila, ndertesa shumekateshe dhe komplekse pallatesh. Ndertim objektesh civile, turistike dhe industriale, ndertim rrugesh, urash, ndertime portuale, detare dhe ajrore, rikonstruksion i objekteve te ndryshme, 2 mirembajtje, sherbime fasade, asfaltim dhe veshje me asfalt, ndertim digash, galeri, tunele, damba, ndertim vepra kullimi, ujitje, impiante vaditese, punime mbrojtje dhe sistemime hidraulike. Ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte, ndertime betoni dhe prodhime inertesh, ndertime rruge, ndertim hidrocentralesh dhe punime te sistemit elektrik. Shtypshkronje, shtypshkrime te karakterit sekret me elemente sigurie. Botimi i veprave te ndryshme dhe ne vecanti botimin e librave dhe materialeve shkollore dhe universitare, veprave letrare, veprave te ndryshme artistike, shtypje letrash me vlere, gazetave, veprimtari tregtare te artikujve te konsumit te gjere industrial e ushqimore, me shumice e pakice. Veprimtari tregtare, import, tregtim me shumice dhe me pakice te paisjeve mjeksore. Veprimtari tregtare, import, tregtim me shumice dhe me pakice, perpunim te perdeve, cercafeve, jorgane, batanije, peshqire, kellefe dyshekesh, mbulesa tavolinash, dyshekeve, cfaredolloj produkti te materialeve te buta, produkteve te ndryshme te tapicuar, elektroshtepiakeve te medha dhe te vogla, ene kuzhine, vazo dekorative, gure dekorative, piktura etj .Prodhim, import, eksport, tregtim me shumice dhe pakice te rafteve metalike apo strukturave metalike te ndara ne kate qe sherbejne per magazinimin e mallrave dhe çdo veprimtari tjeter qe ka te beje me raftet e arshivave, strukturave metalike, objektet prej metali(dollap, porta , dritare, sirtareve, por pa kufizuar vetem ne to) etj.
Emërtime të tjera Tregtare: SHAGA.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/01/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 150 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kamioncine tip Volkswagen Crafter me targe AA 853 DT per shitje ambulante
Tirane, Kashar, MEZEZ Zona Kadastrale 2679, Nr. Pasurise 2/44 vol. 37, fq. 84
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1 - Për ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Bashkimi me perthithje.
Me date 20.09.2004, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua bashkimi me perthithje i shoqerise ''Ital Sistem Mobil'' shpk me shoqerine ''Shaga'' shpk si pasoje prishjen pa likujdim te shoqerise ''Ital Sistem Mobil'' shpk.
II. Me date 16.09.2004, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua akti i ekspertimit nga eksperti kontabel per bashkimin me perthithje te shoqerise ''Ital Sistem Mobil'' shpk me shoqerine ''Shaga'' shpk dhe prishjen pa likujdim te shoqerise ''Ital Sistem Mobil'' shpk. U zmadhua kapitali i nenshkruar i shoqerise ''Shaga'' shpk me 100 000 Leke duke e cuar ne 60.005.000 Leke, e duke mbetur aksioneret e shoqerise ne raportin: Shemsi Zemani 80% dhe Artan Zemani 20%.

III. Me date 16.03.2016, me ane te urdhrit Nr.1962 Prot nga Drejtoria e Menaxhimit Financiar, pranë Bashkisë Vlorë, protokolluar nga QKR me Nr. 5017 Prot., datë 18.03.2016, u urdherua vendosja e barrës siguruese mbi titujt e pronësië, në mënyrë që të mos kryhen veprime tjetërsimi ndaj këtyre titujve për tatimpaguesin. Ky dokument përfaqëson barrën siguruese mbi titujt e pronësië, ndaj tatimpaguesve debitorë, në favor të Bashkisë Vlorë, përfaqësuar nga Drejtoria e Menaxhimit Financiar, mbi të gjithë pasurinë dhe të drejtat pasurore, të cilat i përkasin këtij tatimpaguesi, lidhur me shumën e detyrimeve tatimore të të papaguara në afatin e kërkuar prej tij (tatime, gjoba dhe interes). Vendosja e kësaj barre synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë, përfshi edhe moslejimin e shit-blerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.

IV. Me date 30.05.2016, me ane te shkresës Nr.4274 Prot të Bashkisë Vlorë, drejtuar QKR, u urdherua heqja e barrës siguruese mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin “SHAGA.”, me NIPT J96822229J.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Hamdi Pepa, ish Parku i Industrise

Adresa:
Tirane, Rruga Hamdi Pepo, Ish Parku Industrise, Showroom
Tirane, Vore, MARIKAJ Prona me Nr. Pasurise 147/2/24 vol 20, fq. 163, Zona Kadastrale 2596, Fshati Marikaj, Rrethi Tirane, ekspozuese/reklamuese

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 27.10.2021
Akti i themelimit
Akt ekspertimi mbi zmadhimin e kapitalit date 17.06.2008
Kontrate shitje kuotash date 04.10.2003
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 18.07.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 24.07.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e zmadhimit te kapitalit date 12.07.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 189 013,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 263 676,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 18 443 265,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 436 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 296 262,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 676 168,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 952 978,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 983 549,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 267 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:318 592 663,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:286 179 742,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:302 934 397,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:196 926 849,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:242 127 433,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:296 243 606,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 351 289 872,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 381 661 222,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 360 581 929,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala