Skip to content

ABISSNET
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-21 15:13:28
JSON

NIPT: K01417001C
Administrator: Koço Kokëdhima
Objekti i Veprimtarisë: "Kryerja e sherbimeve te internetit me ADSL, Fiber Optike (Dark Fiber, FTTH, Epon/Gepon, Active Ethernet). Ofrimin e sherbimit IPTV, OTT (HLS, VoD, CatchupTV). Ofrimin e sherbimit Transmetim te Dhenash (LAN to LAN, MPLS, VLAN), email, webhosting te abonenteve te ndryshem, videokonferencat etj. Kryerjen e sherbimeve telefonike fikse (analog, VoIP, SIP) dhe sherbime te tjera kryesore dhe aksesore te lidhura me telefonine flkse. Kryerjen e aktivitetit te transmetimeve audio dhe audiovizive nepermjet sistemit online ose sistemeve te tjera te telekomunikacionit per transmetimet dhe ritransmetimet audio dhe audiovizive te cdo lloji, si dhe shitjen e produkteve apo sherbimeve 2 audio dhe video ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise dhe rregulloret perkatese te miratuara nga autoritetet rregullatore kompetente. Shitje, blerje, reklamim, promocionin e botimeve te ndryshme si libra ne formate te ndryshme, revista, gazeta etj. Kryerjen e cdo operacioni tregtar dhe financiar qe ka te beje me shitjen dhe blerjen e objekteve, por duke mos kufizuar ne to: objekte arti, skulptura, piktura, skica, fotografl, etj; objekte antike si mobilje, libra, llambadare, abazhure etj. Kryerja e cdo veprimi financiar e tregtar, qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e veprimtarise se shoqerise Abissnet". Diagnostikimi, testimi gjate procesit te riparimit dhe testimi perfundimtar pas riparimit te makinave rrotulluese te cdo tipi, fuqie e tensioni, te transformatoreve te fuqise, furrave elektrike dhe reaktoreve te cdo tipi, fuqie e tensioni.
Emërtime të tjera Tregtare: ABISSNET
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 29/10/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 607 400 000,00
Numri i pjesëve: 607 400
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: 2K GROUP, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 22/06/1998 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J82221005L, me adrese ne Tirane, ISMAIL QEMALI PLL.ABISSNET K.2, me administrator Brixhilda Kokëdhima. Ortake te shoqerise jane: Brixhilda Kokëdhima (35%) dhe Koço Kokëdhima (65%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.01.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 02.03.2021, terhequr nga QKB date 21.01.2023, Pronar perfitues te shoqerise ABISSNET jane:

Koço Kokëdhima , shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 65% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 12.11.2018.

Brixhilda Kokëdhima , shtetase shqiptar, i datelindjes 1964, pronar perfitues per 35% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 11.09.2017.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ANTEL, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 01.11.2000 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K11420011C, me adrese ne Tirane, Rr. "Ismail Qemali", Pallati 18, Kati 0, Nr. 2, me administrator Kiri Mundija. Ortak i vetem eshte ABISSNET sha (Sipas te dhenave te QKB deri me date 21.01.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Isandri Bashllari, Nikolin Kristo, Fredi Dervishi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 18.11.2011, me ane te Urdherit Nr.2393 Prot, Nr.408 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ Bailiff Services Albania” shpk, u vendos masa e sekuestros konservative në kuotat/aksionet që zotëron debitori Koço Theodhori Kokëdhima në shoqërinë “ABISSNET” sha, me NUIS (NIPT)- numri unik i identifikimit të subjektit K01417001C, si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

II. Me date 12.12.2011, me ane te shkreses Nr.2506 Prot. te shoqerise permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k. u be nje sqarim ne lidhje me urdhrin e sekuestros konservative Nr. 2393 Prot. date 18.11.2011 te shoqerise permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k. Urdhri i sekuestros ndalon kryerjen e veprimeve nga ana e debitorit Koco Kokedhima, duke mos kryer shitjen e aksioneve qe zoteron ne shoqerite tregtare. Ky urdher nuk ndalon kryerjen e veprimeve per ortaket apo aksioneret e tjere.

III. Me date 06.06.2012, me ane te Urdhrit per heqjen e sekuestros konservative nr.1212 Prot, nr.408 Regj, dt. te shoqerise permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative te urdheruar nga shoqeria permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k. me shkresen nr.2393 prot, date 18.11.2011 nga kuotat/aksionet qe zoteron debitori Koço Theodhori Kokedhima ne shoqerite tregtare te regjistruara prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

IV. Me date 12.07.2012, me ane te urdhrit Nr. 1551 Prot, leshuar nga shoqeria permbaruese private "TRIS" sh.p.k, u vendos sekuestro ne aksionet e shoqerise " Abissnet" sh.a si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto aksione.

V. Me date 13.08.2012, me ane te urdhrit Nr.4421 Prot, 31 Dosje "Per heqjen e Sekuestros nga kuotat e debitorit", leshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “Tris” shpk drejtuar QKR, u urdherua heqja e mases se sekuestros nga kuotat Shoqeria Abissnet sha me Nipt K01417001C me perfaqesues ligjor Koco Kokedhima te bllokuar me shkresen Nr.1551 Prot date 12.07.2012 te shoqerise “Tris” shpk.

VI. Me date 15.08.2012, me ane te Urdhrit Nr. 4499 Prot, te Shoqerise Permbarimore Private “TRIS” shpk, u urdherua vendosja e mases se sekuestros mbi aksionet qe zoteron debitori Koço Theodhor Kokedhima, ne shoqerine "ABISSNET” sha, me NUIS (NIPT) K01417001C dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve, duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto aksione.

VII. Me date 31.05.2013, me ane te Urdherit Nr.3227 Prot, Nr.Dosje 874, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “TRIS” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros nga kuotat e Koco Theodhori Kokedhima te bllokuara me shkresen Nr.4499 Prot, date 15.08.2012.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali, Pallati 18, Kati II.

Adresa:
• Tirane, Rruga "Lord Bajron", Pallati 5413, Shkalla 2, Kati 1, Apartamenti 10, Tiranë
• Elbasan, Rruga "Luigj Gurakuqi", Nd.70, Nr.ap.3 Elbasan
• Korce, Bulevardi Republika, Rruga Nuçi Gogo
• Tirane, Rruga Bardhyl, pallati 12, shkalla 4, ap. 19. Fier Fier FIER Rruga Konferenca e Pezes, Pallati nr.246, kati 1
• Tirane, Rruga Fabrika e Qelqit, Godina 56, Hyrja 2, Apartamenti 8 Tirane Tirane TIRANE Rruga "Ali Demi'", Pallati 135, Shkalla 7, Kati 1, Ap. 71
• Durres, Lagjja Nr. 6, Rruga Aleksander Goga, Pallati Nr. 390, Kati 1 Tirane Kavaje KAVAJE Rruga "Nr. 5", Shk. -1, Apartamenti Nr. 1, Kavaje.
• Tirane, Golem, Njësia Administrative Golem, Kavajë, Rruga e Detit, 50m larg Rrethrrotullimit të Golemit, Njësia me Nr.Pasurie 71/47, ZK 1791.
• Tirane, Kamez, Bulevardi Blu, Lagjja Nr.1, Godina 405, Kati II, Kamëz.
• Shkoder, Lagjia: "Qemal Stafa", Rruga "Hafiz Sabri Bushati", Pallati Nr. 2, Shkodër
• Tirane, ISMAIL QEMALI P. ABISNET KAT I 4
• Tirane, Rruga Durresit,perballe Ministrise se Arsimit.
• Tirane, Rruga 5 Maji, magazine prane ish N.I.SH Kimikja
• Tirane, Kashar, YZBERISH Njësia Administrative Nr.14, Yzberisht,Tiranë, Zona Kadastrale 3866, Rruga Tom Plezha, Kati 0
• Tirane, Rruga "Sotir Caci", Pallati Lugano, Kati i Pare, Linze, Tirane.

Faqja Web:
https://www.abissnet.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 21.01.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shit-blerje aksionesh 06.02.2014
Vendimi i aksionerit te vetem per zmadhimin e kapitalit date 30.12.2009
Vendimi i aksionarit per zmadhimin e kapitalit date 02.06.2010
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit nepermjet emetimit te aksioneve te reja dhe hyrjes se aksionerit te ri, date 03.10.2011
Vendimi i aksionarit te vetem per zmadhimin e kapitalit date 15.05.2009
Vendimi i asamblese se aksionareve per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 28.12.2020
Vendimi i asamblese se aksionareve per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 03.11.2017
Kontrate shit-blerje aksionesh date 25.09.2013
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 28.12.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 21.01.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 108 561 486,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 63 182 268,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 792 393,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 16 092 915,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 799 172,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 343 108,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 15 522 283,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 885 208,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 29 451 970,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -16 740 400,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:519 283 509,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:470 554 272,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:465 868 619,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:471 825 476,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:433 890 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:427 767 895,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:397 933 052,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 396 282 272,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 392 779 348,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 347 941 185,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala