Skip to content

EURONDERTIMI 2000
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 09:01:53
JSON

NIPT: K02003001O
Administrator: Qani Saraçi
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civle, industriale, turistike, diga, tunele, galeri. Punime mbrojtese dhe sisteme hidraulike. Ndertim sillota, kulla ujitje prej beton arme. Rikonstruksion godinash. Ndertim vepra kullimi ujitje. Mirembajtje e zhvillim dekori ne mjedise urbane. Prodhim materiale inerte. Prodhim elementesh te parafabrikuar. Ndertim rrugesh. Perforcime themeli, punime karpienterie. Pastrim i siperfaqeve urbane. Sherbime funerali. Ndertim vepra arti. Projektime. Ne fushen e ndertimit, zbatimit, projektimit dhe rikonstruksioneve. Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Tregtim me shummice dhe pakice inerte dhe materiale te tjera ndertimi. Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime rrugore, ndertime hekurudhore, ndertimi elektrike, ndertime ura dhe vepra arti, ndertime detare, ndertime hidraulike, restaurime, impiante teknologjike, punime topogjeodezike etj. Prodhim, transport dhe shitje te mineraleve, hapje galerish, germime ne 2 siperfaqe, punime gjelberimi, etj. Mirembajtje rrugesh dhe sinjalistike rrugore. Ndertime dhe rikonstruksion i N/stacioneve elektrike, kabinave te transformatoreve, ndertim dhe rikonstruksion linja TM, TU dhe TL. Ndertim dhe sherbimim mirembajtjeje i impianteve ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportuese etj). Ndertim ujesjellesa, vepra kullimi dhe vaditje. Ndertim dhe sherbim mirembajtje i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertim dhe mirembajtje i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Ndertimi dhe mirembajtje i sistemeve kundra zhurmes per infrastrukturen. Ndertim i objekteve te ndryshme per banim, te atyre socialkulturore, hapje rrugesh, asfaltime, ngritje fabrikash, hotelesh etj. Ne fushen e ndertimit, zbatimit, projektimit dhe rikonstruksioneve. Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Tregtim me shummice dhe pakice inerte dhe materiale te tjera ndertimi. Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime rrugore, ndertime hekurudhore, ndertimi elektrike, ndertime ura dhe vepra arti, ndertime detare, ndertime hidraulike, restaurime, impiante teknologjike, punime topogjeodezike etj. Prodhim, transport dhe shitje te mineraleve, hapje galerish, germime ne siperfaqe, punime gjelberimi, etj. Mirembajtje rrugesh dhe sinjalistike rrugore. Ndertime dhe rikonstruksion i N/stacioneve elektrike, kabinave te transformatoreve, ndertim dhe rikonstruksion linja TM, TU dhe TL. Ndertim dhe sherbimim mirembajtjeje i impianteve ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportuese etj). Ndertim ujesjellesa, vepra kullimi dhe vaditje. Ndertim dhe sherbim mirembajtje i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertim dhe mirembajtje i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Ndertimi dhe mirembajtje i sistemeve kundra zhurmes per infrastrukturen. Ndertim i objekteve te ndryshme per banim, te atyre social-kulturore, hapje rrugesh, asfaltime, ngritje fabrikash, hotelesh etj. aeroportuale etj. Ndetim, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industrial, izolim dhe veshje fasadash. Ndertim i linjave tw prodhimit dhe pwrpunimit cimentos dhe produkteve te ngjashme. Ndertim hidrocentralesh per prodhimin dhe shperndarjen e energjise eleltrike. Ndertim dhe mirembajte i impianteve teknologjike, termike dhe kondicionimi. Ndertim dhe mirembajtje i impianteve te sinjalistikes ndricuese te trafikut rrugor. Ndertim dhe mirembajtjen i impianteve dhe linjave telefonike dhe telekomunikacionit. Ndertim, rikonstruksion dhe mirembajtje i impianteve te brendeshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV etj. Ndertim dhe mirembatje i linjave teknologjike te survejimit dhe monitorimit kompjuterik. Punime germimi ne toke. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime te inxhinierise se mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve. Punime rifiniture te muratures dhe te e lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbistruktura speciale. Punime mbi shina dhe tranversa. Pastrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumor. Punime topogjeodezike. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje.
Emërtime të tjera Tregtare: EURONDERTIMI 2000
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/03/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 71 630 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Eskavator tip Takeuchi TB 125
2. Tirane, Autoveturë BMW Targa AA 755 LD
3. Tirane, Autoveture targa AA 689 OD
4. Tirane, Eskavator tip Takeuchi TB 145
5. Tirane, AA 638 SL
6. Tirane, AA 296 LG
7. Tirane, Autoveture targa AA 247 FY
8. Tirane, Kamion BENZ me targe TR 1598 S
9. Tirane, Autoveture targa AB 947 CN
10. Tirane, AA 418 UC
11. Tirane, AA 971 SD
12. Tirane, Automjet me targe AA 758 UE
13. Tirane, AA 031 YI
14. Tirane, Ekskavator Marka FIT HITACHI 157 WT
15. Tirane, Mjeti me Targë AA 488 SB
16. Tirane, Eskavator tip Takeuchi TB 175
17. Tirane, AA 247 FY
18. Tirane, AA 205 OO
19. Tirane, Autoveture targa AB 439 BM
20. Tirane, Targa AFMT39
21. Tirane, Kamion DAF me targe TR 4165 S
22. Tirane, AA 708 VM
23. Tirane, Autoveture targa AB 027 BN
24. Tirane, Kamion DAF me targe TR 4164 S
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 22.01.2013, me ane te Urdhrit Nr.01953 Prot, 2650-12 Regj "Per venien e Sekuestros Konservative", leshuar nga Shoqeria "Sherbimi Permbarimor Zig" shpk drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore Z.Qani Saraci qe zoteron ne shoqerine “EURONDERTIMI 2000” NIPT K02003001O. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.

II. Me date 18.02.2013, me ane te Kerkeses Nr.2650-12 Regj. Nr. 04174 Prot, lëshuar nga "Sherbimi Permbarimor ZIG" sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e shoqerise “EURONDERTIMI 2000” sh.p.k pajisur me NUIS(NIPT) - K02003001O, sekuestro e cila eshte vendosur ne shkresen Nr. 01953 Prot, date 22.01.2013.

III. Me date 06.01.2015, me ane te Urdhrit Nr.97/7 Prot "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Zyra Permbarimore Suela Ndreca, drejtuar 11 QKR, u urdherua bllokimi i dokumentacionit te aktiveve dhe mospaisja me asnje lloj dokumentacioni te pales debitore Shoqeria “Eurondertim-2000” shpk, me NIPT K02003001O, me perfaqesues ligjor Qani Saraçi. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga Zyra Permbarimore Suela Ndreca.

IV. Me date 17.03.2015, me ane te Urdhrit Nr.97/42 Prot, Nr.97 Dosje, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Suela Ndreca”, u urdherua Qendra Kombëtare e Regjistrimit, të bëjë lirimin nga masa e sekuestros konservative të dokumentacionit të aktiveve të debitorit shoqëria “EURONDERTIMI 2000” sh.p.k., me NUIS – K02003001O, me përfaqësues ligjor Qani Saraçi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, Pallati 114, Shkalla 1, Kati 2, Ap.2

Adresa:
Tirane, Vore, Marikaj, Godine polifunksionale 3KT

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 23.09.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.10.2011
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 10.09.2018
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 86 533 311,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 115 370 017,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 57 367 748,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 23 011 632,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 35 856 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 30 136 137,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 925 075,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 25 665 058,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 12 516 056,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 811 166,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 955 493,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:643 586 711,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:454 137 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:185 410 731,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:333 093 277,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:229 067 377,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:256 392 956,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:250 757 349,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:237 747 433,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 216 222 060,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 66 371 707,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 58 327 141,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli