Skip to content

BY BEST DUTY FREE Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 11:38:06
JSON

NIPT: K01621002N
Administrator: Dasha Frashëri
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave dhe artikujve te ndryshem industriale; Sherbim Bar-Restorant, si dhe Akomodim/hoteleri, shitje online ne e-commerce https://bybest.shop.
Emërtime të tjera Tregtare: BY BEST DUTY FREE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/07/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 71 000 000,00
Numri i pjesëve: 71 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HEC - i DUNICE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 13/07/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K91915024I, me adrese Tirane, Rruga Sami Frasheri, Qendra "Metropol", Pallati Vortek, Perballe Drejtorise se Policise, me administrator Dasha Frashëri. BY BEST DUTY FREE zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 30.07.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Bashkimi me perthithje

Me date 19.12.2005, me vendim te ortakut te vetem, u miratua bashkimi me perthithje i shoqerise By Best Duty Free (shoqeri perthithese) me shoqerine “Princess International” shpk (shoqeri e perthithur). U miratua prishja pa likujdim e shoqerise “Princess International” shpk. U zmadhua kapitali i shoqerise By Best Duty Free shpk ne shumen 4.900.000 (kater milion e nenteqind mije) leke, duke e cuar kapitalin e nenshkruar ne shumen 21.000.000 (njezet e nje milion) leke.

Projekti BERYL RESORT

I. Sipas Vendimit NR. 7 / 6 , DATË 15 / 12 / 2020, Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi mospranimin e kërkesës për perfitim te statusit “Investim/Investitor Strategjik Procedure e Asistuar” per projektin e investimit “Beryl Resort”, me subjekte aplikues “Vortek" sh.p.k NUIS K11708004O & "Best Duty Free" sh.p.k. NIPT K01621002N”.

a) Projekti konsiston ne ndërtimin e një Hoteli me 4 Yje plus dhe njësive akomoduese vila e apartamente, së bashku me disa ambjente shërbimi si bare dhe restorante, SPA, akademi sportive kanotazhi, mjedise sportive, çlodhëse dhe rekreacioni në një sipërfaqe prej afërsisht 10.000 m2 në Fshatin Qerret, ZK 3101, Bashkia Kavajë.

b) Vlera e investimit për këtë projekt parashikohet të jetë 15.519.970 (pesëmbëdhjetë milion e pesëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë) Euro dhe numri i të punësuarve parashikohet të jetë 165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) persona.

II. Sipas Vendimit NR. 1/16 DATË 15 / 07 /2021, Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi mospranimin e kërkesës për përfshirjen e projektit investues “Beryl Resort”, me subjekte investues “Vortek" sh.p.k NIUS K11708004O & "Best Duty Free" sh.p.k. NIPT K01621002N”, Fshati Qerret, ZK 3101, Bashkia Kavajë në procedurën e asistuar dhe mbështetjen që ofron ky status

a) Dy prej pasurive, pasuria nr. 1/535 dhe pasuria nr. 1/536 në ZK nr. 3101, Bashkia Kavajë, të cilat preken nga ky projekt janë pjesë e fondit pyjor, në pronësi Republika 2 e Shqipërisë, nën administrim të Bashkisë Kavajë, aktualisht objekt i dy kontratash qiraje ndërmjet Bashkisë Kavajë dhe subjektit "Vortek" shpk, respektivisht: "Kontratë qiraje ndërmjet Bashkisë Kavajë dhe subjektit "Vortek" shpk ref ark 0000521 0 dhe "Kontratë qiraje ndërmjet Bashkisë Kavajë dhe subjektit "Vortek" shpk ref ark 00005210. Ndërkohë pjesa tjetër e sipërfaqes, pra sipërfaqe prej 38,803 m2, figuron sërish pjesë e fondit pyjor, në pronësi Republika e Shqipërisë.

b) Sipërfaqja ku synohet të shtrihet projekti është e llojit “pyll” dhe këto pasuri duhet t’i nënshtrohen procedurës së heqjes nga “fondi pyjor” dhe/ose ndryshimit të kategorisë së përdorimit. Miratimi i këtij projekti kërkon ndryshime përkatëse të parametrave të zhvillimit të zonës, kompetencë e KKT dhe, në këtë këndvështrim, projekti nuk është ende i maturuar.

III. Sipas Vendimit Nr. 7/21 , Datë 01 / 08 /2023, Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi mospranimin e kërkesës për përfshirjen e projektit investues “Ndërtim kompleksi turistik në zonën bregdetare Golem”, me subjekte investues “Vortek" sh.p.k NIUS K11708004O & "Best Duty Free" sh.p.k. NIPT K01621002N”, Fshati Qerret, ZK 3101, Bashkia Kavajë në procedurën e asistuar dhe mbështetjen që ofron ky status.

-Mospranimi i kërkesës për përfshirjen e projektit investues “Ndërtim kompleksi turistik në zonën bregdetare Golem” në procedurën e asistuar është bërë pasi projekti prek destinacione prone të kufizuara në Planin e Përgjithshëm Vendor dhe pjesërisht tipologjia e strukturave të propozuara nuk përputhet me parashikimet e legjislacionit të turizmit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Sami Frashri, perballe Drejtorise se Policise

Adresa:
Tirane Farke LUNDER Rruga Tirane-Elbasan Km.3, Lunder (East Gate Shopping Mall)
Tirane, SAMI FRASHERI 2
Tirane, Njesia Bashkiake Nr 7, Rruga Sami Frasheri, Qendra Metropol, Kati Perdhe
Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 10, Rruga Sami Frasheri, Perballe Drejtorise se Policise, Qendra Metropol, Kati I nentoke
Tirane, Rruga Sami Frasheri, Pallati Vortek, Kati perdhe, Qendra Metropol perballe Drejtorise se Policise
Tirane, SAMI FRASHERI 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 30.07.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 03.10.2018
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 29.06.2011
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 01.11.2021
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 09.09.2014
VENDIM NR. 7 / 6 , DATË 15 / 12 / 2020 PËR MOSPRANIM TË KËRKESËS PËR PËRFITIM TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “BERYL RESORT” ME SUBJEKTE APLIKUES "VORTEK" SH.P.K DHE "BEST DUTY FREE" SH.P.K
VENDIM NR. 1/16 DATË 15 / 07 /2021 PËR MOSPRANIM TË KËRKESËS PËR PËRFITIM TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “BERYL RESORT” ME SUBJEKTE APLIKUES "VORTEK" SH.P.K DHE "BEST DUTY FREE" SH.P.K
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.10.2023
VENDIM NR. 7/21 , DATË 01 / 08 /2023 PËR MOSPRANIM TË KËRKESËS PËR PËRFITIM TË STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E ASISTUAR” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “NDËRTIM KOMPLEKSI TURISTIK NË ZONËN BREGDETARE GOLEM-BERYL RESORT” ME SUBJEKTE APLIKUES "VORTEK" SH.P.K NUIS/NIPT K11708004O DHE "BEST DUTY FREE" SH.P.K NUIS/NIPT K01621002N”
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra financiare 2021
Pasqyra financiare 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 6 985 960,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 11 659 148,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 173 058,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 293 807,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 11 381 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 11 318 236,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 220 824,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 668 021,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 198 398,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 11 244 419,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 182 045,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:181 776 016,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:186 509 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:167 753 995,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:195 614 956,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:197 332 457,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:195 069 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:179 808 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:160 490 142,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 128 470 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 114 780 865,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 104 656 873,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani